Atla

El atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Davası


El atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Davası

El atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Davası

El atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Davası

Hukuk içerisinde sıklıkla karşılaşılan davalardan olan ecrimisil davalarının adı sık duyuluyor olsa da ne anlama geldiği pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Temel olarak bir malın kullanılmaması sonucu ortaya çıkan yararın ölçülmesinin ardından ortaya konan bedele ecrimisil denmektedir. Ancak her mal için bu durumun gerçekleşmesi mümkün olmuyor.

Ecrimisil Ne Anlama Gelir?

Ecrimisil meydana gelmesi için bazı şartların mallarda bulunması gerekmektedir. Öncelikle mal üzerinde haksız işgal yaşanmış olması gerekiyor. Bunun sonucunda mal sahibi olan kişinin zarara uğraması da şartlardan bir diğeri olmaktadır. Son olarak malı işgal eden kişinin de bu durumu kötü niyetli olarak meydana getirmesi ecrimisilin söz konusu olması için mutlaka gereklidir.

Ecrimisil Davası Nedir?

Kendine ait bir malın kötü niyetli kişiler tarafından işgale uğramasının ardından bu durumdan mağdur olan mal sahibinin haklarını ve zararını tazminat yoluyla karşılaması söz konusu olduğunda ecrimisil davalarının açılması gerekiyor. Malı işgal eden kişinin kira yükümlülüğü ile sonuçlanan bu davalarda tazminat mal sahiplerine ya da mal sahibi idare ise idareye teslim edilir.

Malı işgal eden kişinin kanunlar dahilinde hangi durumlarda tazminat ödemesi gerektiği de açıkça ortaya konmuştur. Buna göre mal üzerinde inşaat gerçekleştirmek, mal sahibinin izni olmadan bir malı kullanmak, kira süresi biten bir yerde kalmaya devam etmek ve kamu yararına hizmet veren bir binayı kendi çıkarları için kullanmak gibi durumlar davanın açılmasında yeterli olmaktadır.

 

El atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Davası Nasıl Görülür

Ecrimisil Davasında Delil ve İspat Yükümlülüğü

Hukuk sisteminin farklı dalları içinde görülen her davada olduğu gibi ecrimisil davalarında da davacının iddiasının davalı tarafından kabul edilmemesinin ardından ispat yükümlülüğü davacı tarafına düşmektedir.

Davacının ispat için yeterli veriyi işgalin gerçekleşme şekli ve süresi ile ilgili bilgileri toplayarak ispatlaması mümkün olmaktadır.

 

Ecrimisil Davası Süreci

Ecrimisil davalarındaki önemli süreci başlatan ilk adım mahkemenin iddia makamından zilyetlik iddiasını ispatlamasını istemesidir. Kişiler bu konuda tapu ve vergi kayıtları üzerinden mahkemeye gerekli bilgileri verirler. Mahkeme süresince yapılan araştırmalar sonrasında işgalin köyü niyetle yapılıp yapılmadığına dair bir karara da varılır.

Bilirkişi tarafından hazırlanan bir rapor doğrultusunda miktar belirlemeleri yapılır. Mahkeme tüm bu süreçlerin ardından kararını açıklar. Dava sırasında ispatın yükünün oldukça ağır olması sebebiyle davacıların daha rahat ve hatasız bir süreç geçirmesi adına mutlaka deneyimli avukatlardan yardım alınmalıdır.

Ecrimisil Davasının Görevli ve Yetkili Mahkemesi

Ecrimisil davalarında görevli olan mahkemeler asliye hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise yer mahkemesi olmaktadır. Kişiler mahkemeleri belirlerken işgalin gerçekleştiği taşınmaz adresine bakmaya dikkat etmelidir.

 

Ecrimisil Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Hukuk sistemi içerisinde kişilerin haklarını alabilmeleri için dava açması gerektiğinde bunu ancak dilekçeler yoluyla gerçekleştirmeleri mümkün oluyor. Dilekçede davacı, hem kendisinin hem davalının kimlik ve adres bilgilerini eklemelidir.

