Yürütmenin Durdurulması Talebi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İdare Hukuku  > Yürütmenin Durdurulması Talebi

Yürütmenin Durdurulması Talebi

Yürütmenin Durdurulması Talebi

Yürütmenin Durdurulması Talebi

İdari Dava açılması veya Kanun yollarına başvurulması, dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. Yürütmenin durdurulması kararının olması gerekmektedir.

İdari işlemine devam etmesi ve yapacağı uygulanmanın durdurulmaması durumunda  giderilmesi zor sorunlar ve zararların doğması muhtemel olması durumunda,  idareninde yapmış olduğu işlemlerinde hukuka aykırı olduğu belirtilerek, yürütmenin durdurulması talebi ile mahkemeye başvurulması durumunda karar verebilir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda veya özel kanunlarda yetkili mahkemelerin gösterilmemiş olması halinde yetkili İdare Mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya sözleşmeyi yapan idari makamın bulunduğu yerdeki İdari Mahkemesi’dir. İdari ve Vergi Mahkemeleri’nin tek hâkimli olarak verdikleri kesin kararlara başka Kanunlarda aksine hüküm bulunsa bile mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz edilebilir.

İtiraz kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılır. Bölge İdare Mahkemesi’nin kararları kesindir, Temyiz yoluna başvurulamaz.  İdari ve Vergi Mahkemeleri’nin kesin kararları, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay’da temyiz olunabilir. İdare ve Vergi Mahkemelerinin tek hâkimler verdiği kararlar temyiz edilemez.

Ancak, mükellefin konusuna, esasına, şekline, muhalefet ve istisna hükümlerine ilişkin Vergi uyuşmazlıklarında, tek hâkimler verilen kararlar Danıştay’da Temyiz edilebilir. İptal ve Tam Yargı Davalarında husumet ya iptali istenen kararı almış olan ya da alınan kararı yürütmekle sorumlu olan İdare’ye yöneltilir. Kamu görevlileri davalı olarak gösterilemezler.

Danıştay Kararı –  Yürütmenin Durdurulması Talebi

T.C. Danistay 15.Dairesi Esas: 2016/43 Karar: 2016/4607 Karar Tarihi: 21.09.2016 – Yürütmenin Durdurulması Talebi

TAZMİNAT DAVASI – DAVACININ DAVALI İDAREYE ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUĞU – ALTMIŞ GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE BAŞVURUYA CEVAP VERİLMEYEREK TALEBİN ZIMNEN REDDEDİLDİĞİ – İŞİN ESASINA GİRİLEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Davacının davalı idareye zararının tazmini için başvuruda bulunduğu, altmış günlük süre içinde bu başvuruya cevap verilmeyerek talebin zımnen reddi üzerine açılan davada; işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken verilen merciine tevdi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak