Tüketici Mahkemesi Avukatı Ankara

Tüketici Hukuku ve Tüketici Davaları

Tüketicilerin korunması hakkında düzenlenen bu kanun ile tüketicinin sağlıklı ve güvenli şekilde besin alabilmesi, ekonomik çıkarlarının korunabilmesi, aydınlatıcı, eğitici, çevresel tehditlere karşı koruyucu, zararlarını tazmin edici önlemlerin alınması ve tüketicilerin kendilerinin korumak adına girişimlerde bulunmalarını özendirmek için düzenlenmektedir. Mevcut kanunlar tüketicilerin güvenliği konusunda politikaların oluşmasını sağlamak ve gönüllü örgütlenmelerini teşvik etmek amacı da gütmektedir. Kanunda belirtilen ve tüketici ile ürün üreticisi ve satıcı arasındaki ilişkilerde çıkacak ihtilafların giderilmesi konusunda, ihtilafa düşülen veya şikayete konu olan ürünün bedeline göre tüketici hakem heyetine şikayette bulunabileceği gibi ürünün bedelinin miktarına göre tüketici mahkemesine de dava açabilmektedir.

Açılacak tüketici davalarında en önemli konu davalara doğru zamanda müdahale edilebilmesidir. Tüketici davaları konusunda deneyimli olan avukatlar ile bu konudaki davaların oldukça kolay bir şekilde görülmesi mümkün olabilmektedir. Doğru ve zamanında yapılan müdahaleler ile davalar istenilen şekilde sonuçlanabilmektedir.

Tüketici Avukatı Ne Yapar?

Bir tüketici olarak firmalar ile yaşanılan sorunlar, ihtilaflar ve şikayet gibi konularda açılacak davaların başarılı şekilde yönetilmesi ve sonucunda istenilen sonucun alınabilmesini sağlamaktadırlar. Hukuk sistemimizde bulunan kanunları en iyi şekilde bilen ve bu kanunlar ile hakların alınmasını sağlayan avukatlar ile çalışılması oldukça yararlı olmaktadır.

Açılacak tüketici davalarında, davanın hızlı bir şekilde yürütülmesi sonuca ulaştırılması avukat marifeti ile sağlanabilmektedir. Açılacak tüketici davalarının ciddiye alınması oldukça önemlidir. Dava dilekçesinin yetersiz ve içeriğinin kanunlara ve şekil ile usul kurallarına aykırı olması durumunda davanın uzaması ve hak kayıplarının yaşanması mümkün olabilmektedir. bu sebeple başarılı ve sorunsuz bir şekilde davaların yürütülmesi ve dilekçelerin hazırlanması için konusunda uzman olan avukatlar ile çalışılması gerekmektedir.

Tüketiciye Karşı Kimler Sorumludur?

Tüketici haklarının düzenlenmesinde ve diğer kanunlarda kamu tüzel kişilerinin, ticari ve faaliyet olarak tüketiciye hizmet sunmakta olan tüzel kişilerin, aynı amacı güden gerçek kişilerin yaptıkları satışlar ve sundukları hizmetler nedeni ile tüketiciye karşı sorumlulukları bulunmaktadır.

3 Kat Kartel Tazminatı Davası

3 Kat tazminat davaları, zararın tam olarak hesaplanamayacağı ve zararın ancak uzman bilirkişiler tarafından yapılacak incelemeler ve kabuller ile ortaya çıkacak olması durumunda belirsiz alacak davası olarak açılması gerekmektedir. Usul yönünde zor ve dikkatli olunması gereken bir dava olmaktadır. bu davanın açılmasında ve yürütülmesinde hukuk bilgisi yüksek olan bir avukat yardımı alınması yararlı olacaktır. tüketicilerin bu davaları yalnız yürütmeleri oldukça zor olmaktadır.

