Atla

Basın Yolu İle İftira Kişilik Haklarının İhlali


Basın Yolu İle İftira Kişilik Haklarının İhlali

Basın Yolu İle İftira Kişilik Haklarının İhlali

Basın Yolu İle İftira Kişilik Haklarının İhlali

A. BASIN YOLU İLE İFTİRA, B. BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ, C. BASIN YOLU İLE HAKERET MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Tazminat : Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir. Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır.

Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel hal ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Çünkü kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hakimin hak ve nısfetle hüküm vereceği Medeni Kanun'un 4. maddesinde belirtilmiştir. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir.

O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

Yargıtay Kararları - Basın Yolu İle İftira Kişilik Haklarının İhlali

T.C. YARGITAY 19.Ceza Dairesi Esas: 2015/10706 Karar: 2016/18091 Karar Tarihi: 17.05.2016 5187 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU - BASIN AÇIKLAMASINDA GAZETE HABERİNİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI - HABERİN DOĞRULUĞUNA İLİŞKİN BİR DELİLİN OLMADIĞI - İTİRAZIN KABULÜ İLE DÜZELTME VE CEVAP YAZISININ YAYIMLANMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Yatın bir sonraki rotası ise İstanbul-Kartal " yönündeki habere ilişkin olarak ... resmi internet sitesinde 09/07/2014 tarihinde yer alan basın açıklamasında, anılan gazete haberinin gerçeği yansıtmadığının belirtilmesi ve dosya kapsamında gazetede yer alan haberin doğruluğuna ilişkin bir delilin de olmaması nedeniyle itiraz merciince 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 14/1. maddesi uyarınca "Süreli yayınlarda kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapıldığı" gözetilip itirazın kabulü ile düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmasına karar verilmesi gerekirken karar verilmesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

A-İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İfade özgürlüğü; öğretide değişik tanımlara rastlanmakla birlikte, genel bir kabulle, insanın özgürce fikir edinebilme, edindiği fikir ve kanaatlerinden dolayı kınanmama, bunları meşru yöntemlerle dışa vurabilme imkan ve özgürlüğüdür. Doğal haklardan kabul edilen ifade özgürlüğü, çoğulcu demokrasilerde vazgeçilmez ve devredilmez bir niteliğe sahiptir. Bu özelliğinden dolayı da, ifade özgürlüğü temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilerek birçok uluslararası belgeye konu olmuş,

Anayasamızda da bu konuda ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. I-

DÜZENLEMELER: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. maddesinde; "Herkesin görüş ve anlatım özgürlüğü hakkı vardır. Bu hak, karışmasız görüş edinme ve hangi yoldan ve hangi ülkede olursa olsun bilgi ve düşünceleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerir" İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10. maddesi 1. fıkrasında: "Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir." hükümlerine yer verilmiştir. Anayasamızın 25. maddesinde; "Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Her ne amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz." 26. maddesinde de; "Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir." Şeklinde düzenlemeler yapılarak temel insan haklarından olan düşünceyi açıklama ve yayma ile bilim ve sanat özgürlüğü güvence altına alınmıştır. 1789 Fransız Devrimi ile başlayan ifade özgürlüğünün sonsuz ve sınırsız olmadığı, kısıtlı da olsa sınırlandırılmasının gerekeceği, uluslararası ve ulusal alanda hukuki normlara konu edilmiştir.

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2004/9312 Karar: 2005/6129 Karar Tarihi: 07.06.2005 YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - DAVACININ DAVA DIŞI ŞAHIS GÜDÜMÜNDE VE ONUN YÖNLENDİRMESİ İLE DAVRANDIĞI İDDİASI - DAVACININ KİŞİLİK SAHİBİ OLMADIĞI İDDİASI - TALEBİN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda davacının, dava dışı şahıs güdümünde ve onun yönlendirmesi ile davrandığı ileri sürülmüştür. Ortalama değer yargıları itibariyle, bu sözlerden çıkarılabilecek sonuç; davacının seçme ve ayırt etme, bağımsız düşünme ve davranma yetisine sahip bulunmadığıdır. Eş anlatımla, davacının kişilik sahibi olmadığı ileri sürülmüştür. Salt bu nitelendirme, kişilik haklarına saldırı oluşturur ve hukuken korunamaz. Davacı yararına uygun bir miktar tazminata hükmedilmesi gerekir.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Revan -
    7 Aralık 2016

    Basın Yolu İle İftira Kişilik Haklarının İhlali Davanın şekli zamanı ve başarı olanağımız tam olarak nedir..

    Cevapla
Yorum Bırak