Fuzuli İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası

Fuzuli İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası, Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın Kiralanan taşınmazların, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları görürler

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Davası

Fuzuli İşgal Nedeniyle Tahliye Davası, Alt kira ve kullanım hakkının devri;  Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.  Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez . Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir .

Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu;  Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.  Kiracının tahliyesi için daha önce kendisine süreli bir ihtarın tebliğ edilmesi, verilecek süre içerisinde kiralananın akde uygun hale getirilmesinin istenmesi ve bu ihtarın sonuçsuz kalması gerekir. Kiralayan tarafından kiracıya tebliğ ettirilecek ihtarnamede verilecek süre uygun bir süre olmalıdır (6. HD. 2010/5129 E. 2010/6533 K.).

Fuzuli şagil hakkında açılacak davada kendisine önceden ihtar gönderilmesi koşulu aranmaz (6. HD. 2010/5129 E. 2010/6533 K.).

Yargıtay Kararı – Fuzuli İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası

 

T.C. YARGITAY

1.Hukuk Dairesi

Esas:  2016/5330

Karar: 2016/5161

Karar Tarihi: 27.04.2016

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – HAKSIZ İŞGAL NEDENİYLE ECRİMİSİL ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE KARŞI YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ – DAVANIN KABULÜNÜN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava; haksız işgal nedeniyle ecrimisil alacağının tahsili için başlatılan icra takibine karşı yapılan itirazın iptali isteğine ilişkindir. 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasındaki dönem için …..-TL, 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasındaki dönem için ….-TL olmak üzere toplam ….-TL ecrimisil miktarı üzerinden itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi gerekir.(2004 S. K. m. 67) (6100 S. K. m. 26)

Dava: Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla Tetkik Hakimi …’ün raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

Hemen belirtilmelidir ki; taraflar arasında yapılan tahsis protokolü Kasım 2003 tarihinde sona ermiş olup bu tarihten sonra protokol yenilenmediği gibi ecrimisile konu dönemler için işgaliye harcı bedelleri de davacı idare tarafından alınmış olmadığına göre ecrimisile hükmedilmiş olmasında kural olarak bir isabetsizlik yoktur. Davalı vekilinin bu yönlere değinen temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.

Ne var ki; davacı vekili 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasındaki dönem için 8.760,00 TL üzerinden takip yapmış ise de mahkemece 6100 sayılı …nun 26. maddesine aykırı olarak talep aşılmak suretiyle anılan döneme ilişkin olarak bilirkişi raporunda hesaplanan ecrimisil tutarı (9.876,90 TL) baz alınarak takibe konu tüm alacak üzerinden itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmiştir.

Hal böyle olunca, 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasındaki dönem için 7.280,00.-TL, 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasındaki dönem için 6.675,00.-TL olmak üzere toplam 13.955,00.-TL ecrimisil miktarı üzerinden itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir.

Sonuç: Davalı vekilinin bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 27.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Fuzuli İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası