Tehdit Suçu Cezası Davaları

Tehdit  MADDE 106

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit Suçu Cezası Davaları

Tehdit Suçu Cezası Davaları

Tehdit Suçu Cezası Davaları – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2015/27477 Karar: 2016/91 Karar Tarihi: 11.01.2016

TEHDİT SUÇU – EYLEMİN SANIK TARAFINDAN İŞLENDİĞİNİN KANUNA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLEN DURUŞMA SONUCU SAPTANDIĞI – BÜTÜN KANITLARLA AŞAMALARDA İLERİ SÜRÜLEN İDDİA VE SAVUNMALARIN TEMYİZ DENETİMİNİ SAĞLAYACAK BİÇİMDE VE EKSİKSİZ SERGİLENDİĞİ – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Sanığa yükletilen tehdit eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı anlaşılmıştır. Hüküm onanmıştır.

T.C. YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2013/32820 Karar: 2016/125 Karar Tarihi: 11.01.2016

TEHDİT SUÇU – MESAJ İÇERİĞİNDE GEÇEN HANGİ SÖZLERİN TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURDUĞU VE ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN HANGİ DELİLE DAYANARAK VE HANGİ GEREKÇEYLE UYGULANDIĞI – YETERSİZ GEREKÇEYLE MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Sanığın müştekiye gönderdiği anlaşılan dosyada mevcut iki sayfadan ibaret 22 adet mesaj içeriğinde geçen hangi sözlerin tehdit suçunu oluşturduğu ve zincirleme suç hükümlerinin hangi delile dayanarak ve hangi gerekçeyle uygulandığı denetime imkan verecek şekilde açıklanmadan, mesaj tespit tutanağına atıfla “sanığın aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı müşteki olan kardeşine çeşitli tarihlerde hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği anlaşılmış” biçimindeki yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi isabetsizdir.

T.C. YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2015/24621 Karar: 2015/38845 Karar Tarihi: 01.12.2015

TEHDİT VE HAKARET SUÇU – HÜKÜMLÜNÜN HAPİS CEZASINA MAHKUMİYETİN SONUCU OLARAK BU HAK VE EHLİYETLERDEN YOKSUN BIRAKILMASI UYGULAMASINI ENGELLEYİCİ İPTAL KARARLARI VERİLDİĞİ – HAK VE EHLİYETLERDEN YOKSUN BIRAKMAYA İLİŞKİN UYGULAMANIN DAYANAKSIZ KALDIĞI

ÖZET: Hükümlünün, hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak bu hak ve ehliyetlerden yoksun bırakılması uygulamasını engelleyici nitelikte iptal kararları verilmiş olması ve doğan boşluk nedeniyle bu hususta yeni bir yasal düzenleme yapılması ihtiyacının ortaya çıkması karşısında, yerel mahkeme hükmünde bu hak ve ehliyetlerden yoksun bırakmaya ilişkin uygulamanın dayanaksız kalması bozmayı gerektirmiştir.

Ankara avukat