Vekaletnamede Ahzu Kabza Yetkisi Ne Demektir? Ahzu kabz yetkisi nasıl iptal edilir?

Vekaletnamede Ahzu Kabza Yetkisi Ne Demektir? Ahzu kabz yetkisi nasıl iptal edilir?
Ahzu kabz yetkisi ve ilgili konular, hukuki işlemlerde önemli bir yer tutar. Bu yetkinin kullanımı, iptali ve sınırları, vekâlet ilişkilerinin doğru bir şekilde yürütülmesi önemlidir. Peki, Ahzu kabz yetkisi nasıl iptal edilir?

Bilindiği gibi, “hukuk dili” adını verdiğimiz teorik dil, birçok kişinin hukuk ile olan ilişkisini zayıflatan bir unsurdur. Çünkü “hukuk dili” adını verdiğimiz bu dilin içerisinde, yer yer Türkçe’ye çok yabancı kelimeler kullanılmakta, hatta sosyal ve günlük hayatta hiçbir şekilde rastlamanın mümkün olmadığı pek çok terimle karşılaşılmaktadır.

Ahzu kabz yetkisi, Türk hukuk sisteminde özellikle vekâlet ilişkilerinde önemli bir kavramdır. Bu yetki, vekilin, müvekkil adına çeşitli işlemleri yapabilmesine olanak tanır. İşte ahzu kabz yetkisi ve ilgili konular hakkında detaylı bir açıklama:

Ahzu Kabz Yetkisi ile Bankadan Para Çekilebilir mi?

Ahzu kabz yetkisi, genellikle resmi kurumlardaki işlemler için verilir ve özel ya da kamu finans kuruluşlarında, yani bankalarda asıl kişinin hesapları üzerinde kullanımı mümkün olmayabilir. Bu yetkinin bankacılık işlemlerinde kullanılabilmesi için özel bir yetkilendirme gerekebilir.

Ahzu Kabz Yetkisi Nasıl İptal Edilir?

Ahzu kabz yetkisinin iptali, vekâletin verildiği noter aracılığıyla gerçekleştirilir. Yurtdışından bu yetkinin iptal işlemi yapılacaksa, Türkiye'nin yurtdışı temsilciliklerine başvurulması gerekmektedir.

Ahzu Kabz Yetkisi Olmayan Avukata Vekâlet Ücreti Ödenir mi?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, avukatın vekâletnamesinde ahzu kabz yetkisi bulunmasa bile, mahkeme tarafından hükmedilen vekâlet ücretinin tahsili mümkündür. Bu, yargılama giderleri olarak kabul edilir.

Ahzu Kabz Yetkisi Herkese Verilir mi?

Ahzu kabz yetkisi, müvekkilin belirli şartlar altında avukata veya diğer vekillere verebileceği bir yetkidir. Bu yetki, noter aracılığıyla özel bir vekaletname ile ya da doğrudan avukatlara verilebilir.

Ahzu Kabz Yetkisi Hariç Olmak Üzere Ne Demek?

Bir vekaletnamede "ahzu kabz yetkisi hariç" ifadesi kullanılması, vekalet verilen kişinin müvekkil adına para tahsil etme yetkisine sahip olmadığını belirtir. Bu, vekalet yetkilerinin belirli işlemler için sınırlandırıldığını gösterir.

Ahzu Kabza Sulh ve İbra Ne Demek?

Ahzu kabza yetkisi kapsamında sulh ve ibra, vekalet verilen kişinin dava açma, davadan vazgeçme, karşı tarafla uzlaşma gibi işlemleri yapma yetkisini ifade eder. Bu yetki, hukuki işlemlerde önemli bir rol oynar.

Noterden Genel Vekaletname Ne Demek?

Genel vekaletname, müvekkilin açmış olduğu ve açacağı tüm davaları takip etmek üzere verilen geniş yetkilere sahip bir vekaletnamedir. Özel yetki gerektiren iş ve işlemler için vekaletnamede özel yetkilerin bulunması gerekmektedir.

Vekaletnamede Ahzu Kabza Yetkisi Ne Demektir?

Sözünü ettiğimiz durum, hukukun bazen toplum dışı kalmasına yol açmaktadır. Hukuk dilinin anlaşılırlığını zorlaştıran ifadelerden biri de, “ahzu kabza” ifadesidir. Bu ifadenin ne anlama geldiğini saptamak için parça parça gitmek gerekir. “Ahz” kelimesi tutma, onaylama;kabz” kelimesi ise tahsil etme anlamına gelir.

