Atla

Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerde Yapılır


Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerde Yapılır

Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerde Yapılır

Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerde Yapılır

2002 yılında Türk Medeni Kanunda yapılan düzenleme ile evlenen çiftlerin mal rejimi edinilmiş mallara katılım rejimi olarak belirlenmiştir.

Ancak aynı kanunda eşlerin aralarında bir anlaşmanın olması ile yasalarımızda belirtilen diğer farklı mal rejimlerinden birisi de seçmeleri mümkün hale getirilmiştir.

Evlilik Sözleşmesi Nedir

Türk Medeni Kanun uyarınca evlenen kişilerin yasal olarak belirlenen edinilmiş mallara katılım rejiminden farklı olarak bir mal rejimi belirleme hakları bulunmaktadır.

Bu durum isteyen çiftlerin aralarında anlaşarak edinilmiş mallara katılım rejiminden farklı olarak bir mal rejimi belirlemelerine olanak sağlamaktadır.

Yapılacak evliliklerden önce veya evliliklerden sonra eşler aralarında bir anlaşma yaparak ve bunu yazılı hale getirerek mal rejimini değiştirebilirler. Yapılacak olan bu mal rejimine anlaşmasına mal rejimi sözleşmesi denmektedir.

Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerde Yapılır

Halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bu sözleşme ile üç farklı mal rejimi arasında biri tercih edilebilmektedir. Bu farklı mal rejimlerinden birinin seçilmesi ile edinilmiş mallara katılım rejiminden farklı şekilde bir mal rejimi kabul edilmiş olacaktır.

Farklı mal rejiminin kabul edileceği bir sözleşmenin yapılması konusunda internet ortamında birçok sözleşme örneği bulunabilmektedir. Ancak yapılacak olan sözleşmeler eşler arasında olacağı ve farklı mal rejimlerinin seçilmesi ile mal varlıklarının farklı olacağı düşünülürse örnek sözleşmelerin yeterli olmayacağı anlaşılabilmektedir.

Yapılacak mal rejimi sözleşmeleri konusunda noterlerinde yüzeysel bir şekilde sözleşmeleri yaptıkları bir gerçektir. Bu konuda zaman ayrılarak detaylı bir şekilde ortada olan tüm malların tasnif edilmesi ve evlilik içerisinde edinilecek mallar konusunda tarafların verdikleri karar ile uygun bir sözleşme avukatlar tarafından hazırlanabilmektedir.

Yasal ve hukuk normları ile kuralları açısından hiçbir sorunun olmadığı bu sözleşmeler ile başarılı bir şekilde mahkemelerce kabul edilmekte ve boşanma sırasında sorunsuz bir şekilde mal paylaşımı yapılabilmektedir.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmeleri yazılı bir belge olacak şekilde evlenmeden önce veya sonra yapılabilmektedir. Sorunsuz ve boşanma sırasında mahkemenin kabul edebileceği bir şekilde düzenlenecek sözleşmelerin oluşturulması önemlidir.

Düzenlenecek bir belge ile tarafların imza atması ve noter tarafından bu belgenin onaylanması gerekmektedir.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Halk arasında evlilik sözleşmesi olarak mal rejimi sözleşmesi tarafların evlenmeden önce nişanlı oldukları dönemde de yapılabileceği gibi evlendikten sonraki dönem içerisinde de yapılabilmektedir.

Evlilik Sözleşmeleri Nerede Yapılır?

Mal rejimi sözleşmelerinin yapılması konusunda zamanın geniş tutulması yanında mekanında bir önemi yoktur. Sözleşmenin yasal olarak geçerlik kazanması için noter onayının olması yeterli olacaktır.

Noter tarafından bir onayın alınması durumu, tarafların yapmak istedikleri ve aralarında düzenledikleri sözleşmeyi yazılı olarak veya sözlü olarak notere sunmaları ve noter huzurunda sözleşmenin yazıya dökülerek noter ve taraflarca imzalanması ile olmaktadır.

Bu şekilde mal rejimi sözleşmeleri geçerlik kazanmış ve boşanma sırasında mahkeme tarafından kabul edilecek bir seviyeye ulaşmış olacaklardır.

Tarafların aralarında bir sözleşme yapmaları konusunda iki farklı yol bulunabilmektedir. Aralarında bir sözleşme yapmaları ve bunu imzalayarak noterden onay almaları veya notere sözlü olarak başvurarak burada bir sözleşmenin yazılması olabilmektedir. Bu iki farklı yöntemden birisinin tercih edilmesi mümkün olabilmektedir.

Bir avukat tarafından da bu sözleşme hazırlanarak noter onayı alınabilmektedir. Bu farklı yöntemlerin mahkemeye sunulan evraklar olarak aralarında bir farkı bulunmamaktadır.

Her iki sözleşme de geçerlilik konusunda aynı olmaktadır. Evlenme kararı alan tarafların evlilik başvurusu yaptıklarında hangi mal rejimini seçecekleri konusunda bir tercihte bulunma hakları bulunmaktadır. Bunun yazılı olarak evlenme başvurusunda iletmeleri gerekmektedir.

