Atla

İcra Davaları Nasıl Açılır


İcra Davaları Nasıl Açılır

İcra Davaları Nasıl Açılır

İcra Davaları Nasıl Açılır

İcra takibine gecikmiş itiraz isteğinde bulunmak için gecikmiş itiraz şartları bulunmaktadır. Borçlunun Kusursuz Olması yani ödeme emrinin tebliğinden itibaren  itiraz süresini kaçıran borçluya eksikliği olmaksızın bir engel sebebiyle yedi gün içinde ödeme emrine itiraz edememiş olması gerekir.

İcra Davalarında Gecikmiş İtiraz Talebinde Nasıl Başvuru Yapılır

İcra takibine gecikmiş itiraz isteğinde bulunmak için gecikmiş itiraz şartları bulunmaktadır. Borçlunun Kusursuz Olması yani ödeme emrinin tebliğinden itibaren  itiraz süresini kaçıran borçluya eksikliği olmaksızın bir engel sebebiyle yedi gün içinde ödeme emrine itiraz edememiş olması gerekir.

Borçlunun süresinde itiraz etmesine önleyen husus, borçlunun eksikliğina dayanmamalı  ve onun iradesi dışında ortaya çıkan bir neden olması gereklidir. Borçlunun Geçerli Bir Mazereti olması gereklidir.  Yapmış olduğu bu mazeret icra hakimine sunulmalıdır. Mazeretin  geçerliliği  ise, icra Hakiminin takdirine bırakılmıştır.

Gecikmiş İcra İtiraz Davası Nasıl Açılır - İcra Davaları Nasıl Açılır

Gecikmiş itiraz icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine takdim edilir.  İtiraz borçlunun haczedilmiş malları paraya çevrilene kadar engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç gün içerisinde yapılmalıdır. 

İtirazda hem gecikmeye neden olan hal belgeleriyle hem de itiraz nedenleri ortaya konulmalıdır.  Gecikmiş itirazla takip kendi kendine durmaz. Borçlunun itirazı üzerine takibin durdurulup durdurulmayacağına hakim tarafından ilk önce karar verilir. Takibin durdurulmasına karar verilmese dahi itirazın kabulüyle takip durur. 

Borçlunun daha önce mallarının haczedilmiş olması durumunda mazeretin kabulü kararının tefhim ya da tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde alacaklı tarafından itirazın kaldırılması ya da iptali istenmez ise haciz kalkar.  Alacaklı itirazın hükümden düşürülmesi yollarından itirazın kaldırılması yoluna gitmeyi tercih ederse bu isteğini mazeretin kabulüne karar verilen duruşmada icra mahkemesine bildirir ve isteği ile ilgili mahkemece karar verilir.

İcra Davalarında İcra Takibine Yetki İtirazı Nedir Nasıl Yapılır

Yetki itirazı esas la itirazla beraber yapılır. İcra mahkemesi tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur. İki tetkik mercii arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 25. maddesi hükmü tatbik olunur. 

Kamu düzeni hakkında bulunmayan hallerde taraflar yetkili mahkemeyi (icra dairesini) belirleyebilirler. Taraflar koşulun oluşması halinde yetki sözleşmesi düzenleyebilirler. Bu düzenleme adı geçenlerin isteğini, bono yazmak sureti ile gerçekleşebilir. 

İpotek ile ilgili ilamsız icra takibinin genel olarak ilamsız icra için yetkili olan  icra dairelerinde yapılabileceği gibi taşınmazın bulunduğu yerdeki icra dairesinde de yapılabilir.  Eser sözleşmesinden kaynaklanan ilamsız takiplerde genel yetki kuralına göre borçlunun yerleşim yeri icra dairesi yetkili olduğu gibi, akdin ifa edileceği yer icra dairesi de yetkilidir. İhtiyati haciz kararına dayanılarak yapılan takiplerde ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yer icra daireleri de yetkilidir. 

İcra takibinde borçlunun hem borca ve hem de icra dairesinin yetkisine itiraz etmiş olması durumunda, itirazın iptali davasına bakan mahkeme, ilk önce icra dairesinin yetkisine yönelik itirazı incelemelidir. İcra dairesinin yetkisiz olduğu anlaşılırsa, ortada geçerli bir icra takibi bulunmadığı için, o takibe dayalı itirazın iptali davasının reddi gerekir.

İcra Davalarında İtirazın İptali ve İtirazın Kaldırılması

Ticaret Kanununda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren tüm prosedür ve fiiller ticari işlerdendir .  Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi bütün ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve dair usul hükümleri uygulanır.

Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi, davaya devam eder. Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten şahsa tacir adı verilir. Müdeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur.

İtiraz müddetinde değilse alacaklının isteği üzerine icra memuru takip muamelelerine alacağın tamamı için devam eder. Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam olunur. 

Takip isteğine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye müracaat ederek, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

İtirazın iptali davasında, borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü amaçlı görülürse alacaklı; diğer tarafın isteği üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red ya da hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, makul bir tazminatla mahkum edilir.

İtiraz eden veli, vasi ya da mirasçı ise, borçlu ile ilgili tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır. İtirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır. İcra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve aynısı tazminatların belirlenmesinde, takip isteği ya da davadaki talep esas . Gecikmiş itirazda ve ihtiyati hacizde itirazın iptali davası yedi gün içerisinde açılmazsa haciz ya da ihtiyati haciz kalkar.

İcra Davalarında İtfa Nedeniyle İlamsız İcra Takibinin İptali Davası

İcra takibinin iptali, borçlu tarafından, icra dairesinin bulunduğu yer icra hukuk mahkemesinden istenir. İstem, kolay yargılama usulüne göre incelenir.

Borçlu, takibin netleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini ya da alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli ya da imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal ya da talikini her zaman icra mahkemesinden isteyebilir. Paraların paylaştırılması ile icra takibi son bulduğundan, icra takibinin iptali, paraların paylaştırılmasına kadar istenebilir.

Takibin iptali için icra hukuk mahkemesine müracaatı, icra takibini durdurmaz. İcra hukuk mahkemesi, takibin durdurulması ile ilgili bir ihtiyati tedbir kararı veremez.  Borçlunun icra hukuk mahkemesine ibraz ettiği belge altındaki imza, tasdikli olmayıp, alacaklı tarafından inkar edilirse, icra hukuk mahkemesince imza incelemesi yapılamaz. Takibin iptali kararı, maddi anlamda net hüküm oluşturmaz.

Takibin iptali isteği ret edilen borçlu, alacaklıya karşı genel mahkemede menfi belirleme davası açabilir. İlama bağlı alacaklar hakkında başlatılan takiplerde, borçlu yalnız hüküm tarihinden sonraki dönemde gerçekleşen itfa sebebine dayalı olarak icra emrine itiraz edebilir ve icranın geri bırakılmasını isteyebilir. Karar tarihinden önceki döneme dair iddialarını ilamın yargılaması sırasında mahkemede ileri sürmelidir ya da temyiz sebebi yapılmalıdır. İcra emrinin tebliğinden önceki döneme dair itfa itirazı yedi günlük süreye tabidir.

İcra Davalarında Kıymet Takdirine İtiraz Nasıl Yapılır

Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki tetkik merciinde şikayette bulunabilirler. Sulh hukuk mahkemesince verilen ortaklığın giderilmesi kararına dayalı olarak yapılacak satışa dair olarak yapılan kıymet takdirine itiraz ve şikayetler ortaklığın giderilmesi kararını veren sulh hukuk mahkemesine yapılmalıdır.

Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması durumunda tekrar bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde diğer bir prosedüre gerek olmaksızın şikayet net olarak reddedilir.

Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe tekrar kıymet takdiri istenemez.  Kıymet takdirine dair şikayet yetkisiz tetkik merciine yapılırsa, tetkik mercii evrak üzerinde inceleme yaparak müracaat tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir.

İcra tetkik merciinin verdiği kararlar netdir.  Kıymet takdirine itiraz üzerine verilen kararın temyiz kabiliyeti bulunmadığından bu kararın ihalenin feshi aşamasında değerlendirilmesi gerekir. Kıymet takdirine itirazın incelenmeksizin reddedilmesi ihalenin feshi sebebidir.

Kıymet takdiri ile satış tarihi arasında iki yıllık sürenin geçirilmiş olması durumunda borçlu talep etmese dahi İcra Dairesince tekniğince bir kıymet takdiri yapılarak, bu dşayet esas alınıp, satışa gidilmesi gerekir. Borçlunun evvelki kıymet takdirine itiraz etmemiş olması bu sonuca etkili değildir.

İcra Davalarında Tehiri İcra Kararı Mehil Vesikası

İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde  icra mahkemesine müracaat ederek borcun zamanaşımına uğradığı ya da imhal ya da itfa edildiği itirazında bulunabilir.

