Trafik İş kazası Tazminat

Trafik İş kazası Tazminat Davasının açıldığı tarihte alacağın miktarını. Yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde. Alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

Açılan Tazminat davasında, Hazırlanan Dava dilekçesine Kaza Tespit Tutanağı ve hastane kayıtları. Desteğin iş yerindeki görevi ile ilgili belge, diplomaları ve son ücret bordrosu, Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,  davanın avukat ile takip edilmesi durumunda onaylı vekaletname örneği sunulur.

Trafik İş kazası Tazminat Ölümlü iş kazası nedeniyle olması durumunda, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı, manevi tazminat, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı karşı işverenden ödetilmesine karar verilmesi istenir.

Trafik İş kazası Tazminat – Yargıtay Kararları

Trafik İş kazası Tazminat Konusu İle İlgili Yargıtay Kararı Eklenecektir.

Ankara Avukat