Atla

Ecrimisil Davası Nasıl Nerede Açılır


Ecrimisil Davası Nasıl Nerede Açılır

Ecrimisil Davası Nasıl Nerede Açılır

Ecrimisil Davası Nasıl Nerede Açılır 

Ecrimisil ve Ecri Misil Davası Nedir, Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

Dünya geneline ve özellikle ülkemize baktığımızda bireyler kendi mülkiyeti içerisinde olmayan malları da kendi mallarıymışçasına bazen bu durumu bilerek bazen de bilmeden kullanmaktadırlar. Bu durumda malın mülkiyetine sahip olan kişi bir zarara uğrayabilmektedir. Bir zarara uğramasa dahi yani pasifinde azalma olmasa dahi aktifinde de bir artma olmayacaktır. Aktifinde artma olmaması kanun koyucu tarafında bir zarar olarak nitelendirilmiş ve bireyin bu hak kaybının önlenmesi için birtakım hususlar geliştirilmiştir. Ecrimisil de kanun koyucunun geliştirdiği o hususlardan biridir.

Ecrimisil Nedir?

Malın asıl sahibinin yani mülkiyet hakkına haiz olan kişinin izni olmadan bir başka kişinin o malı kullanması sonucu ortaya çıkardığı menfaatin ölçülerek bedele dökülmesine ecrimisil denmektedir.

Ecrimisilin ortaya çıkması için birtakım şartların oluşması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

Mala karşı bir haksız işgal olmalıdır. Yan malın asıl sahibi veya hukuka dayanarak malı kullanan kişi değil bir hakka dayanmadan ve malın sahibinden izin almadan bir 3. Kişinin malı kullanması gerekmektedir.

Malın sahibinin yani mülkiyeti elinde bulunduranın veya zilyedin bir zarara uğramış olması gerekir.

Haksız işgali yapan kişinin kötü niyetli olmasıdır. Hukukta iyi niyet kötü niyet kavramının ifade edilmesi için şu kıstas kullanılır: kişi o işlemi yaparken yani malı kullanırken başkasına ait olduğunu biliyor muydu? Eğer biliyor ve işgale devam ediyorsa o kişi kötü niyetli kişidir fakat bilmiyor ya da kullandığı malı kendisinin sanıyor ise o zaman iyi niyetli kişidir.

Kötü niyetli kişinin kullandığı mal üzerinden bir semere elde etmesi gerekmektedir. Bu semereleri elde edebileceği gibi kötü niyetli kişi elde etmeyi ihmal de edebilir.

Ecrimisil Davası: Malı elinde tutan malın malikine veya zilyedine malı teslim etmek ile yükümlüdür. Eğer malı teslim etmiyor ise malik veya duruma göre zilyet malın teslimini ve maldan elde edilen semerelerin bedelini talep etme hakkına sahiptir. Bu neden ile açılan davaya da ecrimisil davası denmektedir.

Ecrimisil Davasının Açılacağı Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Eşya hukukunu ilgilendiren bir mesele olduğundan bu dava taşınmazın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür.

Ecrimisil Davasındaki Zamanaşımı Süreleri Hakkında Bilgi: Ecrimisil davası Türk Borçlar Kanunda kanun koyucunun bu konu ile ilgili ifade ettiği hükümlere göre çözülmektedir. Fakat her ne kadar TBK altında hükme tabi olsa da zaman aşımı için 10 yıllık süre verilmez. Yargıtay zamanaşımı süresi olarak 5 yıl vermiştir.

Ecrimisil Davası Nasıl Görülür - Ecrimisil Davası Nasıl Nerede Açılır?

Tapu ve vergi kayıtlan getirtilip incelenir.

Davacının zilyedlik iddiasını ispat etmesi istenir.

Davalının kötü niyetli olup olmadığı araştırılır.

Keşif yapılır.

Bilirkişi'den, davacının temin etmekten mahrum kaldığı menfaatin miktarı sorulur. Neticede; hasıl olan kanaate göre karar verilir.

Ecrimisil Davasında İstenecek Tazminatlar Nelerdir?

Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır:

Haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklindeki olumlu zarar,

Kullanmadan doğan olumlu zarar,

Malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda ( olumsuz zarar ) ecrimisilin kapsamını belirler

 

Ecrimisil Davası Nasıl Nerede Açılır

Ecrimisil Dava Dilekçesi

Ecrimisil Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

Mahkemenin adı. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri , Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri. Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği. Dayanılan hukuki sebepler. Açık bir şekilde talep sonucu. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Yargıtay Kararları - Ecrimisil Davası Nasıl Nerede Açılır

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas:  2013/12288 Karar: 2013/15083 Karar Tarihi: 04.11.2013

ECRİMİSİL DAVASI - ECRİMİSİLİN KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN MALİKE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU BİR BEDEL OLUŞU - TARAFLAR ARASINDA FİİLİ KULLANIM BİÇİMİNİN OLUŞTUĞU - DAVACININ TAŞINMAZDAKİ BİNANIN İKİNCİ KATINDAKİ DAİREYİ KULLANDIĞI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, paydaşlar arasında ecrimisil isteğine ilişkindir. Ecrimisil kötü niyetli zilyedin malike ödemekle yükümlü olduğu bir bedeldir. Somut olaya yukarıdaki ilkeler uyarınca bakıldığında, taraflar arasında fiili kullanım biçiminin oluştuğu, davacının taşınmazdaki binanın ikinci katındaki daireyi kullandığı, davalının diğer bölümleri kullanmasının kötüniyete dayalı olduğunun söylenemeyeceği bu nedenle ecrimisilden sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı açıktır. Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi doğru değildir. Davalı tarafın temyiz itirazları yerindedir.

Kural olarak, men edilmedikçe paydaşlar birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi de, ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak isteğinin davalı paydaşa bildirilmiş olmasına bağlıdır.
 

ecrimisil davası nasıl açılır

ECRİMİSİL DAVASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas:  2013/12835 Karar: 2013/13579 Karar Tarihi: 30.09.2013

ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI - ECRİMİSİL İSTEMİ - ÖDENECEK ECRİMİSİLİN SÖZLEŞMEDE BELİRLENMESİ - BELİRLENEN BEDELE TAHAKKUK TARİHLERİ İTİBARIYLA KADEMELİ FAİZ UYGULANMASI GEREĞİ - DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİNİN HATALI OLMASI

ÖZET: Ecrimisil, kötü niyetli zilyedin malike ödemekle yükümlü olduğu bedeldir. Somut olayda; ödenecek ecrimisil, sözleşmenin ilgili maddesinde belirlenmiş, nitekim mahkemece de belirtilen bedele hükmedilmiştir. Ancak, belirlenen bedele tahakkuk tarihleri itibarıyla kademeli faiz uygulanması gerekirken dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi doğru değildir.Bilindiği üzere; ecrimisil, kötü niyetli zilyedin malike ödemekle yükümlü olduğu bedeldir.

Somut olayda; ödenecek ecrimisil, sözleşmenin 5 inci maddesinde belirlenmiş, nitekim mahkemece de bu bedele hükmedilmiştir. Ancak, belirlenen bu bedele tahakkuk tarihleri itibarıyla kademeli faiz uygulanması gerekirken dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi doğru değildir

ECRİMİSİL DAVASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas:  2013/8515 Karar: 2013/9790 Karar Tarihi: 12.06.2013

EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI - DAVACILARIN MÜLKİYET HAKKININ GÖZETİLMESİ - KAYDA ÜSTÜNLÜK TANINMAK SURETİYLE EL ATMANIN ÖNLENMESİNE VE UZMAN BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA BELİRLENECEK ECRİMİSİLİN HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir. Somut olayda, davacıların mülkiyet hakkı gözetilerek, kayda üstünlük tanınmak suretiyle

El atmanın önlenmesine ve uzman bilirkişi aracılığıyla belirlenecek ecrimisilin hüküm altına alınmasına karar verilmesi gerekirken,

noksan soruşturma ile yetinilerek, yanılgılı değerlendirmeyle karar verilmesi doğru değildir.Hemen belirtilmelidir ki, çekişmeli taşınmazın tapu kaydında 66/100 hissesi için yüklenici F. lehine satış vaadi şerhi bulunmasının sadece ilgilisine kişisel hak sağlayacağı açıktır.

Hal böyle olunca, davacıların mülkiyet hakkı gözetilerek, kayda üstünlük tanınmak suretiyle el atmanın önlenmesine ve uzman bilirkişi aracılığıyla belirlenecek ecrimisilin hüküm altına alınmasına karar verilmesi gerekirken, noksan soruşturma ile yetinilerek, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.  

Ecrimisil Davası Nerede Açılır .

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • SERKAN ABAR -
    12 Kasım 2016

    Ecrimisil Davası Nasıl Nerede Açılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

    Cevapla
Yorum Bırak