Vasiyetnamenin Tanınması Ve Tenfizi

Vasiyetnamenin Tanınması Ve Tenfizi yargıtay kararları aşağıda bilgi amaçlı yer verilmiştir.

Yurtdışında yabancı Noterliğince düzenlenen vasiyetnamenin Yabancı Tereke Hakimliğince açılması sebebiyle vasiyetnamenin Türkiye sınırları içerisinde de hüküm taşıyabilmesi için açılmasına dair yabancı mahkeme kararının tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Yabancı mahkemeden verilmiş veraset belgesi ile vasiyetnamenin açılmasına ilişkin kararın Türkiye de geçerli olabilmesi için tanınması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir. Konuyla bağlantılı olan Vasiyet Nasıl Hazırlanır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Yargıtay Kararı – Vasiyetnamenin Tanınması Ve Tenfizi

1.T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2011/17869 Karar: 2011/20270 Karar Tarihi: 12.12.2011

TANIMA VE TENFİZ DAVASI – NÜFUSA KAYITLI BULUNAN YERİN YASAL İKAMETGAH OLDUĞU – DAVADA BELİRTİLEN YER MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLDUĞU GÖZETİLEREK MAHKEMECE YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dosya kapsamından murisin yerleşim yerinin Frankfurt/Almanya olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, dosyada mevcut nüfus kaydına göre miras bırakan İstanbul nüfusuna kayıtlıdır. Nüfus Yasasının 4 üncü maddesi gereği nüfusa kayıtlı bulunan yer yasal ikametgahtır. O halde davada belirtilen bu yer mahkemesinin yetkili olduğu gözetilerek mahkemece yetkisizlik kararı verilmesi gerekir.

Dava: Dava dilekçesinde murisin 15.12.2008’de Frankfurt’ta vefatı ve murise ait Frankfurt Main Noterliğince düzenlenen vasiyetnamenin Frankfurt Am Main Tereke Hakimliğince açılması sebebiyle vasiyetnamenin Türkiye sınırları içerisinde de hüküm taşıyabilmesi için açılmasına dair yabancı mahkeme kararının Vasiyetnamenin Tanınması Ve Tenfizi karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: Davada, Frankfurt Main Yerel Mahkemesi’nin 12.1.2009 tarih ve 51 IV 118/09 numaralı kararının tanıma ve tenfizine karar verilmesi istenilmiştir. Dava, Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış, H.U.M.K.nun 13 üncü maddesi uyarınca verilen yetkisizlik kararı uyarınca Ayvalık Asliye Hukuk Mahkemesince gönderilmiş ve bu mahkeme tarafından davanın kabulüne karar verilmiştir.

Ancak Medeni Kanunun 576 nci maddesi uyarınca vasiyetnameye dair davanın miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesinde bakılması gerekmektedir. Bu yetki kesin olup, yargılamanın her aşamasında hakim tarafından kendiliğinde dikkate alınması zorunludur. Bu davada H.U.M.K.nun 13 üncü maddesinin uygulama olanağı yoktur. (HGK 17.1.2007 tarih ve 2007/2-2 E. 2007/10 K)

Dosya kapsamından murisin yerleşim yerinin Frankfurt/Almanya olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, dosyada mevcut nüfus kaydına göre miras bırakan İstanbul nüfusuna kayıtlıdır. Nüfus Yasasının 4 üncü maddesi gereği nüfusa kayıtlı bulunan yer yasal ikametgahtır. O halde davada belirtilen bu yer mahkemesinin yetkili olduğu gözetilerek mahkemece yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.

Sonuç: Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün H.U.M.K.nun 428 inci maddesi gereğince BOZULMASINA.

2. T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2001/12602 Karar: 2001/13913 Karar Tarihi: 15.10.2001

YABANCI MAHKEMEDEN VERİLMİŞ VERASET BELGESİ İLE VASİYETNAMENİN AÇILMASINA İLİŞKİN KARARIN TANINMASI VE TENFİZİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ – EKSİK HASIMLA HÜKÜM KURULMAMASI GEREĞİ

ÖZET: Tenfiz ve tanıma istekleri evrak üzerinde incelenemez. Husumetin mirasçılara ve lehine vasiyet yapılan kişilere yöneltilmesi, bunlarında gösterdikleri takdirde delillerinin toplanması gerekir. Eksik hasımla yazılı şekilde hüküm kurulması da isabetsizdir. Kabule göre de; yabancı mahkemelerden alınan veraset kararları kesin hüküm özelliğini taşımadığından tanınmasına ve tenfizine karar verilemez. (2675 S. K. m. 37/a)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Davacı yabancı mahkemeden verilmiş veraset belgesi ile vasiyetnamenin açılmasına ilişkin kararın Vasiyetnamenin Tanınması Ve Tenfizi karar verilmesini istemiştir.

1- a) Yabancı mahkemeden verilmiş, vasiyetnamenin açılmasına ilişkin kararın onaylanmış aslı veya onaylanmış tercümesi dilekçeye eklenmemiştir. (MÖHUK. m.37/a) Mahkemece bu eksiklik ikmal edilmeden işin esasının incelenmesi doğru görülmemiştir.

b) Tenfiz ve tanıma istekleri evrak üzerinde incelenemez. Husumetin mirasçılara ve lehine vasiyet yapılan kişilere yöneltilmesi, bunlarında gösterdikleri takdirde delillerinin toplanması gerekir. Eksik hasımla yazılı şekilde hüküm kurulması da isabetsizdir.

2- Kabule göre de; yabancı mahkemelerden alınan veraset kararları kesin hüküm özelliğini taşımadığından tanınmasına ve tenfizine karar verilemez. Açıklanan husus üzerinde durulmaması da yerinde değildir. Sonuç: Temyiz edilen hükmün 1. maddenin a ve b bentlerinde gösterilen sebeple BOZULMASINA,

Bir sonraki makale olan Vasiyetin İptali Davası konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Vasiyetnamenin Tanınması Ve Tenfizi

Vasiyetnamenin Tanınması Ve Tenfizi

 

Ankara avukat