Evlenme işleminin yapıldığı ve başvurunun değerlendirildiği sırada evlendirme memurları tarafları bu konuda bir soru sormazlar. Bu konuda bir tercih yapılmadığı sürece eşler edinilmiş mallara katılım rejimine dahil olmaktadırlar.

Bunun yanında evlendirme memurları yapılan başvurularda mal rejimi konusunda yapılan sözleşmenin incelenmesi ile yasalara aykırı bulunması durumunda yeniden düzenlenmesini isteyebilmektedirler. Yapılan mal rejimi sözleşmelerinin yasalara uygun olması gerekmektedir.

Yasalara ve kanuna aykırı şekilde düzenlenen mal rejimi sözleşmeleri tarafların anlaşmış olmaları durumunu kabul etmeyerek geçersiz sayılacaktır.

Bu sebeple yapılacak mal rejimi sözleşmelerinin yasalara ve kanuna uygun şekilde yapılmaları gerekmektedir. Evlenme sırasında sunulan mal rejimi sözleşmesinin kabul etmesi ile nüfus kütüğündeki ilgili bölüme bu konudaki tercih yazılacaktır.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmesi olarak bilinen mal rejimi sözleşmeleri evlenmeden önce, nikah sırasında veya evlendikten sonra yapılabilmektedir.

Evlenme başvurusunda bu belge verilebilmekte veya sonradan da düzenlenebilmektedir. İki tarafında imzalanması gereken belge noter onaylı olmalıdır. Noter tarafından alınacak onay konusunda iki farklı yol bulunmaktadır.

ankara avukat

Tarafların aralarında hazırladıkları ve imzaladıkları belgeleri notere götürerek onaylatmaları ilk yol olmaktadır.

Diğer bir yol olarak da tarafların notere anlaşmalarını ve mal rejimi konusundaki tercihlerini söz ile iletmeleri ve burada yazılı hale getirilerek taraflar ve noter tarafından imzalanması ile olmaktadır.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Tarafların yapacakları mal rejimi sözleşmelerinde hangi rejimi tercih edecekleri konusunda ciddi bir araştırma yapmaları gerekmektedir. Bu konuda mal ayrılığı rejimi tercih edilebilecek uygun rejimlerden birisi olmaktadır. Bu konuda herkes oldukça farklı tasarruflar kullanmak isteyebilmektedir.

Evlenmeden önceki mal durumu ve sonrasında edinilmesi planlanan mallar ile alakalı olarak tarafların düşünceleri mal rejiminin tercihi konusunda oldukça önemlidir. Başarılı bir şekilde mal rejimi tercih edilmesi konusunda deneyimli ve bu konuda uzman olan bir avukata danışmalarında yarar bulunmaktadır.

Mal rejiminde bilinmesi gereken en önemli konu edinilmiş mallar olmaktadır. Hangi malların edinilmiş olduğunun bilinmesi mal rejimi konusunda oldukça önemlidir.

Hangi Mallar Edinilmiş Mal Olarak Kabul Edilmektedir?

Edinilmiş mallar konusunda yasalarımızda açık bir ifade ve tanım bulunmaktadır. Bu ifadeye göre eşlerin bedelini ödeyerek veya emekleri karşılığında elde ettikleri mallara veya varlıksal değerlere edinilmiş mal denmektedir. Bu tanıma göre çalışarak maaşınız ile aldığınız tüm mallar, biriken paralar ve hisse senedi ile tüm yatırımlar bu kapsama girmektedir.

Bunun yanında kişisel malların getirileri de edinilmiş mal ve değer olmaktadır. Size ait ve kişisel olan bir evin kira geliri edinilmiş bir mal ve varlık olmaktadır. Bunun yanında kişiye miras kalan bir evin kira geliri de edinilmiş mal olmaktadır. Ayrıca miras ile kalan paranın faizi de edinilmiş mal olmaktadır.

Eşler diğer eşlerin kişisel mallarından elde ettikleri gelirler üzerinde hak sahibi olmaktadırlar.

Hangi Mallar Edinilmiş Mal Olarak Değerlendirilmez?

Edinilmiş malların dışında kalan mallara kişisel mallar denmektedir. Bu mallar genel olarak bir emek verilmeden elde edilmiş mallar olmaktadır. Ayrıca bir manevi tazminat ve türdü bir alacakta kişisel mal olmaktadır.

Kişilere kalan miraslar kişisel mal olmaktadır. Birisi hakkında kazandığı manevi tazminat geliri kişisel mal olmaktadır. Bir şans oyunundan kazandığı para kişisel mal olmaktadır.