Dilekçede ayrıca davaya söz konusu olan malın değeri ve istenilen talep de açık bir şekilde bildirilmelidir. İstenilen kararın verilmesini tetikleyecek olan kanun ve delillerle dayandırılacak bir dilekçe metni avukatların ve davacının imzası ile sona erdirilmektedir.

 

El atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Davası Nasıl Açılır
Ecrimisil Davasında Ne Tür Tazminatlar Alınabilir?

Tazminat miktarlarının belirlenmesinde etkili olan ilk durum işgal sonucu ortaya çıkan mal sahibinin yaşadığı zararın miktarı olmaktadır. Dava sırasında bu kaybın önlenmesi için tazminat miktarının belirlenmesi sağlanır.

Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı Süresi

Borçlar hukuku dahilinde görülen ecrimisil davalarında kişilerin haksız fiil ve işgallerin gerçekleşmesinin ardından 5 yıl süre içinde davaları açması gerekmektedir. Diğer haksız fiil hükümlerinde 10 yıl olan bu süreye dikkat etmek gerekiyor.

 

Yargıtay Kararları - El atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Davası

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2016/5743 Karar: 2016/7306 Karar Tarihi: 15.06.2016

ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI - GÖRÜLEN CEZA DAVASININ ELDEKİ DAVA AÇISINDAN BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI - DAVALININ DAYANDIĞI KİRA SÖZLEŞMESİNİN SAHTE OLUP OLMADIĞININ AÇIKLIĞA KAVUŞMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

YARGITAY KARARI : EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2008/9467 Karar: 2008/11764 Karar Tarihi: 13.11.2008

ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI - FOTOKOPİ BELGENİN KARŞI TARAFÇA BENİMSENMEDİĞİ MÜDDETÇE DELİL OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ - KİRA SÖZLEŞMESİ ASLININ DAVALIDAN İSTENİLMESİ HUSUSU - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

YARGITAY KARARI : EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/6-1683 Karar: 2015/1447 Karar Tarihi: 27.05.2015

ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI - TAŞINMAZIN PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU OLMADAN KİRAYA VERİLDİĞİ - KİRALAMANIN PAYDAŞLARIN KULLANIMA ENGEL OLDUĞUNUN İSPATLANAMADIĞI - KİRACILIĞIN TESPİTİ DAVASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI GEREKTİĞİ

YARGITAY KARARI : EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2015/95 Karar: 2015/1848 Karar Tarihi: 10.02.2015

ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI - ECRİMİSİL İSTEKLERİ İLE İLGİLİ OLARAK KEŞFEN SAPTANACAK DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN PEŞİN HARCIN ALINMASI - BU ZORUNLULUK YERİNE GETİRİLDİĞİ TAKDİRDE DAVAYA DEVAM EDİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU  

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ELATMANIN ÖNLENMESİ KAL VE ECRİMİSİL DAVASI - DAVACININ MÜDAHALENİN MENİ İLE KAL VE ECRİMİSİL TALEPLERİ HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ - MAHKEMECE TARAFLARIN DAVANIN ESASIYLA İLGİLİ OLARAK GÖSTERDİKLERİ DELİLLERİN HİÇ BİRİ TOPLANMADAN VEYA GÖSTERİLEN DELİLLER HİÇ DEĞERLENDİRİLMEDEN KARAR VERİLMİŞ OLMASINI KARARIN KALDIRILMASI NEDENİ OLARAK DÜZENLENDİĞİ - KARARIN KALDIRILMASI

