Atla

Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır


Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır

Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Nerede Açılır

Yabancı mahkemelerin kararlarının Türk Hukukunda geçerli hale gelerek hüküm ve sonuç doğurabilmesi  tanıma veya tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Yabancı mahkeme kararları verildiği  ülke sınırları içerisinde geçerli olup, sonuç doğurur. Yabancı mahkemelerin kararlarının Türk Hukukunda geçerli olabilmesi için, Türkiye'de yetkili ve görevli mahkeme tarafından tanınması veya tenfizi edilmesi gereklidir.

Bu işlemde Türkiye'de Tanıma ve Tenfiz Davası açılması ile olur. Tenfiz Davası, MÖHUK madde 52'ye göre ; Kararın tanıma ve tenfizin hukuki yararı bulunan herkes tanıma veya tenfiz isteminde bulunabilir.

Tanıma veya Tenfiz istemi bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede yer alacak hususlar; Tenfiz isteyenle karşı tarafın ve varsa kanuni temsilci ve vekillerin ad, soyad ve adresleri, Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti, Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu. Tenfiz Davasında Dilekçeye eklenecek belgeler MÖHUK madde 53'te sayılmıştır :  

Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi (Apostil ). 

İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi, Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nerede Açılır

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir. Aile mahkemesini ilgilendiren konularda görevli mahkeme aile mahkemesidir. (Boşanma-Velayet, Nafaka v.b)

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi Davası Yekili Mahkemeler Hangisidir ?

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi Davasında Tenfiz kararları kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye'deki yerleşim yeri,

Yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye'de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır

Yabancı Mahkeme Kararlarında Tanıma Ve Tenfiz Şartları

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi, Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dahilinde verir: Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.

İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması. Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması,  

O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması. gerekmektedir.

Yukarıda sayılan şartlar varsa, yabancı mahkeme ilamının Türkiye'de icra edilebilmesi, yetkili Türk mahkemesi tarafından "Tenfiz Kararı" verilmesine bağlıdır.  

Tanıma ve Tenfiz Davası Arasındaki Fark Nedir

*Yurtdışında bulunan mahkeme , karar verirken, aleyhinde tenfiz istenen kişiyi , usulune uygun şekilde dinlenmemiş , çağrılmamış, kendisine savunma hakkı verilmemiş ise, tenfiz davası esnasında aleyhinde tenfiz istenen kişi bu duruma itiraz ederse davanın reddine karar verilir.

*Yabancı mahkeme kararının Türkiye'de tenfizi için yabancı mahkeme tarafından usulune uygun savunma hakkının verilmiş olması gerekir.

*Tanımada böyle bir şart yoktur.Tenfiz yapılması için Türkiye Cumhuriyeti ile , tenfiz edilecek mahkeme kararının verildiği ülke arasında Tenfiz yapılabilmesi için yurtdışında kararın verildiği ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hukuki karşılıklılık anlaşması veya sözleşme gereklidir.

*Bu şartlar tanıma davasında aranmaz.

tanıma ve tenfiz davası nerede açılır
Tenfiz Davasında İtiraz

HUMK. m:429'a göre; İlk derece mahkemelerinin ve Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinin kesin olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlara karşı,

Yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulur.

Temyiz istemi Yargıtay'ca yerinde görüldüğü takdirde, karar kanun yararına bozulur. Bu bozma, kararın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Tenfize konu kararın nispi harca tabi davalardan olduğu gözetilerek dava değeri üzerinden hesaplanacak nispi karar ve ilam harcının 1/4'ü oranında peşin harcın davacıdan tahsil olunarak yargılama yapılması gerekirken mahkemece,

Maktu karar ve ilam harcı alınarak ve sonrasında harç ikmali gerçekleştirilmeksizin yargılamaya devam edilerek esasa yönelik hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olmuştur. 

ÖZET: Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı olduğu için yabancı kararda uygulanmış olan usul ve tespitler tanıma ve tenfiz davasının inceleme konusu dışındadır.

Tanınması istenen kararda davalının Resmi Gazete ile çağrılmasına rağmen duruşmada bulunmadığı belirtilmiştir. Yabancı unsurlu davalarda yargılama usulü ile ilgili sorunlar hakimin hukukuna (Lex Fori) tabidir. Mahkemece davacının tanıma isteğinin kabulü gerekir.  

ÖZET: Davanın genel hükümlere tabi bir dava niteliğinde olmayıp, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun maddelerinin birlikte değerlendirilmesi ile davanın Aile Mahkemelerinin görevi dahilinde olduğu anlaşıldığından, mahkemece; görevsizlik kararı verilmesi gerekirken hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun'un 4.maddesi uyarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun ikinci kitabı ile 4722 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun kapsamındaki aile hukukundan doğan dava ve işler Aile Mahkemesinde görülür. 


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır - Yorum
  ŞEYDA ÜN -
  24 Ekim 2016

  Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

  Cevapla
 • Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Kırgız -
  4 Ocak 2017

  Tenfiz Davası Nasıl Nerede Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim.

  Cevapla
Yorum Bırak