Yabancı Noter Senedi

Yabancı Noter Senedi, İcra ve İflas Kanunu’nun 38. maddesi ilam niteliğindeki belgeler arasında “para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri”ni de saymıştır. Yabancı bir ülkede o ülkenin noteri tarafından kendiliğinden düzenlenmiş olan noter senedi, düzenlendiği ülkenin resmi makamınca verilen ve Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme’nin öngördüğü hususları (m. 2-3) konu alan onay şerhini taşıyorsa kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi kaydıyla, ayrıca bir tenfiz kararı alınmasına gerek olmaksızın Türkiye’de doğrudan doğruya icra edilebilecek, ilamlı icra takibinin konusunu oluşturabilecektir. Şayet noter senedi onaylama biçiminde ise, bu noter senedine dayanılarak ancak ilamsız icra takibi yapılabilir (Bkz. Tanrıver Süha, İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara, 1996, S.123.).

Yabancı Noter Senedi – Yargıtay Kararı

T.C Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas:2015/15800 Karar No: 2015/17582  Karar Tarihi: 07.10.2015

KONUSU: Yabancı Noter Senedin İcra Takibi

ÖZET: Yabancı Ülke noterince düzenlenen Para Borcunu içeren sentlerin Türkiye’de Tenfiz Kararı olmaksızın ilamlı İcra Takibine konulabilir.

Mahkeme’ce, icra takibine dayanak teşkil eden … Noterliğinin … numaralı ve 09/11/2011 tarihli belgenin Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılacak bir tanıma davasıyla ancak ilam hükmünü kazanacağı, dayanak belge tanınmadığından ilam hükmünde olmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulüne ve takibin iptaline dair verilen karar alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 224. (HUMK 296) maddesinin birinci fıkrasına göre; yabancı devlet makamlarınca hazırlanan resmî belgelerin Türkiye’de bu vasfı taşıması, belgenin verildiği devletin yetkili makamı veya ilgili Türk Konsolosluk makamı tarafından onaylanmasına bağlıdır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise; “Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelerin yabancı resmî belgelerin tasdiki ile ilgili hükümleri saklıdır” düzenlemesine yer verilmiştir.
İcra ve İflas Kanunu’nun 38. maddesi ilam niteliğindeki belgeler arasında “para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri”ni de saymıştır.

Yabancı bir ülkede o ülkenin noteri tarafından kendiliğinden düzenlenmiş olan noter senedi, düzenlendiği ülkenin resmi makamınca verilen ve Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme’nin öngördüğü hususları (m.
2-3) konu alan onay şerhini taşıyorsa kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi kaydıyla, ayrıca bir tenfiz kararı alınmasına gerek olmaksızın Türkiye’de doğrudan doğruya icra edilebilecek, ilamlı icra takibinin konusunu oluşturabilecektir. Şayet noter senedi onaylama biçiminde ise, bu noter senedine dayanılarak ancak ilamsız icra takibi yapılabilir (Bkz. Tanrıver Süha, İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara, 1996, S.123.).

Mahkemece yapılacak iş, Rusya Federasyonu’nun Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf devlet olup olmadığının Adalet Bakanlığı’ndan sorularak tespit edilmesi, akit devlet ise, dayanak belgenin kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içerdiği, ayrıca bir tenfiz kararı alınmasına gerek olmaksızın Türkiye’de doğrudan doğruya icra edilebilecek, ilamlı icra takibinin konusunu oluşturabilecek belgelerden olduğu nazara alınarak şikayetin reddine karar vermekten ibarettir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca kısmen BOZULMASINA.

BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

 

Yabancı Noter Senedi

Yabancı Noter Senedi

 ANKARA AVUKAT  Avukat