Yetki İtirazı - Davada Yetki İtirazı Nasıl Yapılır? | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Yetki İtirazı – Davada Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Yetki İtirazı – Davada Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

Yetki İtirazı – Davada Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

Yetki İtirazı - Davada Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

Yetki İtirazı – Davada Yetki İtirazı Nasıl Yapılır? Yetki İtirazı Nasıl Yapılır? Davada Yetki İtirazı Nasıl Yapılır? Yetki İtirazı.

Yetki itirazı yapmak, icra takiplerinde yetkisiz olan icra müdürlüklerine karşı yapılabilmektedir. Bir kişinin yetki itirazı ile birlikte borca da itiraz etmesi mümkündür. Hem borca hem de yetkiye itiraz edilmesi durumunda alacaklının başlatmış olduğu icra takibi durdurulabilmektedir. Böyle bir durumda alacaklı 6 ay içerisinde yetkiye ve borca yapılan itirazın kaldırılmasını talep edebilmektedir. Bunun yanı sıra bir yıl içerisinde genel mahkemelere giderek itirazın iptali davası açabilir. Yetki itirazı- davada yetki itirazı nasıl yapılır sorusunun cevabı ise dilekçe ile icra müdürlüğüne yapılan başvuru ile şeklinde verilebilmektedir.

İlamsız Takipte Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

İcra takibinde yetki itirazında bulunulması istisnai durumlar hariç icra müdürlüğüne yapılan başvuru ile mümkün olmaktadır. İcra takibinde yetki itirazı yalnızca kambiyo takiplerinde değişiklik göstermektedir. Yetki itirazı kambiyo takiplerinde yapılacaksa başvurunun icra mahkemesine yapılması gerekmektedir. İlamsız icra takipleri başlatılırken İcra Müdürlüğü kendisinin yetkili olup olmadığına bakmamaktadır. Borçlunun icra takibi başlatıldıktan sonraki 7 gün içerisinde yetki itirazında bulunması gerekmektedir. Yetki itirazında 7 gün içerisinde bulunulmazsa takibin başlatıldığı İcra Müdürlüğü yetkili İcra Müdürlüğü haline gelmektedir.

Yetki itirazı yapıldıktan sonra İcra Müdürlüğü yetki itirazı üzerine herhangi bir işlem yapmamaktadır. Fakat yetki itirazının sağladığı avantaj yetki sorunu çözülene kadar dosyadaki işlemlere devam edilememesidir. Yetki itirazı icra müdürlüğüne yapıldıktan sonra;

  • Ya alacaklı taraf yetki itirazını kabul eder ve dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesini sağlar,
  • Ya da İcra Hukuk Mahkemesine başvuru yaparak borçlunun yaptığı yetki itirazının kaldırılmasını ister.

Kambiyo Takiplerinde Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

Kambiyo takipleri için yapılacak yetki itirazı İcra ve İflas Kanunu’nun 168/5 maddesi Kapsamında borca itiraz olarak kabul edilmektedir. İcra takibinde ödeme emrinin gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde dilekçe ile icra mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir. Kambiyo takiplerinde yapılan yetki itirazı aynı zamanda borca itiraz olarak da kabul edildiği için başvurusu icra mahkemesine yapılmalıdır. Başvuru için yetki itirazı dilekçesi hazırlanarak, icra mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Yetki itirazı davaları mahkemenin yoğunluğuna ve davanın niteliğine göre farklı sürelerde sonuçlanabilmektedir.

Yetki İtirazı Nedir? Yetki İtiraz Süresi – Yetki İtirazı – Davada Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