Hazırlanacak dava dilekçelerinde mutlaka 4054 sayılı kanunun 58. Maddesi gereğinde 3 katı kadar tazminat isteği açıkça belirtilmelidir. Mahkemeler dilekçelerde belirtilen taleplere bağlı olduğundan, dilekçede bu yönde bir belirtme yapılmadığında mahkeme bunu işleme koymayacaktır.

Bu davalarda davanın açılacağı yer, davayı açacak olan kişi veya kuruluşa göre değişebilmektedir. Tüketiciler tarafından açılacak olan bu davalar, Tüketici Mahkemesine. Tacirler tarafından açılacak olan davalar, Ticaret Mahkemesine, Kamu Kurumları tarafından açılacak olan davalar ise Asliye hukuk mahkemesine açılmalıdır.

Ayıplı Mal Ne Demektir?

Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmet ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzlarında belirtilmiş olan veya satıcı tarafından vaat edilmiş olan standartların bildirilen niteliğe veya miktara uygun olmaması durumunda mal veya hizmet ayıplı olmaktadır. Kullanım konusunda ve kullanım amacı olarak değerinin veya beklenen faydanın altında olması veya faydayı tamamen yok eder olması malın ayıplı mal olmasını sağlamaktadır.

Alınan bir malın ayıplı olduğu görüldüğünde, malın teslim tarihi veya hizmetin ifa ediliş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde satıcıya durumu bildirmek gerekmektedir.

TÜKETİCİ DAVALARI

HAKSIZ KOMİSYON VE DOSYA MASRAFI KESİNTİLERİN İADESİ DAVASI

Mal, alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez..

Kredi veren, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez.

Tüketici, kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da kredi veren, ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür. Bakanlık ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indiriminin ne oranda yapılacağının usul ve esaslarını belirler.

Kredi verenin, tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karşı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.

Konut finansmanı kuruluşları tüketicilere sözleşme öncesinde kredi veya finansal kiralama işlemleri ile ilgili genel bilgiler vermek ve tüketiciye teklif ettikleri kredi veya finansal kiralama sözleşmesinin koşullarını içeren Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermek zorundadır. Tüketici teklifi kabul edip etmemekte serbesttir.

Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilecek genel bilgilerin kapsamı ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun standartları ilgili birliklerin görüşü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir. Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun tüketiciye verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden imzalanan sözleşme geçersizdir.

Konut finansmanı sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen şartlar, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez..

banka-tuketici-haklari

       

 

 

 

 

 

 

 

 

HESAP İŞLETİM ÜCRETİNİN İADESİ İSTEMİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE ŞİKAYET

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, kanunun 1. maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar.

4077 sayılı Kanunun 25. maddesindeki cezai yaptırıma bağlanmış hususlar dışındaki tüm uyuşmazlıklar, tüketici sorunları hakem heyetlerinin görev ve yetkileri kapsamındadır.

Tüketici sorunları hakem heyetlerine başvurulur.. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir .

AYIPLI MAL BEDELİNİN ÖDENMESİ – TÜKETİCİ DAVASI

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Malın piyasaya sunum tarzı, makul kullanım şekli ve piyasaya sürüldüğü an ve benzeri diğer hususlar göz önüne alınarak, bir kimsenin o maldan haklı olarak bekleyebileceği güvenliği sağlamayan mal ayıplı sayılır. Bir mal, sırf sonradan piyasaya daha iyi bir malın sürülmesi sebebiyle ayıplı sayılmaz. (Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik m. 5)

Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde ‘özürlüdür’ ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir. Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Ayıplı bir malın, bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir malın zarar görmesine sebep olması halinde imalatçı/üretici doğan zararı, kusuru aranmaksızın tazmin etmekle yükümlüdür. İmalatçının/üreticinin, sorumlu tutulabilmesi için zarar görenin, malın ayıbını, uğradığı zararı ve ayıp ile zarar arasındaki nedensellik bağını ispat etmesi gerekir. (Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik m. 3)

Ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu taktirde, bunlar müteselsilen sorumludurlar. Ancak zararın, tüketicinin veya tüketicinin sorumlu olduğu üçüncü bir kişinin kusurundan kaynaklanması halinde tüm hal ve şartlar göz önüne alınarak, imalatçının/üreticinin sorumluluğu azaltılabilir veya kaldırılabilir. (Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik m. 3)

Bilim ve teknolojide ulaşılan düzeyin, malın piyasaya sürülmesinden sonraki 10 yıl içinde ayıplı olduğunun tespit edilmesine imkan tanıması halinde, imalatçı/üretici, bu ayıbın olası zararlı sonuçlarını, ortadan kaldırmak için azami çabayı sarf etmemesi durumunda sorumluluktan kurtulma sebeplerini ileri süremez. (Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik m. 3)

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir. (4077 S. K. m. 4)

Ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz. (4077 S. K. m. 4; Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik m. 9)

Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlara karşı tazminat talepleri, zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl içinde yapılabilir.

AYIPLI MAL NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ DAVASI

Satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir. Satıcı, alıcının satılanı yeterince gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını ayrıca üstlenmişse sorumlu olur.  Alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır. Satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir. Alıcının, sözleşmeden dönme hakkını kullanması halinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hakim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir. Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakın ise alıcı, ancak sözleşmeden dönme veya satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

Alıcıya ayıplı olarak devredilmiş olan satılanın ayıptan, beklenmedik halden veya mücbir sebepten dolayı yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması, alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanmasını engellemez. Bu durumda alıcı, satılandan elinde ne kalmışsa onu geri vermekle yükümlüdür. Satılan alıcıya yüklenebilen bir sebep yüzünden yok olmuşsa veya alıcı onu başkasına devretmişse ya da biçimini değiştirmişse alıcı, ancak değerindeki eksiklik karşılığının satış bedelinden indirilmesini isteyebilir.

Satıcı daha uzun bir süre için üstlenmiş olmadıkça, satılanın ayıbından doğan sorumluluğa ilişkin her türlü dava, satılandaki ayıp daha sonra ortaya çıksa bile, satılanın alıcıya devrinden başlayarak iki yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Alıcının satılanın kendisine devrinden başlayarak iki yıl içinde bildirdiği ayıptan doğan def’i hakkı, bu sürenin geçmiş olmasıyla ortadan kalkmaz. Satıcı, satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, iki yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz.

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNE ŞİKAYET NASIL YAPILIR

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

Tüketici sorunları hakem heyeti tarafından verilen kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ İPTALİ DAVASI

 • Devre tatil sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede;
 1. Tüketicinin, sağlayıcının ve malikin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
 2. Sözleşme konusu hakkın niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları,
 3. Sözleşme konusu taşınmazın fiili durumu ve yeri, taşınmaz inşaat halinde ise fiili durumu ve makul bir tamamlanma tarihi,
 4. Taşınmazın tamamlanmasına veya tamamlanamadığı hallerde yapılmış olan her türlü ödemenin, yasal faiziyle birlikte iade edileceğine dair bir taahhüt,
 5. Tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler, ışıklandırma, su, bakım ve benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma şartları,
 6. Taşınmazın bakım ve onarımının, yönetim ve idaresinin ne şekilde olacağına ilişkin açıklamalar,
 7. Sözleşmenin süresi ve sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem,
 8.  Sözleşme konusu hakkın kullanılması karşılığı olarak tüketici tarafından ödenecek bedel, ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımı için ödenecek bedel, vergi, harç gibi zorunlu yasal giderler ve genel idari masrafların ne şekilde hesaplanacağına ilişkin açıklamalar,
 9. İktisabın sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin bir kayıt,
 10. Sözleşme konusu hakkın devir veya takas edilmesinin mümkün olup olmadığı,
 11. Cayma hakkı ve bu hakkın ne şekilde kullanılacağı, cayma bildirimlerinin gönderileceği sağlayıcıya ilişkin bilgiler,
 12. Tarafların sözleşmeyi imzaladığı yer ve tarihe ilişkin bilgiler, yer alır.
 • Devre tatil sözleşmeleri, en az üç yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıl içinde, belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, yazılı sözleşme ya da sözleşmeler grubudur.
 • Devre tatil sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı belirler.
 • Tüketici, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren on gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkını kullanarak sözleşmeden dönebilir. Sağlayıcı, bu süre dolmadan devre tatil sözleşmesine konu mal ve/veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Sözleşmenin, devre tatil sözleşmesine konu tesiste akdedilmesi halinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu durumda, sözleşmenin devre tatile konu tesiste yapıldığını ispat külfeti sağlayıcıya aittir.
 • Sözleşmede yer alması gereken asgari koşullardan biri eksik olduğu taktirde tüketici, sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren 3 ay içinde bir bildirimde bulunarak, bu sürenin sonuna kadar eksikliğin giderilmesini talep ve aksi taktirde sürenin bitiminde sözleşmenin kendiliğinden sona ermiş olacağını ihbar edebilir. Bu süre içinde eksiklik giderildiği taktirde, cayma hakkı için öngörülen süre, eksikliği giderici bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Buna karşılık süre içinde eksiklik giderilmez ise sözleşme 3 aylık sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Bu halde tüketici bedel, cezai şart tutarı veya tazminat adı altında hiçbir ödemeyle yükümlü tutulamaz; yaptığı ödemeler varsa bunlar da sona erme tarihinden itibaren 10 gün içinde kendisine iade edilir.

Yargıtay Kararları – Tüketici Mahkemesi Avukatı Ankara

YARGITAY : TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 

 • T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2013/25738 Karar: 2013/30378 Karar Tarihi: 05.12.2013
 • TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI – DAVALI YARARINA KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TARİFEYE GÖRE VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİ – HATALI VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – KANUN YARARINA BOZMA TALEBİNİN KABULÜ
 • ÖZET: Olayda asıl alacak miktarı … TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ilgili bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez. Buna göre, davalı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca … TL vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken … TL vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
 • Davalının, davacı bankadan kredi kullandığı ve bu sırada davalıdan 200,00 TL masraf alındığı hususunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına hükmedilecek vekalet ücretinin miktarı hususundadır. Davacı, 200,00 TL masrafın tüketiciye iadesine ilişkin tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, davanın reddine, 24,00 TL nisbi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiştir. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesine göre; <(1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3,666,66 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.> Buna göre, davalı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 200,00 TL vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 24,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

 YARGITAY: MALIN AYIPLI OLMASINDAN KAYNAKLANAN DAVA

 • T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2012/21639 Karar: 2013/17758 Karar Tarihi: 27.06.2013
 • MALIN AYIPLI OLMASINDAN KAYNAKLANAN DAVA – SÖZLEŞME EKİNİN TEKNİK ŞARTNAME VE TANITIM MATERYALLERİYLE TAAHHÜT EDİLMEMESİ – OTOPARK KOTUNDA AÇIK HAVUZUN ALT KISMINDA SOSYAL TESİS TEŞKİL EDİLMESİNİN GİZLİ AYIP KABUL EDİLMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU
 • ÖZET: Olayda sözleşme eki teknik şartname ve tanıtım materyalleriyle taahhüt edilmemesine rağmen, kapalı otopark kotunda açık havuzun alt kısmında sosyal tesisi teşkil edilmesi, açık ayıp olmasına rağmen gizli ayıp olarak kabul edilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
 • Bu saptamada bulunduktan sonra, öncelikle, uyuşmazlığın temelinde yatan ayıp kavramı üzerinde durmakta yarar vardır; Tüketici hukukuyla ilgili ayıba dair düzenleme, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde yer almaktadır. Anılan maddenin 1. fıkrasında; denilmekte, devam eden fıkralarda ise buna dair biçimsel koşullar sayılmaktadır.
 • Görüldüğü üzere; B.K.’ndaki ayıp kavramıyla yukarda açıklanan 4077 Sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan ayıp kavramları birbiriyle örtüşmektedir. B.K.’na göre; bir maldaki ayıp; satıcının zikir ve vaat ettiği vasıflarda veya niteliği gereği malda bulunması gereken lüzumlu vasıflarda eksiklik olmak üzere iki türde ortaya çıkabilecektir. Ayıp kavramıyla eksik iş birbirinden farklıdır. Ayıp; yasa ya da sözleşmede öngörülen unsurlardan birinin veya birkaçının eksikliği ya da olmaması gereken vasıfların olmasıdır. Eksik iş ise; sözleşme konusu işlerin yapılmamasıdır. Öteki deyişle, hiç yapılmayan iştir.
