Zimmete Para Geçirme Suçu Cezası

A. ZİMMETE PARA GEÇİRME SUÇU, B. ZİMMETE PARA GEÇİRME SUÇUNUN CEZASI

ZİMMETE PARA GEÇİRME SUÇU VE CEZASI

 • Madde 202 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 29.11.1990 RG NO: 20710 KANUN NO: 3679/7)Görevi sebebiyle kendisine tevdi olunan veya muhafaza, denetim veya sorumluluğu altında bulunan para veya para yerine geçen evrak veya senetleri veya diğer malları zimmetine geçiren memura altı yıldan oniki yıla kadar ağır hapis ve meydana gelen zararın bir misli kadar ağır para cezası verilir.
 • Yukarıdaki fıkrada gösterilen cürüm, dairesini aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını sağlayacak her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenmiş ise faile oniki yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis ve meydana gelen zararın üç misli kadar ağır para cezası verilir.
 • Zararın, kovuşturma yapılmadan önce tamamiyle ödenmiş olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezaların yarısı, ödeme hükümden önce gerçekleştirilmiş ise üçte biri indirilir.
 • Meydana gelen zararın ödenmemesi halinde mahkemece ödettirilmesine re sen hükmolunur.Bu fiiller kamu bankaları aleyhine işlenmiş ise faile verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

YARGITAY ZİMMETE PARA GEÇİRME SUÇU

 •  T.C. YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas:  2012/11490 Karar: 2014/218 Karar Tarihi: 09.01.2014
 • ZİMMET SUÇU – HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILIP BIRAKILMAYACAĞININ KARAR YERİNDE TARTIŞILMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU
 • ÖZET: Mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi isabetsizdir.
 • 5237 sayılı TCK’nın 247. (765 sayılı TCK’nın 202.) maddesinde düzenlenen zimmet suçunun oluşması için gerektiği, somut olayda; İş-kur tarafından mağdur S.’ya gönderilen 510,96 TL tutarındaki havaleyi sanığın kendi gişesinde ödeme yapması mümkün olduğu halde tanık Hacı’nın bulunduğu gişeye gidip
 • 5237 sayılı TCK’nın 62. maddesinde takdiri indirim nedenleri olarak açıklanan gibi hususlar irdelenip tartışılmadan biçimindeki yetersiz gerekçe ile karar verilmesi, 
 • Suçun 5237 sayılı Yasanın 53/1-a maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlendiğinin kabul edilmesi karşısında aynı Yasanın 53/5. maddesinin uygulanması gerektiğinin nazara alınmaması, 
 • Sanığın adli sicil kaydında yer alan Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesine ait ilamın, kesinleşme ve infaz şerhli onaylı bir suretinin celbedilip, silinme koşullarının oluşup oluşmadığı yönünden incelenmesi ve hükümden önce 08.02.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve TCK’nın 7/2. maddesi uyarınca sanıklar yararına olan 5728 sayılı Kanunun 562. maddesinin 1. fıkrası ile değişik CMK’nın 231/5. maddesinde hapis cezası için öngörülen sınırın 2 yıla çıkarılması ve anılan maddenin 2. fıkrası ile de 231/14. maddesindeki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında, bu maddenin 6. fıkrasına 25.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 sayılı Yasanın 7. maddesi ile eklenen cümle de nazara alınarak, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi, 
 • ZİMMET YARGITAY KARARI: 5.Ceza Dairesi Esas:  2011/532 Karar: 2011/2521 Karar Tarihi: 30.03.2011 ÖZET: Sanıkların görevden ayrıldıkları tarih itibarıyla inşaatların fiziki gerçekleşme oranları ve Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları esas alınarak toplam inşaat maliyetinin bilirkişiden alınacak raporla saptanmasından sonra, kooperatife ait tüm dokümanların dava dosyasıyla birlikte konunun uzmanı emekli Sayıştay uzman denetçilerinden oluşan bilirkişiler kuruluna tevdii edilerek, kooperatifin gaye ve inşaatları için yapılanlar dahil, tüm giderlerinin ne kadar olduğunun belirlenip karşılaştırılması yapılarak aralarında fark olup olmadığı, alınan kredi ve borç bedelinin kooperatif işlerinde kullanılıp kullanılmadığı, kooperatifin şirkete herhangi bir borcunun bulunup bulunmadığının, var ise miktarının ne kadar olduğunun ve bunun nereden kaynaklandığının tespiti gerekir.
 • ZİMMET SUÇU YARGITAY KARARI: 7.Ceza Dairesi Esas:  2011/4182 Karar: 2011/15824 Karar Tarihi: 06.07.2011 ÖZET: Zimmet suçu yanında sahtecilik suçundan ayrıca cezaya hükmolunacağına ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında, sanığın zimmet eylemlerini gerçekleştirirken sahte belgeler düzenlemesi fiillerinin zimmet suçunun unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, her iki sanık hakkında evrakta sahtecilik suçundan da mahkumiyetlerine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.