Atla

Basın Yolu İle Hakaret Davası


Basın Yolu İle Hakaret Davası

Basın Yolu İle Hakaret Davası

Basın Yolu İle Hakaret Davası

Basın yolu ile kişilik haklarına saldırı davalarında olduğu gibi genel tazminat kuralı olan Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Basın yolu ile Hakaret ceza davası sonucu açılacak tazminat davaları ile ilgili olarak Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler.

Görevli mahkeme istenen tazminat miktarına göre sulh ya da asliye mahkemesidir. Dava davacının ya da davalının yerleşim yerinde açılabileceği gibi haksız fiilin vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.

Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi, süresiz yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcı, yayımcının belli olmaması halinde ise basımcı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Basın Yolu İle Hakaret Davası - Yargı Kararı

HAKARET SUÇU - GAZETE VE İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN HABER İÇERİĞİNDEKİ SÖZLERDEN HANGİLERİNİN HAKARET HANGİLERİNİN ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARINI OLUŞTURDUĞUNU.

SANIĞIN HABERİN YAYINLANMASINDAN DOLAYI NE SURETTE CEZAİ SORUMLULUĞUNUN BULUNDUĞUNUN KABUL EDİLDİĞİNİN DENETİME OLANAK SAĞLAYACAK ŞEKİLDE AÇIKLANIP GÖSTERİLMEDEN YETERSİZ GEREKÇEYLE HÜKÜM KURULMASI.

CMK’nun 230 ve 232. maddeleri uyarınca aynı kanunun 223. maddesine göre verilen kararın ne olduğu, TCK’nun 61. ve 62. maddelerinde belirlenen sıra ve esaslara göre uygulanan kanun maddeleri ve hükmolunan ceza miktarı, yine aynı kanunun 53 ve devamı maddelerine göre, cezaya mahkûmiyet yerine veya cezanın yanı sıra uygulanacak güvenlik tedbiri, cezanın ertelenmesine.

Hapis cezasının adli para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına veya bu hususlara ilişkin taleplerin kabul veya reddine ait dayanaklar, kanun yollarına başvurma ve tazminat talep etme imkanının bulunup bulunmadığı, kanun yoluna başvurma mümkün ise kanun yolunun ne olduğu, şekli, süresi ve mercii tereddüte yer vermeyecek biçimde açıkça gösterilmelidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davaya konu yayın bir bütün olarak değerlendirildiğinde; haberin verilmesinde güncellik olgusunun henüz geçmediği, kamu yararı bulunduğu, özle biçim arasındaki dengenin kurulduğu,

Davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmadığı anlaşıldığından istemin tümden reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile davalıların sorumluluğuna karar verilmesi doğru görülmemiş ve hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

ÖZET: Mahkemece bozma ilamına uyularak karar verilmiş ise de; olayın gelişimi, olay tarihi ile manevi tazminatın miktarına etki eden ilkeler gözetildiğinde, davacı yararına hüküm altına alınan manevi tazminat fazladır.

Davacı yararına daha alt düzeyde manevi tazminata karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde karar verilmiş olması doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

ÖZET: Dava, yayın yoluyla kişilik haklarının saldırıya uğramasından dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Somut olaya gelince, davacı ile davalının sanatçı kişilikleri, aralarında gerçekleşen olayların gelişim biçimi,

Kusur oranları, ekonomik ve sosyal durumları ile ilkeler birlikte değerlendirildiğinde, özellikle manevi tazminatın bir ceza olmadığı gibi mal varlığı hukukuna ilişkin bir zararı karşılama amacı da olmadığı gözetildiğinde ilk derece mahkemesince davacı yararına hüküm altına alınan …. TL manevi tazminat tutarının manevi tatmin duygusunun amacına ulaşmak için yeter düzeyde olduğu kanaatine varıldığından, tarafların istinaf başvurularının esastan reddine dair hüküm kurulmuştur.

ÖZET: Davacı Bankanın 2012 yılı faaliyet raporuna göre, 14/02/2013 tarihi itibariyle haber içeriğinde belirtilen miktarda vergi cezasının tahakkuk ettirildiği ve bu durumun davacının da kabulünde olduğu anlaşılmaktadır.

Şu durumda, dava konusu haberin güncel ve görünür gerçekliğe uygun olduğu, toplumun bilgi edinme, basının haber verme hakkı kapsamında kaldığı, habere yönelik toplumsal ilginin bulunduğu, olayın gazetecilik tekniği gereği okuyucunun ilgisini çekecek nitelikte aktarıldığı, özle biçim arasındaki dengenin bozulmadığı,

Demokratik toplum tarafından meşru sayılabilecek nitelikte, ifade özgürlüğüne getirilmesi gereken bir sınırlamanın gerekli olmadığı, davacının kişilik haklarına bir saldırı bulunmadığı sonucuna varılarak istemin tümden reddine karar verilmesi gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Basın Yolu İle Hakaret Davası - Yorum
  ENES DEMİR -
  14 Ağustos 2016

  Basın Yolu İle Hakaret Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
 • Basın Yolu İle Hakaret Davası - Yorum
  Deniz -
  8 Aralık 2016

  Basın Yolu İle Hakaret Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
Yorum Bırak