“Ahzu Kabza” ifadesi ise, TAHSİL ETME anlamına gelmektedir. Ahz-u Kabza’ya genellikle avukatlara verilen vekâletnamelerde rastlıyoruz. Bu, genel anlamıyla bir “yetkidir.” Ahz-u kabza yetkisi demek, kişinin üçüncü bir kişiye verdiği “para tahsil edebilme” yetkisi demektir.

Örneğin, bir avukata ahz-u kabza yetkisi verilmesi halinde, o avukat, müvekkili adına belirli şart ve usullerle “para tahsili” yapabilecektir. Bu yetkinin, genellikle avukatlara verildiğini söyleyebilirsek de, Türk hukukundaki “sözleşme serbestisi” ilkesi gereğince isteyen herkesin, bu yetkiyi fiil ehliyeti olan herkese verebileceğini söylememiz gerekir.

Yani, ahz-u kabza yetkisi bir avukata verilebilir; aynı şekilde bir “vekâletname” düzenlenilerek üçüncü bir kişiye de verilebilir.

Vekaletnamede Ahzu Kabza Yetkisinin Hukuki İrdelemesi

Önemle belirtelim ki, bir avukata ahzu kabza yetkisinin verilmesi halinde, avukat her şeyden önce bir “tahsil etme” yetkisi sahibi olacaktır. Ancak, bu kavramı biraz daha açıklamamızda fayda var.

Şöyle ki, ahzu kabza ile yetkilendirilmiş bir avukat; öncelikle, bir icra dairesinden veya adliyenin ilgili birimlerinden, müvekkili adına para çekme işlemini gerçekleştirebilir. Mesela, bir kişinin, bir avukata vereceği ahzu kabza yetkisinin akabinde, ilgili avukat, müvekkili adına icra dairesine giderek müvekkiline ait bulunan bir parayı tahsil edebilir.

Keza, mahkeme kalemlerinde bulunmakta olan ve müvekkile ait bulunan paraların da tahsili, ahzu kabza ile yetkilendirilmiş avukata aittir. Kişinin kendisinin de tahsili yapması mümkündür. Ancak, önemle belirtelim ki, ahzu kabza yetkisi YALNIZCA ADLİ KURULUŞLARDA GERÇEKLEŞECEK tahsilatlar için bir yetki sağlar.

Yoksa müvekkili adına bir avukat, kişinin bir kamu bankasındaki ya da bir özel bankadaki parasını tahsil edemez. Bunun için, ayrıca yetkilendirilmiş olması gerekir ki, bu durumda da Türk Borçlar Kanunu’nun “yetkili temsil” ile ilgili olan hükümlerinin uygulanması söz konusu olacaktır. Ayrıca belirtelim ki, ahzu kabza yetkisiyle yetkilendirilmiş olan avukat, müvekkilinin edinmiş bulunduğu bir kazanımı, belirli koşullara bağlı olarak himayesinde tutabilir; mahkemenin müvekkili lehine hükmettiği edinimi teslim alabilir; müvekkil lehine bir kamu bankasına yatırılmış olan KAMULAŞTIRMA (istimlak) bedelini de tahsil edebilir.

Bu nedenle, ahzu kabza yetkisinin son derece önemli bir yetki olduğundan hareketle, bu yetkinin verileceği avukatın işini özenle yaptığının denetimi yapılmalı, bu konuda emin olunarak vekâletname düzenlenmelidir. Ahzu kabza yetkisinin kapsamına, malvarlığı anlamında bir değer taşıyan, taşınır ya da taşınmaz bir hukuki eşya girmektedir.

Ahzu Kabza Yetkisinin Verilmesi Zorunlu Mudur?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 73. Maddesine göre; GENEL DAVA VEKÂLETİ verilmesinin, davanın görülmesi ve takibi için gerekli olan işlemleri yapmayı ve GEREKLİ TAHSİLATLARI YAPMAYI avukat için yeterli görmüştür.

Bu nedenle, ahzu kabza yetkisi genel olarak ayrı bir vekâletname ile düzenleniyor olsa da, ayrıca bir yetkilendirme yapılmasına gerek kalmaksızın da bu yetkinin var olduğunu kabul ettiğimiz durumlar da mevcuttur. HMK md.73 buna değinmiştir.

Bu haber toplam 1856 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara