Atla

Alacak Davası Nedir - Nasıl Açılır - Örnek Kararlar


Alacak Davası Nedir - Nasıl Açılır - Örnek Kararlar

Alacak Davası Nedir - Nasıl Açılır - Örnek Kararlar

Alacak Davası Nedir - Nasıl Açılır - Örnek Kararlar

Modern yüzyıl gelişimi sanayi ve ticaret alanlarında artışı teşvik ediyor ki bu yaşanan artışlar ile birlikte de karşılıklı alacak davalarında artışın meydana gelmesine neden oluyor.

Ticarette söz konusu olan senet, evrak, sözleşme tarzındaki alacağa konu edilen hususlarda, borcun ödemesinin yapılmaması veya itilaf durumunun söz konusu olması nedeni ile ödeme hususunda sorunların meydana gelebilme olasılığı sıklıkla görülebilmektedir.

Bu durumda alacak davası açılması gerekliliğini alacaklılar açısından doğurmaktadır. Modern hukuk sisteminde alacak davası, borçludan ‘borcun’ temin edilememesi durumunda dava aracılığı ile temin edilmesi için bu hallerde ‘alacaklı’ tarafın yasal hakkı olan bir dava türüdür.

Söz konusu alacak davalarında mahkeme tarafından hem tespit hem de icra emri kararı alabiliyor.

Alacak Davalarında Yetkili Mahkeme ve Borca Konu Şartlar

Oldukça geniş konu kapsamına sahip olan alacak davaları, Türk modern hukuk sisteminde sıklıkla görülen davalardan birisidir. Geniş konu kapsamı çok çeşitli alacak davası konularının gündeme gelmesine neden olabiliyor.

Modern hukuk anlayışında alacak davasına taraf olan alacaklı ve borçlu için borç ilişkisini teşkil eden sözleşme, haksız fiil, nedensiz zenginleşme ve vekaletsiz iş görme 4 ana husus söz konusudur.

Bu olgular dolayısı ile borçlu hale gelen tarafın, borcunu temerrüde düşürmeden evvel, ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Borç ödemesinin belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmemesi halinde alacaklı taraf için alacak davası açma hakkı doğar.

Mahkeme tarafından alacaklı tarafın haklı görülmesi durumunda alacaklı tarafından ilamlı icra takibi başlatma hakkı da bulunur. Hukuk sistemi dahilinde devletin yetkili mercileri aracılığı ile cebri bir tahsilat gerçekleştirilir.

Borca konu olan sözleşmenin tür ve niteliğine göre alacak davasının açılabileceği yetkili mahkeme belirlenebilmektedir. Misal olarak alacaklı tarafın borcundan dolayı açacağı alacak davası iş sözleşmesinden kaynaklı ise İş Mahkemesi, kira sözleşmesinden kaynaklı ise Sulh Hukuk Mahkemeleri görevli mahkeme sıfatını kazanmaktadır.

Bu durumda alacak davalarında görevli mahkemenin belirlenmesi borca konu sözleşmenin içeriğine bağlı olmasına yol açar.
 

Alacak Davası Nası Açılır Alacak davası nedir

Alacak Davası Dilekçe Prosedürü

Her davada olduğu gibi dava dilekçesi, alacak davası açılması içinde en önemli hususlardan birisidir.

Alacak davası için dilekçe hazırlarken, dikkatli hareket edilmesi ve Türk hukuk sisteminde mevcut olan koşullara uygun hareket edilmesi gerekir.

 

Özellikle de davaya konu olan borç, bu borç durumunun gelişmesine ilişkin tüm süreç ve bu sürece dair kanıtlar gibi tüm detayların düzenli ve açıklayıcı bir şekilde alacak davası dilekçesi içerisinde belirtilmelidir.

Aksi halde dava dilekçesindeki hatalardan kaynaklı hak kayıpları meydana gelebileceği gibi davanın olumsuz sonuçlanması ve hatta en başından reddedilmesi gibi durumlar ile karşı karşıya kalınabilir. Bu noktada uzman hukuk desteğinin alınması en ideal tercih olacaktır.

Belirsiz Alacaklar İçin Dava Süreci

Alacak davasına konu olan borcun değerinin net şekilde belirlenemediği durumlarda, asgari bir değer belirtilmesi sureti ile dava açılabilir.

Mahkeme sürecinde gelişmelere ve yapılan incelemelere bağlı olarak net değerlendirme ortaya çıkartılabilmektedir.

 

Alacak davası nasıl ispat edilir avukat ankara
Alacak Davası Zaman Aşımı Süresi

Alacağın zaman aşımı süresine takılmaması alacak davaları açısından çok önemlidir. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe alınan

Borçlar Kanunu kapsamında borçların niteliğine göre 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl ve 10 yıl şeklinde borçlara ilişkin farklı zaman aşımı süreleri bulunur.

Zaman aşımı durumunun vuku bulması kesinlikle borçlu taraf açısından ‘borç yükümlülüğü’ halinin kalktığı manasını taşımamaktadır.