Örnek Karar, Yargıtay Dairesinin Yargı Yeri Belirlenmesi kararı varken ilk derece mahkemesinin buna uymayıp yeniden yetkisizlik kararı vermesinin mümkün olmadığı ve HMK’nun 23/2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesinin Yargıtay kararıyla bağlı olduğu gözetilerek istinaf isteminin kabulü ile aşağıdaki kararın verilmesi gerekmiştir. HMK’nun maddeleri gereğince İstanbul 8. Ticaret Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Örnek Karar, İlk derece mahkemesi tarafından davalının yerleşim yerinin Antalya-Kepez olduğu ve yetkili mahkemenin de Antalya Ticaret Mahkemesi olduğu gerekçesiyle davanın yetki yönünden reddine karar verilmiş ise de, para alacağı TBK 89. maddesine göre alacaklının ifa zamanındaki yerleşim yerinde ödenmesi gerektiğinden HMK’nun 10.maddesi ile İİK 50.maddesine göre icra dairesi ve mahkeme yetkili olduğundan kararın kaldırılmasına, dosyanın geri çevrilmesine karar vermek gerekmiştir. Davacı vekilinin istinaf isteminin kabulüyle, 6100 sayılı HMK’nun 353/1-a maddesi gereğince İstanbul 18. Ticaret Mahkemesi’nin 13/10/2017 tarih ve 2016/1002 Esas, 2017/840 Karar sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2015/13727 Karar: 2016/24079 Karar Tarihi: 22.12.2016 Yetki İtirazı, Davada Yetki İtirazı

TAZMİNAT DAVASINDA YETKİ İTİRAZI – YETKİYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER DİKKATE ALINARAK OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – YETKİ HUSUSU GÖZ ARDI EDİLEREK İŞİN ESASINA GİRİLİP DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davada Yetkiye ilişkin düzenlemeler göz önünde tutularak yetki konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken bu hususlar göz ardı edilerek işin esasına girilip davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016/18477 Karar: 2016/15695 Karar Tarihi: 08.12.2016 Yetki İtirazı, Davada Yetki İtirazı

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASINDA YETKİ İTİRAZI – DAVALININ USULÜNCE YETKİ İTİRAZINDA BULUNDUĞU – KESİN OLMAYAN YETKİ İTİRAZININ BİR İLK İTİRAZ OLDUĞU – İLK İTİRAZLARIN ÖN SORUN GİBİ İNCELENMESİ VE KARARA BAĞLANMASI GEREĞİ

ÖZET: Davalı usulünce yetki itirazında bulunmuştur. Kesin olmayan yetki itirazının bir ilk itirazdır. İlk itirazların ön sorun gibi incelenmesi ve karara bağlanması gerekir. Bu nedenle, mahkemece davalının yetki itirazının incelenmesi için taraflara yetki konusunda delillerini gösterme olanağı tanınarak, bildirdikleri takdirde tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2016/4163 Karar: 2016/21047 Karar Tarihi: 10.10.2016 – Yetki İtirazı, Davada Yetki İtirazı

BORCA VE YETKİYE İTİRAZI – BORÇLUYA HENÜZ ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMEDEN USULÜNE AYKIRI ŞEKİLDE MAHKEMENİN YETKİSİZLİĞİNE KARAR VEREREK DOSYAYI GÖNDERMESİ ÜZERİNE BORCA İTİRAZIN ESASININ İNCELENEREK KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: İcra mahkemesince yetki itirazının kabulü halinde, yetkili icra müdürlüğünce borçluya ödeme emri tebliği üzerine yasal beş günlük sürede borçlunun borca itirazlarını icra müdürlüğünün bulunduğu yerdeki icra mahkemesine bildirmesi gerekir. Mahkemece, A… İcra Müdürlüğünce borçluya henüz örnek (10) nolu ödeme emri tebliğ edilmeden, K… 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin usulüne aykırı bir şekilde mahkemenin de yetkisizliğine karar vererek dosyayı göndermesi üzerine borca itirazın esasını inceleyerek karar vermesi isabetsizdir.

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2016/8205 Karar: 2016/7704 Karar Tarihi: 03.10.2016 – Yetki İtirazı, Davada Yetki İtirazı

CEZAİ ŞART DAVASINDA YETKİ İTİRAZ I- REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANMA – DAVALILARIN YERLEŞİM YERİ – DAVALILAR ARASINDAKİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE CEZAİ ŞARTA KONU İŞİN YAPILDIĞI YER – YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİNDE İSABETSİZLİK BULUNMADIĞININ KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Davalıların yerleşim yeri ve aynı zamanda davalılar arasındaki iş sözleşmesine göre cezai şarta konu işin yapıldığı yere göre mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığının kabulü gerekir. Bu nedenle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekir.

Makalemizde Yetki İtirazı – Davada Yetki İtirazı Nasıl Yapılır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor