Yaşı Bekleyerek Kıdem Tazminatı Alma Hakkı | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Yaşı Bekleyerek Kıdem Tazminatı Alma Hakkı

yasi-bekleyerek-kidem-tazminati-alma-hakki

Yaşı Bekleyerek Kıdem Tazminatı Alma Hakkı, 1475 Sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte olan 14.maddesi, kıdem tazminatını düzenlemektedir. Bu şartları taşıyan çalışan, sigorta müdürlüğüne emeklilik başvurusu yaptığında almış olduğu belge ile  iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatı alabilir.

Aşağıda ki yargıtay kararında emeklilik nedeniyle işçinin başka bir işyerinde çalışması halinde bu durumun kötü niyetli kullanım olarak dahi değerlendirmemiştir.

Konuyu özet olarak anlatılan yargıtay kararını okuyabilirsiniz..

Yaşı Bekleyerek Kıdem Tazminatı Alma Hakkı Zamanaşım Süresi – İdari Yargı Kararı

ÖZET: Dava, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de kapsam dışı personel (teknik uzman) olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan davacı tarafından; bu kurumdaki kadrolu ve sözleşmeli hizmet süreleri karşılığı 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 32. maddesinin 4. fıkrası uyarınca kıdem tazminatından yararlanmak istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan kıdem tazminatı farkının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının Türk Telekomünikasyon A.Ş. de 25.1.1977 tarihinde kadrolu teknisyen olarak göreve başladığı ve daha sonra sözleşmeli statüde görev yaptığı, 15.10.2000 tarihinde imzalanan iş sözleşmesi ile iş mevzuatına tabi olarak çalışmaya devam ettiği, 17.10.2005 tarihinde emekliye ayrıldığı, 5.4.2010 tarihinde davalı idareye başvuruda bulunarak, kadrolu ve sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin işçilikte geçmiş gibi kabul edilerek 406 sayılı Kanunun Ek 32. maddesi uyarınca hesaplanacak kıdem tazminatının ödenmesi isteminde bulunduğu,

Bu isteminin 7.4.2010 tarihli işlem ile reddedilmesi üzerine 20.4.2010 tarihinde görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. İlgili yasa kurallarının incelenmesinden; kıdem tazminatına hak kazanacak personelin, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda İş Kanununa tabi ve iş sözleşmesine dayalı olarak istihdam edilen personel olduğu ve kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılmadığının iş hukuku esaslarına göre belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

İş Kanununda kıdem tazminatı için özel bir zamanaşımı öngörülmemiş ise de, gerek öğretide, gerek yargı içtihatlarında kıdem tazminatına ilişkin davalarda hizmet akdinin fesh edildiği tarihten itibaren 10 yıllık genel zaman aşımı süresinin uygulanacağı kabul edilmiştir.

Bu itibarla, 406 sayılı Kanunun Ek 32. maddesi uyarınca, emeklilik nedeniyle iş akdinin sona erdiği 17.10.2005 tarihinden itibaren 10 yıllık genel zaman aşımı süresi içinde kıdem tazminatı ödenmesi istemiyle başvuruda bulunabileceği ve alınacak cevaba göre, süresi içinde dava açılabileceği gözetilmeden süre aşımı nedeniyle davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında usul hükümlerine uygunluk bulunmadığından kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yaşı Bekleyerek Kıdem Tazminatı Alma Hakkı | Sıkça Sorulan Sorular

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – DAVACININ TÜRKİYE SU SPORLARI FEDERASYONUNDAN ALINMIŞ BALIK ADAM BRÖVESİNE SAHİP OLDUĞU VE 3160 SAYILI YASADA ÖNGÖRÜLEN TAZMİNATTAN YARARLANMAK İSTEDİĞİ – DAVACININ SINAVDA BAŞARILI OLMA KOŞULUNU TAŞIMADIĞI ÖZET: Dava, İli Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü bünyesinde bulunan su altı ve su üstü arama ve kurtarma ekibinde kurbağa adam olarak görev yapan davacının, 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu hükümlerine göre dalış tazminatından yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan tazminatın yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Dolayısıyla, yurt içi ve yurt dışı dalış kurslarından sertifika almış “kurbağa adam” sıfatına sahip olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmayan personelin de, Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan kurbağa adamlarla aynı vasıflara sahip olmaları, anılan personel için aranan şartları taşımaları gerektiği sonucuna varılmaktadır. Dava dosyasının incelenmesinden;

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan alınmış balık adam brövesine sahip olan ve İzmir İli Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde arama ve kurtarma teknisyeni olarak görev yapan davacı tarafından 3160 sayılı Kanun hükümlerine göre dalış tazminatından yararlandırılması için yapılan başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu duruma göre, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan alınmış balık adam brövesine sahip olan ve 3160 sayılı Yasada öngörülen tazminattan yararlanmak isteyen davacı, anılan Yasada yer alan, Emniyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavda başarılı olma koşulunu taşımadığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davalı idare temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

16 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
    BİZE ULAŞIN

    İletişim Bilgileri