Evlilik sözleşmesi nasıl hazırlanır

Eşlerin evlenme öncesinde yada evlendikten sonra sahip oldukları veya olacakları malların mülkiyet ve yönetiminin karı kocadan hangisine ait olacağı, bu malları kimin kullanacağı, sözkonusu mallardan ve bu malların gelirlerinden karı kocadan hangisinin, hangi oranda yararlanacağı,

Mallardan kaynaklanan sorunların hangi oranda kime ait olacağı ve evliliğin sona erdiği durumlarda malların nasıl paylaşılacağı gibi hususlar Yeni Medeni Kanunumuzda 'mal rejimi sözleşmeleri' diğer adı ile 'evlilik sözleşmeleri' ile çözüme kavuşmaktadır.

Bunun yanında bağış yolu ile kendisine verilen mal ve parada kişisel mal olmaktadır. Genel tanım itibari ile bir emek ve harcama yapılmadan elde edilen mallara kişisel mallar denmektedir.

Buna evlenmeden önce sahip olunan mallarda dahil olmaktadır. Bu sebeple yapılacak mal rejimi sözleşmelerinde bu konular iyice bilinmeli ve ona göre bir mal rejimi tercih edilmelidir.

Taraflar istedikleri mal rejimini kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir, değiştirebilirler.

Evlilik sözleşmesi karı kocanın rızasına dayanan, kanunda düzenlenmiş bir çeşit Aile Hukuku Sözleşmesi'dir.

Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerde Yapılır - Diğer Konular

1. Medeni kanunumuzda mal rejimi- Evlilik sözleşmesi çeşitleri;

Edinilmiş Mallara Katılma (yasal rejim)

Mal Ayrılığı

 Paylaşmalı Mal Ayrılığı

Mal Ortaklığı' dır.

2.  Mal rejimi sözleşmesi

Evlilik sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra yapılabilir.

3. Mal rejimi sözleşmesi- Evlilik sözleşmesi ayırt etme gücüne (temyiz kudretine) sahip olanlar tarafından yapılabilir.

Küçükler ve mahcurlar (kısıtlılar) bakımından velinin, vasinin (yasal temsilcinin) izni alınması gerekir.

4) Mal rejimi sözleşmesi- Evlilik sözleşmesi geçerli olması için resmi şekilde (noterde) yapılmalıdır.

Sözleşme noter tarafından resen düzenleme şeklinde yapılır. Sözleşmenin yapılması gibi, değiştirilmesi ,ortadan kaldırılmasıda aynı şekle tabi olur.

5) Eşler evlilik sözleşmesi yapmak zorunda değillerdir. Ancak, bu takdirde, eşler arasında yasal rejim olan 'edinilmiş mallara katılma rejimi' geçerli olacaktır.

Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar.

Çalıştığı iş nedeniyle maaş, ücret vs.

Sosyal güvenlik kuruluşları ödemeleri,

Çalışma gücü kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET : Türk hukukunda mal ayrılığı rejimi caridir. Ancak eşler, evlenmeden önce veya sonra yapacakları sözleşme ile kanunda gösterilen rejimlerden mal ortaklığını kabul edebilirler. Bu halde eşler mahfuz mallar dışında kalan mallar üzerinde elbirliği ile malik olur.

Karı-kocadan birinin vefatı halinde, ortaklık malların yarısı hayatta kalan karı ve kocaya intikal eder. Bununla birlikte evlilik sözleşmesinde yarı yarıya paylaşım yerine başka bir paylaşım şeklini de kabul edebilirler.

ÖZET: Davacının cinsel birleşmenin gerçekleşmediğini iddia etmesine, davalının ise gerçekleştiğini savunmuş bulunmasına göre, davanın kabul edilebilmesi için eşler arasında cinsel birleşmenin gerçekleşmediğinin sabit olması gerekir ve bu konuda da ispat külfeti de davacıya düşer.

Davacının delil olarak dayandığı doktor raporunda her ne kadar davacının bakire olduğu yazılı ise de aynı raporda kızlık zarının "annüler, intarkt" olduğunun belirtilmesine ve davalının muayenesi ile ilgili raporlarda da iktidarsız olduğunun belirtilmemesine ve normal sağlıklı bir erkek olduğunun açıklanması karşısında davacı cinsel birleşmeyi davalının yapamadığı şeklindeki iddiasını ispat edememiştir.

Vasıfta hatanın evlilik sözleşmesinin bozulması nedeni sayılabilmesi için sözleşmeden önce varlığı ve karşı taraftan gizlendiğinin gerçekleşmesi gerekir. Davalıdan böyle vasıf hatasının bulunduğu kanıtlanamamıştır. O halde davanın reddi gerekmektedir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerde Yapılır - Yorum
  AYBİKE GÜNALAN -
  22 Ağustos 2016

  Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerde Yapılır Davayı açma şartları nelerdir..

  Cevapla
 • Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerde Yapılır - Yorum
  CEVDET EĞİLMEZ -
  30 Ağustos 2016

  Evlilik Sözleşmesi Nedir Nasıl Nerde Yapılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

  Cevapla
Yorum Bırak