Yabancı Noter Senedi

Yabancı Noter Senedi, İcra ve İflas Kanunu’nun 38. maddesi ilam niteliğindeki belgeler arasında “para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri”ni de saymıştır. Yabancı bir ülkede o ülkenin noteri tarafından kendiliğinden düzenlenmiş olan noter senedi, düzenlendiği ülkenin resmi makamınca verilen ve Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme’nin öngördüğü hususları (m. 2-3) konu alan onay şerhini taşıyorsa kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi kaydıyla, ayrıca bir tenfiz kararı alınmasına gerek olmaksızın Türkiye’de doğrudan doğruya icra edilebilecek, ilamlı icra takibinin konusunu oluşturabilecektir. Şayet noter senedi onaylama biçiminde ise, bu noter senedine dayanılarak ancak ilamsız icra takibi yapılabilir (Bkz. Tanrıver Süha, İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara, 1996, S.123.).

Yabancı Noter Senedi – Yargıtay Kararı

T.C Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas:2015/15800 Karar No: 2015/17582  Karar Tarihi: 07.10.2015

KONUSU: Yabancı Noter Senedin İcra Takibi

ÖZET: Yabancı Ülke noterince düzenlenen Para Borcunu içeren sentlerin Türkiye’de Tenfiz Kararı olmaksızın ilamlı İcra Takibine konulabilir. Mahkeme’ce, icra takibine dayanak teşkil eden … Noterliğinin … numaralı ve 09/11/2011 tarihli belgenin Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılacak bir tanıma davasıyla ancak ilam hükmünü kazanacağı, dayanak belge tanınmadığından ilam hükmünde olmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulüne ve takibin iptaline dair verilen karar alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yabancı Noter Senedi

Ankara Avukat