Temyiz Nasıl Yapılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Temyiz Nasıl Yapılır?

Temyiz Nasıl Yapılır?

Temyiz Nasıl Yapılır?

Temyiz Nasıl Yapılır?

TEMYİZ NEDİR?

Mahkemelerden verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla, hükmü temyiz edebilir. Miktar veya değeri yasal sınırı geçmeyen taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar kesindir.

Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması halinde, kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, hükümde, asıl isteminin kabul edilmeyen bölümü sınırı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur; şu kadar ki karşı tarafça temyiz yoluna başvurulması halinde, düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyize ilişkin itirazlarını ileri sürmesi mümkündür. Duruşma sınırı ile karar düzeltme sınırının belirlenmesinde de bu hüküm kıyasen uygulanır. Kesin olarak verilen hükümlerle niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan hükümler Adalet Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz olunur.

TEMYİZ EDİLEN HUKUK DOSYASININ YARGITAYDAKİ AŞAMALARI NELERDİR?

 • *Hukuk dairelerinde yerel mahkemeden gelen dosya kayıt edilir ve daire esas numarası alır. Dosyanın takibi esas numarası üzerinden yapılır Kayıt edilen dosya ön incelemesi yapılmak üzere ilgili tetkik hakimine gönderilir. Ön inceleme ile görevli hakim tarafından dosya ön inceleme sonucuna göre ilgili birimlere gönderilir.
 • *Ön incelemeden duruşmalı olarak ayrılıp gönderilen dosya duruşma memuruna iletilir. Duruşma memuru dosyaya duruşma tarihini ve duruşma saatini verir ve dosyayı tebligatı yapılmak üzere tebligat memuruna gönderir.
 • *Tebligat memuru dosyanın tebligatını hazırlar ve dosyayı sırasını beklemek üzere tevzi bölümüne teslim eder.
 • *Tevzi memuru ilgili dosyayı ilgili tetkik hakimine teslim eder. Tetkik hakimi dosya incelemesini yapar, müzakere sonrasında müzakerede karara bağlanan dosyaları karar bölümüne teslim eder.
 • *Karar memuru dosya karar numarasını verir. Karar numarası verilen dosyanın ilamı, ilam memuru tarafından yazılır. İlamı yazılan dosya kontrol edilip onaylanmak üzere ilam memuru tarafından yazı işleri müdürüne teslim edilir.
 • *Yazı işleri müdürü ilamı kontrol eder onaylama işlemini yapar. İlam onay işlemi yapılan dosya kapatılmak üzere posta bölümüne teslim edilir.
 • *Posta memuru dosyayı kapatır ve yerel mahkemesine postalar.

        TEMYİZ EDİLEN CEZA DOSYASININ YARGITAYDAKİ AŞAMALARI NELERDİR?

 • *Ceza dosyası yerel mahkemeden öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında dosya kayıt edilir ve bir tebliğname numarası alır. Dosyanın takibi bu numara üzerinden yapılır. Dosya inceleme sırasını beklemek üzere arşive gönderilir. Sırası gelen dosya Cumhuriyet savcısına tevzi edilir. Yargıtay Cumhuriyet savcısı dosyayı inceledikten sonra tebliğname ile birlikte ilgili Yargıtay ceza dairesine teslim edilir.
 • *Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından ilgili ceza dairesine gelen dosya kayıt edilir ve daire esas numarası alır. Dosyanın takibi bu numara üzerinden yapılır. Kaydı yapılan dosya ön incelemesi yapıldıktan sonra ilgili bölüme teslim edilir. Ön incelemeden duruşmalı olarak ayrılıp gönderilen dosya duruşma memuruna iletilir. Duruşma memuru dosyaya duruşma tarihini ve duruşma saatini verir ve dosyayı tebligatı yapılmak üzere tebligat memuruna gönderir.
 • *Tebligat memuru dosyanın tebligatını hazırlar ve dosyayı sırasını beklemek üzere tevzi bölümüne teslim eder. Tevzi memuru ilgili dosyayı ilgili tetkik hakimine teslim eder.
 • *Tetkik hakimi dosya incelemesini yapar, müzakere sonrasında müzakerede karara bağlanan dosyaları karar bölümüne teslim eder.
 • *Karar memuru dosya karar numarasını verir. Karar numarası verilen dosyanın ilamı ilam memuru tarafından yazılır.  İlamı yazılan dosya kontrol edilip onaylanmak üzere ilam memuru tarafından yazı işleri müdürüne teslim edilir.
 • *Yazı işleri müdürü ilamı kontrol eder ve onaylama işlemini yapar. İlam onay işlemi yapılan dosya kapatılmak üzere posta bölümüne teslim edilir.
 • *Posta memuru dosyayı kapatır ve yerel mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teslim eder. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yerel mahkemesine postalar.

YARGITAY DA BULUNAN DOSYANIN DURUMU HAKKINDA NASIL BİLGİ EDİNİLİR?

 • *İnternet dosya sorgu kullanılarak
 • *Yargıtay Ek Binada bulunan dosya sorgu biriminden.

YARGITAY DA BULUNAN DOSYA NE ZAMAN SONUÇLANIR?

 • *Dosyanın kayıtlı bulunduğu dairenin iş yüküne göre sonuçlanma süresi değişiklik gösterir.

YARGITAY IN VERDİĞİ KARARA İTİRAZ EDİLİR Mİ?

 • *Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu kararları dışında Yargıtay Daire kararlarına itiraz edilebilir.

YARGITAY DA BULUNAN DOSYAYA HANGİ DURUMLARDA ÖNCELİK VERİLİR?

 • *Yargıtay’da bulunan dosyalar için öncelik isteyen taraf ya da vekili, öncelikli inceleme isteğinin dayanağı olan mazeretini açık ve net olarak belirten bir dilekçe ile dosyanın bulunduğu ilgili daireye başvuruda bulunur. İlgili Daire tarafından dilekçe değerlendirilerek kabul edilirse dosya öncelikli olarak işleme tabi tutulur.

YARGITAY HUKUKİ KONULARDA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİR Mİ?

 • *Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, bağımsız bir yüksek mahkemedir. Yargıtay’ın hukuki konularda açıklamalarda bulunması görüşünü önceden hissettirmek anlamına geleceğinden ve yargının yansızlığı ile bağdaşmayacağından Yargıtay hukuki konularda danışmanlık hizmeti veremez.

DOSYA YARGITAY’A NASIL GÖNDERİLİR?

 • *Dosyayı karara bağlayan ilk derece mahkemesine müracaat edilerek dosya Yargıtay’a gönderilebilir.

0 Yorum

Yorum Bırak