Atla

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Şikayet


Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Şikayet

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Şikayet

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Şikayet

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Şikayet konulu makaleye örnek kararlar konu edilmiştir.

1. Örnek Karar, Mağdurenin 15 yaşını doldurduğu 06/05/2013 tarihinden 20/06/2016 tarihine kadar devam eden cebir, tehdit ve iradeyi etkileyen herhangi bir neden olmaksızın gerçekleştiği kabul edilen cinsel ilişki eylemlerinin TCK'nm 104/1, 43/1 maddesinde belirtilen reşit olmayanla rızası dahilinde zincirleme şekilde cinsel ilişki suçunu oluşturduğu, bu suçun cinsel istismar suçu ile de teselsül edemeyeceği gözetilerek zamanaşımı müddetince bu suçtan hüküm kurulması mümkün görülmüştür.
  
Anayasamızın 141. ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 34, 230 ve 232. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının karşı oy da dahil olmak üzere gerekçeli olarak yazılması zorunlu olup, hüküm; başlık, sorun, gerekçe ve sonuç (hüküm) bölümlerinden oluşmalıdır. “Başlık” bölümünde, hükmü veren mahkemenin adı, mahkeme başkanının ve üyelerinin veya hakimin, Cumhuriyet savcısının ve zabıt katibinin, katılanın, mağdurun, vekilinin, kanuni temsilcisinin ve müdafiinin adı ve soyadı ile sanığın açık kimliği, beraat kararı dışında suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, sanığın gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve süre ile halen tutuklu olup olmadığı belirtilmeliİ

 "Sorun" bölümünde, iddia ve savunmada ileri sürülen görüşler ortaya konulmalı, "gerekçe" kısmında mevcut deliller tartışılıp değerlendirildikten sonra, hükme esas alınan ve reddedilen deliller belirlenmeli, delillerle sonuç arasındaki bağ üzerinde durularak, niçin bu sonuca ulaşıldığı anlatılmak suretiyle hukuki nitelendirmeye yer verilmeli ve sonuç bölümünde açıklanan uygulamaların dayanaklarına değinilmeli, "sonuç (hüküm)" kısmında ise CMK’nun 230 ve 232. maddeleri uyarınca aynı kanunun 223. maddesine göre verilen kararın ne olduğu.

TCK’nun 61. ve 62. maddelerinde belirlenen sıra ve esaslara göre uygulanan kanun maddeleri ve hükmolunan ceza miktarı, yine aynı kanunun 53 ve devamı maddelerine göre, cezaya mahkumiyet yerine veya cezanın yanı sıra uygulanacak güvenlik tedbiri, cezanın ertelenmesine, hapis cezasının adli para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına veya bu hususlara ilişkin taleplerin kabul veya reddine ait dayanaklar, kanun yollarına başvurma ve tazminat talep etme imkanının bulunup bulunmadığı, kanun yoluna başvurma mümkün ise kanun yolunun ne olduğu, şekli, süresi ve mercii tereddüte yer vermeyecek biçimde açıkça gösterilmelidir.
 
Sanığın baştan itibaren üzerine atılı suçu inkarı, mağdureninde sanığın hem vajinal hem de livata yoluyla cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmesi, mahkemenin de mağdurenin beyanları doğrultusunda sanığın organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu kabul etmesine rağmen, dosyada mağdureye ilişkin kızlığının bozulup bozulmadığına ya da fiili livatada bulunulduğuna ilişkin bir rapor bulunmadığı gibi, mağdurenin ruh sağlığında bozulma olup olmadığı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizcede benimsenen 05/04/2011 gün ve 2011/56 Esas, 2011/76 sayılı kararında açıklandığı üzere Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulu ya da Adli Tıp Kurumu Kanunun 7, 23 ve 31. maddeleri gereğince usulüne uygun şekilde (içinde bir adli tıp uzmanı ile konusunun uzmanı olan çocuk psikiyatristinin olduğu) 5 kişilik heyetten teşekkül ettirilmiş Yüksek Öğretim Kurumları veya birimlerine bağlı hastanelerden rapor alınmadığı anlaşılmakla; Mağdurenin halen anotomikman bakire olup olmadığı, anotomikman bakire ise hymenin duhule müsait olup olmadığı, fevhasının genişliği ve ereksiyon halindeki penisin veya benzere cesamette bir cismin duhulüne müsait bulunup bulunmadığı ile akut ya da kronik livata bulgusunun bulunup bulunmadığı ve mağdurenin olay nedeniyle beden ya da ruh sağlığında bozulma olup olmadığı. 

2. Örnek Karar, İddianamenin incelenmesinden anlaşılacağı üzere SSÇ ile mağdurenin, mağdurenin 15 yaşından küçük olduğu zamanda arkadaşlık yaptıkları, iddianamede SSÇ'nin mağdurenin 15 yaşını bitirmediği dönemde SSÇ ile yaşadığı eylemlerin dava konusu edilmediği, mağdurenin 15 yaşını bitirdikten sonra SSÇ ile yaşadığı iddia edilen cinsel eylemin açıkça dava edildiği, nitekim iddianamede TCK'nun maddesinin delaletiyle TCK'nun maddesine göre kamu davasının açıldığı, SSÇ'nin ikrarında geçtiği üzere mağdurenin 15 yaşını bitirmediği dönemde mağdure ile öpüştüklerinin anlaşıldığı, TCK'nun Cümle veya TCK'nun 103/1-2. Cümle gereğince eylemlerinin değerlendirilerek gerekirse kamu davasının açılmasının sağlanması amacıyla SSÇ'nin mağdurenin 15 yaşından önceki eylemlerinden dolayı suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün CMK'nun maddesine göre kaldırılmasına karar verilmiştir.

3. Örnek Karar, Mağdurenin olayın oluşuna ilişkin birbiriyle çelişen beyanları olayın gerçekleştiğini ispat edebilecek görüntü kaydı, mesaj kaydı, adli rapor gibi somut herhangi bir delilin dosyada bulunmayışı, ilk olayda kan gördüğünü ve kızlığının bozulduğunu iddia ettiğini ancak .. yılında alınan rapor içeriğinin iddianın aksini gösterdiği ve mağdurenin bakire olduğunun anlaşıldığı, iddia ettiği olayın üzerinden dört yılı aşkın bir sürenin geçmiş olmasına rağmen cinsel istismar gibi ağır bir eylemi bu süre zarfınca herhangi bir yakınına tanıdığına veya adli makamlara intikal ettirmemesinin hayatın olağan akışı ile uygun bulunmaması, şüpheden sanık yararlanır şeklindeki ceza yargılamasının temel ilkesi dikkate alındığında, suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı bulunan çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işlediği sabit bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. CMK'nun maddesine göre İ. Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Şikayet - Yorum
    TURGAY MANSUR -
    10 Ağustos 2016

    Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Şikayet dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

    Cevapla
Yorum Bırak