Temyiz ve İtiraz Süreleri

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Temyiz ve İtiraz Süreleri

Temyiz ve İtiraz Süreleri

Temyiz ve İtiraz Süreleri

Temyiz Ve İtiraz Süreleri

TEMYİZ DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

*Temyiz, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.

*Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı ve adresleri. Bunların varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri, Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı, Yargıtayın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı,  İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih, Kararın özeti, 7. Temyiz sebepleri ve gerekçesi, Duruşma istenmesi halinde bu istek, Temyiz edenin veya varsa yasal temsilci yahut vekilinin imzası ile temyiz yapılır.

*Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması halinde, diğer şartlar bulunmasa bile reddolunmayıp temyiz incelemesi yapılır.

*Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtayın bozması üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir.Temyiz dilekçesi kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmişse temyiz defterine kaydolunur ve durum derhal kararı temyiz edilen mahkemeye bildirilir. Temyiz edene ücretsiz bir alındı belgesi verilir.

 YARGITAY AŞAĞIDAKİ SEBEPLERDEN DOLAYI TEMYİZ EDİLEN KARARI KISMEN VEYA TAMAMEN BOZAR

  1. *Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması.
  2. *Dava şartlarına aykırılık bulunması.
  3. *Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi.
  4. *Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması.

 AŞAĞIDAKİ KARARLAR HAKKINDA TEMYİZ YOLUNA GİDİLMEZ

  1. *Miktar veya değeri beşmilyar lirayı geçmeyen davalara ilişkin kararlar,
  2. *8 inci maddede gösterilen davalar ile (Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup gayrimenkulün aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.
  3. *Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar.
  4. *Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar.
  5. *İrs ve soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar.
  6. *Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hakimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması halinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar.

TEMYİZ VE TEMYİZ SÜRELERİ

        MAHKEME                    SÜRE VE İŞLERLİK KOŞULU       YASAL DAYANAK

Asliye Hukuk Mahkemesi              15 gün.(Tebliğden )               HUMK 432/1

Sulh Hukuk Mahkemesi                8 gün.(Tebliğden )                   HUMK 437

İş Mahkemeleri                                8 gün.(Tefhimden )                  5521/8

Ceza Mahkemeleri                           7 gün.(Tefhimden                    1412/310

İcra (Hukuk)                                   10 gün.(Tefhimden )                   İİK/363

İcra (Ceza                                          7 gün.(Tefhimden )                   İİK/353

İdari Yargı Mahkemeleri               30 gün.(Tebliğden )                    2577/46

Kadastro Mahkemeleri                 15 gün.(Tebliğden )                    3402/32

Temyiz İsteminin Reddine 

ilişkin Mahkeme kararları             7 gün (Tebliğden )                     HUMK/432/son

İflasa İlişkin

Genel Mahkeme Kararları            10 gün (Tebliğden )                    İİK/164

Konkordato hakkında

verilen hükümler (Gnl. Mah.)       10 gün (Tefhimden )                   İİK/299

TEMYİZE CEVAP SÜRELERİ:

Asliye Hukuk – Sulh Hukuk          10 gün.(Tebliğden )                    HUMK 433/2

Ceza Mahkemeleri                      7 gün.(Tebliğden                             1412/316

İdare, Vergi, Danıştay                 30 gün.(Tebliğden )                           2577/46

0 Yorum

Yorum Bırak