 • Eksik ifa ise, kanunlarımızda tanımı yapılmamakla birlikte, 4077 Sayılı Kanun’un 4. maddesinde sayılan ayıp kavramı içerisinde mütalaa olunmaktadır. Ayıp; maddi, hukuki ya da ekonomik eksiklik şeklinde ortaya çıkabilir. Maddi ayıp; bir malda madden hata bulunmasıdır (Ör; Malın yırtık, lekeli olması gibi). Hukuki ayıp; malın kullanımının hukuken sınırlandırılmasıdır (Ör: Malın üzerinde takyitler bulunması gibi). Ekonomik ayıp ise; malın iktisadi vasıflarında eksiklik olmasıdır. 4077 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre; tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde açık ayıpları satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da gizli ayıpların ne kadar sürede satıcıya ihbar edileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Öyle olunca, 4077 Sayılı TKHK’nun 30. maddesi gereğince, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümlere göre uyuşmazlığın çözümü gerekli olduğundan, B.K.’nun bu konudaki 198. maddesi uygulanacaktır. O halde, gizli ayıpların, dava zamanaşımı süresi içinde ve ayıp ortaya çıktıktan sonra derhal (dürüstlük kuralına uygun olan en kısa sürede), ihbar edilmesi; ayıbın açık mı, yoksa gizli mi olduğunun tayininde ise, ortalama (vasat) bir tüketicinin bilgisinin dikkate alınması, gerekmektedir. Bunu ihmal ettiği takdirde, satılanı bu ayıpla birlikte kabul etmiş sayılır.
 • 4077 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 4. fıkrasında ise, konut satışlarında zamanaşımı süresi beş yıl olarak öngörülmüştür. Eğer, ayıp ağır kusur veya hileyle gizlenmişse, zamanaşımı süresinden yararlanılamayacağından, açılan davanın süresinde olduğunun kabulüyle sonuca varılacaktır. Hukukumuzda ayıp ihbarı kural olarak herhangi bir şekle tabi tutulmamıştır.

YARGITAY: TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVA

 • T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2012/2392 Karar: 2012/11064 Karar Tarihi: 24.04.2012
 • TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVA – DAVALI BANKANIN DAVACIDAN TAHSİL ETTİĞİ YENİDEN YAPILANDIRMA VE ERKEN ÖDEME KOMİSYON ÜCRETLERİNİN TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMEYE UYGUN OLDUĞU – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI
 • ÖZET: Davacının kredi hesabının üçüncü taksidini ödedikten sonra yeniden yapılandırma yaptırdığı, kalan kredi bakiyesi olan … TL üzerinden hesaplanan … TL komisyon ücreti tahsil edildiği, davacının iki ay sonra kredi hesabını tamamen kapattığı, kapatma sırasındaki … TL kredi bakiyesi üzerinden … TL. erken ödeme komisyon ücreti tahsil edildiği, davalı bankanın tahsil ettiği ücretlerin taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olduğu belirtilmiştir. Dosyada toplanan delillerden davalı bankanın davacıdan tahsil ettiği yeniden yapılandırma ve erken ödeme komisyon ücretlerinin, taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olduğu anlaşıldığından davanın reddine karar vermek gerekmiş, hüküm onanmıştır.
Tüketici Mahkemesi Avukatı Ankara

Tüketici Mahkemesi Avukatı Ankara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ankara avukat