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama soncunda; Taşınmazların güncel tapu kayıtları, Mustafakemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2002/1177 Esas 2004/414 Karar ve 2007/712 Esas 008/1087 Karar sayılı dosyalarının celp edildiğini, Mustafakemalpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007/712 Esas 2008/1087 Karar sayılı dosyasının incelenmesinde; davacının M. A. olduğu ve bir kısım davalılar adına taşkın inşaat nedeniyle tapu iptali ve tcscil davası açıldığı, davanın reddine karar verildiği, Yargıtay 14. HD.'nin 07/04/2009 tarih 2009/2257 Esas, 2009/4358 Karar sayılı ilamı ile kararın onanmasına karar verildiği, mahallinde keşif yapıldığı, alınan 12/11/2015 tarihli bilirkişi raporunda tecavüzlü arsa alanının toplan 7,79 m², dava tarihine göre değerinin 318,80TL. olduğu, tecavüzlü binanın dava tarihine göre değerinin 3.188TL.olduğu, binanın betonarme yapıldığından yıkılması halinde ana binaya zarar vereceğinden yıkılmamasının uygun olacağı ve tecavüzlü arsa parçasının çok küçük olduğundan ecrimisil değerinin bulunmadığı yönünde rapor tanzim edildiği, ziraat bilirkişisinin raporunda fen bilirkişisinin raporunda belirtilen kazıkların çürümüş olduğundan çit vazifezi görmediğini ve 277 nolu parselin tarım yapmasına engel olmadığı yönünde rapor tanzim edildiği, rapora davalı tarafın itiraz ettiği, taşınmazlar başında 13/01/2016 tarihinde yeniden keşif yapıldığı, bilirkişi heyetinin 24/03/2016 tarihli raporunda davacının taşınmazını davalının taşınmazına bitişik şekilde yaptığı, yapının üst katında taşınmazının tarafına yaklaşık 30 cm genişliğinde çıkma yaparak 3,225 m² müdahalede bulunduğunu, Plansız Alamlar Tıp İmar Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiği yönünde rapor düzenlendiği, itirazlar üzerine 07/10/2016 tarihli ek rapor düzenlendiği, 277 parsel nolu, 2.684,00m2 miktarlı dut bahçesi vasıflı taşınmazın malikinin davacı  Ş. S., 265 parsel nolu 557,00m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın malikinin davalı M. A. olduğu, alınan bilirkişi raporları doğrultusunda davalının çekme mesafesine uymayarak davacının taşınmazında bulunan yapıya bitişik şekilde bina inşaa ettiği, bu şekilde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 14/4 maddesine aykırı davrandığı ve bunun 24.03.2016 ve 07.10.2016 tarihli bilirkişi raporları ile saptandığı, ancak davacının taşınmazına fiili bir elatma olmadığı, salt imara aykırılığın idareyi ve idari yargıyı ilgilendirdiği, davacının taşınmazına fiili bir elatma olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine, karar verilmiştir.

Mahkemece mahallinde yeniden keşif yapılmak suretiyle, dava dilekçesi ile davalının müdahalesinin men'i ile kal ve ecrimisil taleplerine konu 278 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait bina dışındaki "diğer bazı alanlar" ile 277 parsel sayılı taşınmaza davalının müdahalesinin olup olmadığını, varsa müdahaleler nedeniyle davacı tarafından talep edilebilecek ecrimisil miktarının tespiti ile, az yukarıda belirtilen daha önce 278 parsel hakkında verilip kesinleşen dosyalar ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek, davacının müdahalenin men'i ile kal ve ecrimisil talepleri hakkında hüküm kurulması gerekir.  Mahkemece, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiç biri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olmasını, kararın kaldırılması nedeni olarak düzenlenmiştir.

Tüm bu nedenlerle, ilk derece mahkemesi kararının yerinden olmadığı, davacı vekilinin istinaf başvurusunun ise yerinde olduğu anlaşılmakla, başvurunun kabulü ile, kararın ilgili madde uyarınca kaldırılmasına, karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • El atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Davası - Yorum
    ŞİVA BADEM -
    23 Kasım 2016

    El atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Davası MESAJ iyi günler ben ankara da ikamet ediyorum. Düzce liyim baba ait 7200 metre kare fındıklık vardı. 2B yasasından sonra yerlerin belirlenmesi için babam ölçüm yaptırdığında yaklaşık 3500 metre karelik yeri karşı tarafın 40 yıldır kullandığını anladık ve helen daha kullanıyorlar. babam bunun için dava açtı ancak 3 mart ta vefat etti bu dava sonucu ne olacak dava düşecekmi ayrıca bizim geçmişe yönelik dava açma hakkımız varmı.

    Cevapla
Yorum Bırak