Yargıtay Kararı - Alacak Davası Nedir - Nasıl Açılır - Örnek Kararlar

ALACAK DAVASI - DAVACIYA AİT OLAN ÇEYİZ EŞYALARININ TESPİT EDİLEREK BU EŞYALARDAN YIPRANMA BEDELLERİNİN DÜŞÜLMESİ SONUCU BELİRLENECEK BEDELE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacıya ait olan çeyiz eşyalarının tespit edilerek bu eşyalardan yıpranma bedellerinin düşülmesi sonucu belirlenecek bedele hükmedilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

ALACAK DAVASI - ESER SÖZLEŞMESİ - DAVALININ CEVAPLARINDA HUSUMETE YÖNELİK HERHANGİ BİR İDDİADA BULUNULMADIĞI - UYUŞMAZLIĞIN ESASININ İNCELENİP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. Somut olayda davaya dayanak yapılan sözleşmeyi davalı şirket imzalamış, davacının ayıp ihbarlarına davalı tarafından cevap verilerek iddia kabul edilmemiş bu cevaplarda husumete yönelik herhangi bir iddiada bulunulmamıştır.

Bu aşamalardan sonra husumetin davalı ile aynı adreste faaliyet gösterip aynı yönetim kadrosuna sahip dava dışı ... Dış Tic. Ltd. Şti.'ne yöneltilmesi gerektiğine ilişkin mahkeme gerekçesinin yerinde olmadığı açıktır.

Yapılması gereken iş uyuşmazlığın esasının incelenip sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir. Açıklanan gerekçe ile eksik incelemeye ve hatalı değerlendirmeye dayalı kararın bozulması uygun bulunmuştur.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile; davalıların bitirdikleri İş Sağlığı ve İş Güvenliği Önlisans Programı, zam ve tazminatlardan yararlanmak için gerekli olan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı'na atanacak mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenimin bitirilmiş olması koşulunu taşımadığından, davalıların her birine yapılan yersiz ödemelerin, ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan ayrı ayrı tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 Davacı idare vekili dava dilekçesi ile; davalıların bitirdikleri İş Sağlığı ve İş Güvenliği Önlisans Programı, zam ve tazminatlardan yararlanmak için gerekli olan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı'na atanacak mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenimin bitirilmiş olması koşulunu taşımadığından, davalıların her birine yapılan yersiz ödemelerin, ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan ayrı ayrı tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Somut olayda; davacı idare tarafından; davalılara hataen fazla ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece; herhangi bir şart tasarrufa dayanmayan salt hatalı ödemelerin,

Borçlar Hukukunun sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde istenebileceği gözetilerek hâsıl olacak sonuca göre (yasal faizin başlangıç tarihi de davalıya tanınan …. aylık sürenin sonundan başlatılacak şekilde) karar verilmesi gerekirken, davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle istinaf başvurusunun kabulü ile kararının kaldırılmasına, dosyanın, mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı vekili, taraflar arasında 08.02.2013 tarihli Bayilik Sözleşmesi imzalandığını, ariyet konusu eşyaların kullanıldığını, davalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle davacının sözleşmeyi feshettiğini ileri sürerek, emtiaların davacıya ait olduğunun tespitine, davacıya aynen iadesine, iade mümkün olmadığı takdirde rayiç bedellerinin reeskont faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalıya Tebligat Kanununun 35. maddesi uyarınca tebligat yapılmış olup, davalı davaya cevap vermemiş duruşmalara da katılmamıştır.

 Dava dilekçesi gerçek kişi tacir olan davalıya tebliğe çıkarılmış, tebliğ edilememesi üzerine ticaret sicilinde kayıtlı adresi sorulmuş ve bu adrese 35 e göre tebligat yapılmıştır.

Davalı tacir gerçek kişi olduğundan bu maddeye göre yapılan tebligat geçerli değildir. Yapılan uygulama ile davalının hukuki dinlenilme hakkı ihlal edilmiştir. Yerel mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekmiştir.

ÖZET: 6100 sayılı HMK.nun, "duruşma yapılmadan verilecek kararlar" başlıklı 353. maddesinin 1.fıkrasının a bendinde, özellikle bazı önemli ve klasik usul eksikliklerinin mevcudiyeti halinde Bölge Adliye Mahkemesinin dosyayı duruşma yapmadan yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine gönderme kararı verebileceği haller bakımından düzenleme yapıldığı,

Anılan yasa maddesinin a bendinin 6 numaralı alt bendinde ise; mahkemece, tarafların davanın esası ile ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması haline yer verildiği,

İş bu yasa maddesindeki "hiçbiri" "hiç" kavramlarını, dar anlamda istinaf sisteminde davanın esası ile ilgili olarak taraflarca gösterilen delil ya da delillerin kısmen toplanıp değerlendirilmekle birlikte toplanan delil ya da delillerin davayı çözümlemeden uzak olması ve esaslı eksiklik bulunması halini de kapsar şekilde yorumlamanın gerektiği,

Başka bir deyişle, toplanması zaruri olan delil ya da deliller toplanmakla birlikte esaslı bir eksiklik nedeniyle ihtilafı çözmeye ve hüküm kurmaya elverişli değil ise, hiç toplanmamış ve değerlendirilmemiş sayılmasının gerektiği kanaatine varılmakla davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Alacak Davası Nedir - Nasıl Açılır - Örnek Kararlar - Yorum
    BURKAY SAYIN -
    5 Ağustos 2016

    Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar. (John Locke)

    Cevapla
Yorum Bırak