Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Bildirim yükümlülüğü

Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirir.

Sigortalı kendisine yöneltilen istemi, aksi kararlaştırılmamışsa derhal sigortacıya bildirir. Bu bildirim üzerine veya zarar görenin sigortacıya doğrudan başvurması halinde 1427 nci madde uygulanır.

Bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde, 1446 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. (6102 S. K. m. 1475)

Sigorta ettiren kimse, sigortacının sözleşme yapılırken gerçek durumları bildiği takdirde sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasına sebep olacak bütün hususları sigortacıya bildirmeye mecburdur.

Sigortacı;
a) Talep edilen tazminat ve giderleri hak sahibinin, kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren,
b) Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta hastane, klinik ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri
ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri, belgeleri ile birlikte kendisine başvurma tarihinden itibaren,
  • Sekiz iş günü içinde sigorta teminat limitleri dahilinde öder.
  • Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğeri parça ile değiştirilme imkanı yok ise yenisi ile değiştirilir. Bu durumda taşıtta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilmez.
  • Dava açılması halinde, sigorta poliçesinde yazılı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigortacıya ait olup, sigorta ettiren, sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder.
  • Sigortalı veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder.
  •  Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2010/10455 Karar: 2011/2612 Karar Tarihi: 23.03.2011

MADDİ TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ – HAKSIZ EYLEM TARİHİNDEN İTİBAREN ZARARIN TAMAMI İÇİN TEMERRÜDE DÜŞÜLMÜŞ SAYILACAĞI – DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

ÖZET: Somut olayda uyuşmazlık, haksız eylemden kaynaklanmaktadır. Haksız eylem faili, ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, başka bir anlatımla haksız eylem tarihinden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, haksız eylem tarihinden itibaren temerrüt faizi isteme hakkına sahiptir. Davacı, Noter aracılığı ile davalılara ihtar göndererek dava konusu bedelin ödenmesi için on gün süre vermiş, davalılar temerrüde düşmüş olmalarına rağmen dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faize hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2010/551 Karar: 2010/4080 Karar Tarihi: 03.05.2010

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – DAVALILARIN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUĞU GEREĞİ – DAVALILARIN AYRI AYRI SORUMLULUKLARINA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur. Anılan yasal düzenlemeler ile talebinde müşterek ve müteselsilen oluşu dikkate alınarak davalıların müşterek ve müteselsilen sorumluluğuna hükmetmek gerekir iken zararın miktarına göre davalıların ayrı ayrı sorumluluklarına karar verilmesi doğru değil bozma nedenidir.

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2009/7578 Karar: 2010/886 Karar Tarihi: 08.02.2010

TAZMİNAT DAVASI – KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ – GERÇEK ZARARIN TESPİTİ – UZMAN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Olayda, mahkemece, dosyada bulunan ekspertiz raporunda, aracın tamirinin ekonomik olmadığı, pert total işleme tabi tutulmasının uygun olacağı belirtilmekle, tamirin ekonomik olup olmadığının, tamir ekonomik olmayacak ise aracın kaza tarihindeki hurda (sovtaj) değeri ve 2. el piyasa değerinin belirlenmesi yönünden makine mühendisi uzman bilirkişiden tazminat raporu alınarak, davacı sigortalıdan, hurdanın kendisinde kalmasını isteyip istemediği sorulup sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Avukat genel sayfasından diğer konulara göz atabilirsiniz

Sigorta Avukatı