Tüketici Kredi Masraflarının İadesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tüketici Hukuku Davaları  > Tüketici Kredi Masraflarının İadesi

Tüketici Kredi Masraflarının İadesi

Tüketici Kredi Masraflarının İadesi

Tüketici Kredi Masraflarının İadesi | Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı banka şubesinden çektiği bireysel kredi esnasında dosya parası (proje komisyon ücreti) adı altında kendisinden haksız ödeme tahsil edildiğini, haksız tahsil edilen diğer ödemeler de uzmanlık gerektiren bilirkişi incelemesi sırasında ortaya çıkacağını, imzalanan sözleşmenin standart niteliğinde olduğunu, daha önce hazırlanan maktu sözleşmelerden olduğunu, müvekkili ile müzakere edilmeden tek taraflı olarak hazırlanan bu sözleşmeyi müvekkilinin o anki zor durumundan dolayı imzalamak zorunda kaldığını,

Bankanın vermiş olduğu kredi ödeme planında komisyon ve masraflar adı altında alınan ücretlerden bahsedilmediğini, Evrensel Tüketici hakları arasında bilgilendirme hakkı olduğu halde banka kullandırdığı kredinin tüm koşullarını ve içeriğini müvekkiline anlatmadığını, davalı banka şubesinin müvekkilinden Proje Komisyonu adı altında toplamda 15.000,00 TL para tahsil edildiğini, Bankanın tahsil etmiş olduğu bu bedelin Tüketici Kanunu ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına açıkça aykırı olduğunu savunarak fazlaya ilişkin tüm haklarının saklı kalması kaydıyla şimdilik 1.300,00 TL’sinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı bankadan tahsilini, yargılama giderleri ile ücret-i vekaletin davalı taraf üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Davacının dava dilekçesinde hukuki ve fiili gerçeklere aykırı beyan ve iddialarda bulunduğunu, davacının kendisinden tahsil edilen ücretlerin haksız ve mesnetsiz olduğunu iddia etmişse de müvekkili olan bankanın davacıdan tahsil etmiş olduğu ücretlerin tamamen davacının bilgisi/rızası tahtında yasal düzenlemelere, sözleşmesel düzenlemelere ve Bankacılık teamüllerine uygun bir şekilde tahsil edildiğini, davacının dilekçesinde yer vermiş olduğu,

Yargıtay kararlarının somut olayla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını, nitekim söz konusu kararların tacir ve tüketici arasında yapılan işlemlere ilişkin olmakla birlikte somut olayın ticari bir faaliyete özgülenmiş işyeri finansmanına ilişkin bir kredi olduğunu, davacı ile müvekkili olan banka arasındaki projenin ticari olmasaydı dahi tahsil edilen ücretlerin alınmasında hukuka, yasalara, imzalanmış olan sözleşme, ticari hayatın ve işin mahiyetine aykırı bir yön bulunmadığını, davacının tüm hükümlerini tek tek müzakere etmek suretiyle imzaladığı genel kredi sözleşmesine istinaden müvekkili olan bankanın davacıdan ücret talep etmesinin müvekkili olan bankanın yasalara dayalı bir hakkı olup,

Yasalara uygun olarak yapılan bir tahsilatın iade edilmesinin hukuken mümkün olmadığını, arz ve izah edilen nedenlerle, her türlü dava, şikayet ve talepte bulunma haklarının saklı kalması kaydı ile, haksız, mesnetsiz ve hukuka aykırı olan davanın reddini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacıya tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

Tüketici Kredi Masraflarının İadesi İstinaf Mahkemesi Kararı

ALACAK DAVASI – GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE KOMİSYON VE ÖDENECEK KOMİSYONLARA İLİŞKİN AÇIKLAMANIN YER ALDIĞI – ALINARAK EMSAL BANKA UYGULAMALARI DA ARAŞTIRILMAK SURETİYLE SONUCA GİDİLDİĞİ

ÖZET: Bilirkişi rapor içeriğinde yer verilen yargıtay emsal kararları da gözetildiğinde, genel kredi sözleşmesi hükümlerine göre komisyon ve ödenecek komisyonlara ilişkin açıklamanın yer aldığı, bunlardan müşterinin sorumlu olacağının kararlaştırıldığı, davacıdan tahsil edilen tutarda masraf alınmasına ilişkin sözleşmede açıklık bulunmadığı da anlaşılmakla,

İlk derece mahkemesince bu durum dikkate alınarak emsal banka uygulamaları da araştırılmak suretiyle sonuca gidildiği de anlaşılmakla, ilk derece mahkemesi karar ve gerekçesinde yasa ve usule aykırılık bulunmadığı gibi kamu düzenine aykırılık da görülmediğinden, davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK 353/1-b1 maddesi uyarınca esastan reddi gerekmiştir.

Tüketici Kredi Masraflarının İadesi Yargıtay Kararı

TÜKETİCİ KREDİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVA – DAVAYA KONU OLAN MASRAFLARININ GERİ TALEP EDİLMESİNİN HAKSIZ GEREKÇELERE DAYANDIĞI – DAVACININ DAVALI BANKADAN DAHA ÖNCEDEN ALMIŞ OLDUĞU TÜKETİCİ KREDİSİNİN FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Banka kayıtları, hak ve nesafete göre düzenlenen denetime elverişli bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamından davacının davalı bankadan daha önceden almış olduğu tüketici kredisinin faiz oranlarındaki değişim nedeniyle yeniden yapılandırdığı, iş bu yeniden yapılandırmada davacıdan yeni sözleşme hükümleri gereği masraf alındığı,

Nitekim tüketicinin bizzat kendisinin davalı bankaya masraf adı altında ödemede bulunduğu, tüketicinin sözlü olarak kendisinden masraf alınmayacağının bildirildiğine dair iddiasını ispat edemediği gibi aksine kredi sözleşmesi hükümlerinin bulunduğu anlaşıldığından sübuta ermeyen davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor