Temlik Sözleşmesinin İptali Davası

Temlik Sözleşmesinin İptali Davası asliye hukuk mahkemesinde görülür.

Yargıtay Kararı – Temlik Sözleşmesinin İptali Davası

Temlik Sözleşmesinin İptali Davası konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

Temlik Sözleşmesinin İptali Davası – Dava Dilekçesi Örneği

…… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                 :

TC KİMLİK NUMARASI  : 

ADRES                                 :

VEKİLİ                                : Av. İlkay UYAR KABA

ADRES                                 :  

DAVALI                               :

ADRESİ                                :

 KONU                                   : Bağışlama yolu ile yapılan temlik işleminin iptali istemidir.

AÇIKLAMALAR               :

 1-) Müvekkilimiz, ……bulunmamaktadır.

2-) Müvekkilimiz,………sağlanacaktır.

3-) Müvekkilimiz, …………………………. müvekkilimize ihtar etmiştir.

4-) …/ …/ … tarihinde  temlik işleminin iptali istemi ile mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 285, 288, 290, 291, 292, 297, 616

HUKUKİ DELİLLER        :

1-)Tapu kayıtları,

2-)….. Noterliği’nin …/ …/ … tarihli ve … yevmiye numaralı bağışlama sözleşmesi,

3-)… Noterliği’nin …/ …/ … tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız n……………………….. yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederim. …/ …/

EKLER                                  :

1-)Tapu ………………..

2-… Noterliği’nin …/ …/ … tarihli ve … yevmiye ……………………..

3-)… Noterliği’nin …/ …/ … tarihli ve … yevmiye ………………

4-)Bir adet onaylı vekaletname örneği 

Davacı Vekili      Av. İlkay UYAR KABA

Ankara Avukat