Gayrimenkul Hukuku Davaları

İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları

Gayrimenkul Hukuku Davaları 

Her şeyden önce, gayrimenkul hukuku son derece geniş bir hukuk dalı olduğunu belirtmemiz gerekir. Kira hukuku, eşya hukuku, mülkiyet hukuku ve miras hukuku gibi dalları bünyesinde barındırmaktadır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, mülkiyet hakkından ve kişisel haklardan doğan tapu iptal tescil davaları, gayrimenkul alım, satımına ilişkin sözleşmeler, gayrimenkul hukuku davaları konularını oluşturmaktadır.

Bunlardan başka, bir Gayrimenkul hukuku avukatı;  kira hukukundan kaynaklı kira sözleşmelerinin akdedilmesi, kira bedelinin tespiti ve artırımı davaları, tahliyeye ilişkin icra takibi ve davalar, gayrimenkul hukuku davaları olarak sıralayabiliriz.

Kentsel dönüşümle ilgili olarak sözleşmelerin kurulması, sözleşmeye aykırı eylemlerden kaynaklı alacak ve tazminat davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı davalar, tapu iptal tescil davaları gibi alanlarda faaliyet gösterir.

Ek olarak, kamulaştırma işlemleri de taşınmaz hukukunun ilgi alanında yer alır. Eski adıyla, istimlak hukuku önemli bir uygulama alanı oluşturur. Kamulaştırmasız el atma davaları, kamulaştırma bedel tespit davaları ve yine bu alandaki idari yargı yolunda açılan tam yargı davaları ve iptal davaları, imar hukukuna ilişkin davalar da bu hukuk dalı ile doğrudan ilgilidir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Ne Kadar Sürer

Tapu İptal ve Tescil Davası Ne Kadar Sürer, Tapu iptal ve tescil davasının sonuçlanması dava dosyasının niteliği ve dava açılan mahkemenin iş yüküne göre sonuçlanmaktadır. Taşınmazın kime ait olduğunu belirleyen resmi bir belge olan tapular Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından tapu siciline kaydedilmekte ve resmi iş ve işlemlerde kullanılmaktadır. Tapu İptal ve Tescil Davası Ne Kadar Sürer Tapuların ve tapu sicillerinin iptali için açılan bu davalar kişinin hakkının zedelenmesi sebebiyle açılabilen davalardır.Tapu iptal ve tescil davası ne kadar sürer konusunda net bir cevap vermek mümkün olmamakla birlikte tapu iptali ve tescil davalarında Adalet Bakanlığı tarafından 730 günlük hedef süre uygulaması 2019 yılında hayata geçirilmiştir....

Devamını Oku

Apartman Aidatı Nedir? Nasıl Belirlenir?

Apartman Aidatı Nedir? Nasıl Belirlenir?

Apartman Aidatı Nedir? Nasıl Belirlenir? | Modern yaşantımızın bir parçası olarak şehirlerdeki hayatımıza genellikle apartman dairelerinde geçiriyoruz. Türkiye'de özellikle de büyük şehirlerde nüfusun çok büyük bir kısmı apartman dairelerinde ikamet ediyor. Apartmanda oturmanın en büyük sorumluluklarından birisi de apartman aidatıdır. Son yıllarda şehirlerin yapılaşmasında sitelerin sayısı giderek artıyor....

Devamını Oku

Gayrimenkul Avukatı Ankara

Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı Ankara

Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı Ankara | Gayrimenkul hukuku geniş konu yelpazesi içerisinde yerini alırken önemini ve konun ciddi yaklaşımı maddi kazanç ve zararlar ile doğru orantılı olmasından kaynaklanmaktadır. Gayrimenkul hukuku alanında görülen davalar öncesinde, dava detayları, kesin süreler ile sürecin doğru yönetilmesi, sözleşmelerin hukuksal boyutu yeniden düzenlenmesi...

Devamını Oku

Kamulaştırma Bedeline İtiraz

Kamulaştırma Bedeline İtiraz

Kamulaştırma Bedeline İtiraz KAMULAŞTIRMA NEDİR Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini...

Devamını Oku

Taşınmaza Müdahalenin Önlenmesi

Men-i Müdahale Davası

Men-i Müdahale Davası Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Bir kimse başkasının fidanını kendi...

Devamını Oku

Kat Karşılığı İnşaat Davaları

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve kira kaybının tazmini için dava açabilir. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar da Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve kira kaybı bu davalarda en çok rastlanan ve açılan...

Devamını Oku

Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?

Tapu İptali Davası Nasıl Açılır?

Tapu İptali Davası Nasıl Açılır? | Tapu İptali nasıl olur Giriş Bir mülkün kimin olduğunu gösteren "Resmi Belgeye ‘Tapu (Tapu Senedi)" denilir. Tapu'ya ve Tapu Senedi'ne esas teşkil eden gayrimenkul üzerindeki hakların hallerini gösteren Resmi Sicillere Tapu Kütüğü, bir başka ifadeyle ‘Tapu Sicili" denir Tapu İptali Davası Açmak için Aranan Şartlar Nelerdir Ortada...

Devamını Oku

Devre tatil sözleşme feshi nasıl yapılır

Devre Tatil Sözleşmesinin Feshi Cayma

Devre Tatil Sözleşmesinin Feshi Cayma 1. ÖZET: Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre taraflar arasında devremülk satış sözleşmesi yapıldığı ve mevzubahis sözleşmenin resmibiçim şartına tabi bulunduğu ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade edecekleri...

Devamını Oku

Ecrimisil Davası Zamanaşımı

Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe

Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe Ecrimisil Davası'nda;Bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdirine ecri misil denir. Ecrimisil Davası;İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sa­hibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında...

Devamını Oku

Kamulaştırma Davası Zamanaşımı

Kamulaştırma Davası Zamanaşımı

Kamulaştırma Davası Zamanaşımı KAMULAŞTIRMA BEDELİ, KAMULAŞTIRMA DAVASI ZAMANAŞIMI YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME YARGILAMA USULÜ Kamulaştırma Kanunundan doğan tüm anlaşmazlıkların Adli Yargı’da çözümlenmesi gerekenleri, taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemelerinde “Basit Kamulaştırma Kanunundan doğan tüm anlaşmazlıkların Adli Yargı’da...

Devamını Oku