Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Meydana gelen bir trafik kazasında araç sahibinin, sürücüsünün ve sigorta şirketinin sorumluluğu söz konusudur. Karayolları Trafik Kanunu meydana gelen aynı zarardan sorumlu olan kişilerin müteselsil olarak sorumlu olacaklarını belirtmektedir. Bu demek oluyor ki, taraflar meydana gelen zarardan ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludurlar.

Aynı zamanda Borçlar Kanunu açısından da müteselsil sorumlulukta zarar gören kişinin istediği sorumluya başvurma hakkı bulunmaktadır. Konumuz ile alakalı olarak bir trafik kazasında zarar gören kişinin istemesi durumunda sorumlular içerisinde birine veya birkaçına veya hepsine başvurma hakkı bulunmaktadır. Yasalarımıza göre müteselsil sorumlulukta sorumlulardan her biri borcun tamamından sorumlu olmaktadır.

Ancak buradaki sorumluluk ilkesi sigorta şirketi açısından poliçede belirtilen limitler içerisinde kalmaktadır. Yani sigorta şirketlerinin müşterek ve müteselsil sorumluluktaki miktarı kişi başına azami sorumluluk miktarı ile sınırlı olmaktadır. Sigorta şirketi eğer kusur oranına göre daha fazla bir ödeme yapmak zorunda kalırsa kazaya karışan diğer aracın sigorta şirketine rücu yapma hakkına sahip olmaktadır.

Zorunlu Sigorta şirketinin Sorumluluğu

Trafik kazalarında sigorta şirketinin sorumluluğu yaptırılan sigorta şekline göre ayrı şekilde bakılması gereken bir durumdur. Zorunlu trafik sigortalarında sigorta şirketlerinin tazminat ödeme sorumluluğu Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiş olan teminatlar ve limitler içinde kalmalıdır. Hazine Müsteşarlığı her yıl araç gruplarına göre teminat ve hasarın durumuna göre teminat miktarlarını belirli bazda açıklamaktadır.

 • Araç başına ve kaza başına maddi hasarlar
 • Kişi başına ve kaza başına sağlık giderleri
 • Kişi başına ve kaza başına sakatlanma ve ölüm giderleri

Belirtilen teminat türleri ve ödenecek olan tazminatlar konusunda miktarları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmekte olduğu için sigorta şirketlerinin sorumlulukları da bu miktarlar ile sınırlı olmaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası, sigorta ettiren tarafın üçüncü kişilere verdiği karşılanmak üzere hem üçüncü kişileri hem de sigorta ettireni koruma amacı ile oluşturulmuş bir zarar sigortası türü olmaktadır.

İşletenin Karayolları Trafik Kanunun 85’inci maddesindeki sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortasını yapmaları zorunlu olmaktadır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasak olmaktadır. Zorunlu trafik sigortası işletenin Karayolları Trafik Kanununa göre sorumluluğunu karşılamak üzere kurulmuş olmaktadır. Bu sigorta türü işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak amacı ile düzenlenmiştir.

Bu durumda trafik sigortası işleteninin üçüncü kişilere verdiği zararları karşıladığı söylenebilir. İşletenin kendisine gelen zararlar sigorta kapsamı dışında kalmaktadır. Limitin üzerinde bir zarardan sorumlu olunması mümkün değildir.

Zorunlu Trafik Sigortasından faydalanma şartları ise şunlardır

 • İşletenin kendisinin uğrayacağı bir zarar söz konusu olmamaktadır.
 • Motorlu bir aracın söz konusu olması gerekmektedir.
 • Sigorta kapsamındaki kaza karayolunda olmalıdır.
 • Motorlu araç işletme halinde olmalıdır.
 • Hatır taşıması söz konusu olmamalıdır.
 • Zarar görenin beraberinde bulunan eşyanın zarar görmesi gerekmektedir.

Burada belirtilen zarar görenin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta taşınan eşyanın uğradığı zarardan işletenin sorumluluğu genel hükümlere tabi olmaktadır. Zarar görenin bagaj ve benzeri eşyasının zarar görmesi durumunda sigortacının sorumluluğu bulunmaktadır.

 • Bunlar yanında aracın çalınma ve gasp edilmesinde işleten ve eylemlerinde sorumlu kişilerin kusurunun bulunması gerekmektedir.

KASKO Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Trafik kazalarındaki sorumluluklar konusuna bir de kasko sigortası açısından bakılmalıdır. Kasko sigortası yaptırmak konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak trafik yoğunluğu olan şehirlerde trafik içerisinde sürüş kolaylığı olmaması ve yeterli park alanlarının olmaması kasko sigortasını gerekli kılmaktadır. Bu araç her an her yerde risk altında olmaktadır. Kasko sigortası genel şartları ise aşağıdaki beş temele dayanmaktadır.

 • Aracın bir başka motorlu veya motorsuz araçla çarpışması
 • Araç kullanırken veya park halindeyken, başka bir aracın veya cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması
 • Araca üçüncü kişilerin kötü niyetli olarak zarar vermesi
 • Aracın yanması
 • Aracın çalınması ve çalınmaya uğraşılması durumu

Bu gibi durumlarda ortaya çıkan zararlara karşı olarak kasko sigortası yaptırılmaktadır. Bu güvencelerin poliçelerde bir kaçının alınması durumu da mümkündür. Bu şekilde dar kasko poliçesinden bahsedilebilmektedir. Bu güvencelerin yanında ek olarak birkaç güvencenin de alınması mümkündür. Bu şekilde de genişletilmiş kasko sigortasından bahsedilmesi mümkün olacaktır. Bu temel güvenceler ile ek güvencelerin alınması durumunda da tam kasko poliçesinden bahsedilmektedir.

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Yargıtay Kararı – Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2010/10455 Karar: 2011/2612 Karar Tarihi: 23.03.2011

MADDİ TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ – HAKSIZ EYLEM TARİHİNDEN İTİBAREN ZARARIN TAMAMI İÇİN TEMERRÜDE DÜŞÜLMÜŞ SAYILACAĞI – DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

ÖZET: Somut olayda uyuşmazlık, haksız eylemden kaynaklanmaktadır. Haksız eylem faili, ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, başka bir anlatımla haksız eylem tarihinden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, haksız eylem tarihinden itibaren temerrüt faizi isteme hakkına sahiptir. Davacı, Noter aracılığı ile davalılara ihtar göndererek dava konusu bedelin ödenmesi için on gün süre vermiş, davalılar temerrüde düşmüş olmalarına rağmen dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faize hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2009/7578 Karar: 2010/886 Karar Tarihi: 08.02.2010

TAZMİNAT DAVASI – KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ – GERÇEK ZARARIN TESPİTİ – UZMAN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Olayda, mahkemece, dosyada bulunan ekspertiz raporunda, aracın tamirinin ekonomik olmadığı, pert total işleme tabi tutulmasının uygun olacağı belirtilmekle, tamirin ekonomik olup olmadığının, tamir ekonomik olmayacak ise aracın kaza tarihindeki hurda (sovtaj) değeri ve 2. el piyasa değerinin belirlenmesi yönünden makine mühendisi uzman bilirkişiden tazminat raporu alınarak, davacı sigortalıdan, hurdanın kendisinde kalmasını isteyip istemediği sorulup sonucuna göre karar verilmesi gerekir.