Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat

Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anaya aittir. Boşanma, evliliğin butlanı veya ayrılık kararlarında çocukların velayeti hakkında bir karar verilmemişse iştirak nafakası isteği velayetin düzenlenmesi isteğini kapsar.

Çocuk boşanma veya ayrılık kararının kesinleşmesinden itibaren üç yüz gün içinde doğmuşsa velayetin düzenlenmesi, ana veya babadan birine tevdi edilmesi gerekir.

İştirak nafakası talebi velayetin düzenlenmesi talebini de kapsar. Yargıç öncelikle velayetin düzenlenip düzenlenmediğini araştırmalı velayetin düzenlendiğini anlaşılırsa öncelikle çocuğun velayetini düzenlemeli daha sonra iştirak nafakası hakkında bir karar vermelidir.

Velayet kedisinde olmayan taraf ahlaki bir görevin gereği olarak çocuk için yaptığı giderleri iştirak nafakasından mahsup edemez ve Borçlar Kanununun 62/2. Maddesine göre verdiklerini geri isteyemez.

Evlilik Dışı Doğan ÇocuğaTazminat

Anne, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:

Doğum giderleri,

Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,

Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.Çocuk ölü doğmuş olsa bile hakim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir.

Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir.

Ana, Borçlar Kanunu hükümlerine göre ayrıca manevi tazminat isteminde bulunabilir.

Babalık Ve Soybağı Davaları Neden Açılır

Çocuk ile baba arasındaki soy bağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilir. Genetik baba tarafından babalık davası açılamaz.

Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Çocuk küçükse, babalık davasında çocuk ile ana babası arasında yarar çatışması olduğundan vesayet makamı tarafından atanacak olan kayyım tarafından temsil olunmalıdır. Kayyım çocuk adına açtığı babalık davasında ancak vesayet makamının izniyle feragat isteyebilir.

Kayyımın babalık davasından feragat etmesi annenin dava hakkını ortadan kaldırmaz. Babalık davasına görevli mahkeme; aile mahkemesidir.

Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce, sahih olmayan nesepli çocuklar, yürürlük tarihinden başlayarak 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun soybağına ilişkin hükümlerine tabi olurlar.

Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan babalık davaları 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre karara bağlanır.

Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.

Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur. Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.

Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.

Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Nafaka Tazminat | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - EVLİLİK DIŞI MÜŞTEREK ÇOCUK İÇİN TEDBİR VE İŞTİRAK NAFAKASI İLE GEÇİM GİDERLERİ VE DOĞUM MASRAFLARI - UYUŞMAZLIĞIN AİLE MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı vekili Aile Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde müvekkili ile davalının, 11 yıllık ilişkiden sonra ayrıldıklarını, bu dönemde müvekkilinin hamile kaldığını, ancak, davalının müşterek çocuğu aldırmak istediğini, müvekkilini baskı ile doktora götürdüğünü, yasal tıbbi süreler dolduğu için aldıramadıklarını ve çocuğun dünyaya geldiğini, bunun üzerine davalının müvekkilini kaderine terk ettiğini, müvekkilinin müşterek çocuğu tek başına doğurduğunu,

Çocuğun bakımını ailesinin yardımlarıyla sağladığını, davalının 12/02/2014 tarihinde müşterek çocuğu tanıdığını, ancak, çocuğun bakımına ve geçimine hiçbir katkıda bulunmadığını, çocuk küçük olduğu için müvekkilinin çalışamadığını, müvekkilinin gebeliği süresince tüm masrafların, doğum ve hastane giderlerinin ailesi tarafından karşılandığını,

Çocuğun 29/12/2013 tarihinde doğduğunu, 12/02/2014 tarihine kadar kimliği olmadığı için bütün hastane kontrollerinin özel hastanede ücretli olarak yaptırıldığını belirterek, müşterek çocuk için aylık 600,00 TL tedbir ve iştirak nafakasının, doğumdan önceki ve sonraki 6’şar haftalık geçim giderleri ve doğum masraflarının davalıdan alınarak müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş olduğu,

Aile Mahkemesince ise davacının, iştirak nafakası davasının kısmen kabulü ile davacının, müşterek çocuğun doğum giderleri ve doğum masraflarıyla ilgili talebi yönünden aile mahkemesinin görevsizliğine karar verildiği anlaşıldığından uyuşmazlığın aile mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

0 Yorum

Sorry, the comment form is closed at this time.