Atla

Adli Psikiyatri Ne Demek - Cezai Ehliyet


Adli Psikiyatri Ne Demek - Cezai Ehliyet

Adli Psikiyatri Ne Demek - Cezai Ehliyet

Adli Psikiyatri Ne Demek - Cezai Ehliyet

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı

HÜKÜM : Mahkumiyet

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle, 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler de gözetilip dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Ancak; Mağdure hakkında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalınca tanzim edilen 08.04.2011 tarihli raporda, tespit edilen travma sonrası stres bozukluğunun cinsel istismar sonrasında meydana gelebilecek nitelikte olduğunun bildirilmesi ve aynı makam tarafından düzenlenen 06.12.2011 tarihli raporda,

Saptanan psikiyatrik setmptomların post travmatik stres bozukluğunun tanı kriterlerini karşılamadığı saptanan depresyon kliniğinin cinsel istismar olayından daha ziyade günlük yaşam olaylarından kaynaklandığı, bu durumun direkt olarak iddia edilen cinsel eylemden kaynaklandığının kesin tıbbi delilleri bulunmadığı,

İddia edilen cinsel eylem ile ilgili olarak beden ve ruh sağlığının bozulduğunun kesin tıbbi delilleri bulunmadığının belirtilmesinden sonra, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı tarafından hazırlanan 28.06.2012 tarihli raporda ise, mağdurenin ruh sağlığının sanığın cinsel eylemine bağlı olarak bozulduğunun ifade edilmesi karşısında, anılan raporların içerikleri itibariyle çelişkili olup açıklayıcı ve kanaat verici nitelikte bulunmadığı gözetilerek öncelikle dosyanın,

Gerekmesi halinde de mağdurenin İstanbul Adli Tıp Kurumu sevkiyle olay nedeniyle ruh sağlığının bozulup bozulmadığı hususunda rapor aldırılmasından sonra mevcut çelişkilerin devam etmesi halinde ayrıca Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan aldırılacak rapora göre TCK'nın 103/6. maddesinin tatbiki yönünden sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması, 

Sanığın, onbeş yaşını tamamlamakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan mağdureye yönelik çocuğun nitelikli cinsel istismarını suçunu cebir ve tehdit kullanarak işlemesi karşısında hakkında koşulları oluştuğu halde TCK'nın 103/4. maddesinin uygulanmaması neticesinde eksik ceza tayini,

Hükümden sonra 24.11.2015 günlü, 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi yönünden kısmi iptal kararı verildiğinden, anılan husus nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, imzanın davacının eli ürünü olup olmadığı hususunda net bir görüş bildirilmemiştir. Mahkemece, bahsi geçen rapor hükme esas alınmak suretiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, Adli Tıp Kurumundan alınan raporun, bu hali ile kesin kanaat içermediği ve dolayısıyla hüküm kurmaya elverişli olmadığı açık olup,

Söz konusu raporun anılan kurumdan alınmış ve heyetçe düzenlenmiş olması, yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre ona üstünlük sağlamayacağından, kesin kanaat bildirmeyen mevcut rapora göre sonuca gidilemez.

O halde mahkemece, üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesinden oluşturulacak konusunda uzman bilirkişi kurulundan yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, kesin kanaat içermeyen ve dolayısıyla uyuşmazlığa çözüm getirecek nitelikte bulunmayan rapor hükme esas alınarak yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Kararın bu gerekçelerle bozulmasına karar verilmesi gerekirken zuhulen onandığı karar düzeltme incelemesinde anlaşılmış olup, onama ilamının kaldırılarak hükmün yazılı gerekçelerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Adli Psikiyatri Ne Demek - Cezai Ehliyet - Yorum
    MÜRÜVET ÜNAY -
    5 Ağustos 2016

    Kendine yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.

    Cevapla
Yorum Bırak