Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2010/10455 Karar: 2011/2612 Karar Tarihi: 23.03.2011

MADDİ TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ – HAKSIZ EYLEM TARİHİNDEN İTİBAREN ZARARIN TAMAMI İÇİN TEMERRÜDE DÜŞÜLMÜŞ SAYILACAĞI – DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

ÖZET: Somut olayda uyuşmazlık, haksız eylemden kaynaklanmaktadır. Haksız eylem faili, ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, zararın doğduğu anda, başka bir anlatımla haksız eylem tarihinden itibaren zararın tamamı için temerrüde düşmüş sayılır. Dolayısıyla, zarar gören, haksız eylem tarihinden itibaren temerrüt faizi isteme hakkına sahiptir. Davacı, Noter aracılığı ile davalılara ihtar göndererek dava konusu bedelin ödenmesi için on gün süre vermiş, davalılar temerrüde düşmüş olmalarına rağmen dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faize hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2009/7578 Karar: 2010/886 Karar Tarihi: 08.02.2010

TAZMİNAT DAVASI – KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ – GERÇEK ZARARIN TESPİTİ – UZMAN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Olayda, mahkemece, dosyada bulunan ekspertiz raporunda, aracın tamirinin ekonomik olmadığı, pert total işleme tabi tutulmasının uygun olacağı belirtilmekle, tamirin ekonomik olup olmadığının, tamir ekonomik olmayacak ise aracın kaza tarihindeki hurda (sovtaj) değeri ve 2. el piyasa değerinin belirlenmesi yönünden makine mühendisi uzman bilirkişiden tazminat raporu alınarak, davacı sigortalıdan, hurdanın kendisinde kalmasını isteyip istemediği sorulup sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Ankara Avukat