İtfa ya da imha iddiası yetkili mercilerce re'sen yapılmış ya da usulüne göre tasdik edilmiş ya da icra dairesinde ya da icra mahkemesinde ya da mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.

İcra Davaları Nasıl Açılır Nasıl Yapılır

İlama karşı istinaf ya da temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para ya da eşyanın resmi bir mercie depo edildiğini ispat eder ya da hükmolunan para ya da eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni ya da esham ya da tahvilât ya da taşınmaz rehni ya da muteber banka kefaleti gösterirse ya da borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi ya da Yargıtaydan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine makul bir süre verilir. Bu süre yalnız zorunluluk durumunda uzatılabilir.

İCRA TAKİBİNİN GERİ BIRAKILMASI (TEHİRİ İCRA)

İlamlı takipte icra emrine itiraz (icranın geri bırakılması isteği) ilamlı icra takibini (kendi kendine) durdurmaz. İlamlı icra takibi yalnız İcra Mahkemesinin vereceği icranın geri bırakılması kararı ile durur. İcranın geri bırakılması istemi, icra takibinin bağlı olduğu icra mahkemesinde görülür. İlamlı takiplerde borçlu üç nedene dayanarak "icranın geri bırakılması" nı isteyebilir. Borçlu itiraz nedenlerini borcun sona erdiğini (itfa edildiğini), borcun imhal edildiğini (süre,müddet, mehil verildiğini)  ya da zamanaşımına uğradığını ileri sürebilir.

İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde istekçe ile icra mahkemesine müracaat ederek borcun zamanaşımına uğradığı ya da imhal ya da itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa ya da imha iddiası yetkili mercilerce re'sen yapılmış ya da usulüne göre tasdik edilmiş ya da icra dairesinde ya da icra mahkemesinde ya da mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır.

İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, imhal, ya da zamanaşımına dayanan geri bırakma arzuları her zaman yapılabilir. Bunlardan itfa ya da imhale dayanan arzuler kesinlikle noterlikçe re'sen yapılmış ya da tasdik olunmuş belgelere ya da icra zaptına istinat ettirilmelidir. Zamanaşımı sebebiyle icranın geri bırakılması isteminde,

Borçlunun müracaatsu süreye bağlı değildir. Zamanaşımı itirazı yanlış merciie bildirilirse sonuç doğurmaz. İcra mahkemesi geri bırakılma isteğini reddettiği takdirde borçlu yalnız istinaf ya da temyiz yoluna müracaat süresi  içinde alacağı karşılayacak nakit ya da merciice kabul edilecek taşınır rehin ya da esham ya da tahvilat ya da taşınmaz rehni ya da muteber bir banka kefaleti göstermek şartiyla istinaf ya da temyiz yoluna müracaat edebilir.

Borçlunun yeter malı mahcuz ise ya da borçlunun isteği üzerine istinaf ya da temyiz yoluna müracaat süresi içinde yeter malı haczedilmişse söz konusu teminatı göstermeye gerek yoktur. Borçlu olmadığı parayı ödemek mecburiyetinde kalan borçlunun istirdat davası açarak paranın geriye verilmesini istemek hakkı saklıdır. 

Borçlu hüküm tarihinden sonraki dönemde gerçekleşen itfa sebebine dayalı olarak icra emrine itiraz edebilir ve icranın geri bırakılmasını isteyebilir. Karar tarihinden önceki döneme dair iddialarını ilamın yargılaması sırasında mahkemede ileri sürmelidir ya da temyiz sebebi yapmalıdır. Bu döneme dair itfa itirazları icra mahkemesinde dinlenmez.

İcra Davaları Nasıl Açılır

İSTİHKAK DAVASI (İSTİHKAK İDDASI)

Borçlu, elinde bulunan bir malı başka birinın mülkü ya da rehni olarak gösterdiği ya da üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet ya da rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir.

İcra dairesi bunun yanı sıra istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir. Sükutları durumunda istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar. Malın haczine muttali olan borçlu ya da üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder.

İstihkak iddiasının yapıldığı ya da istihkak davasının açıldığı tarihte istihkak müddeisi ile beraber oturan kimseler ya da bu şahısların iş ortakları, iddianın yapıldığı tarihte ya da istihkak davası 97 nci maddenin 9 uncu fıkrası gereğince açılmışsa davanın açıldığı tarihte malın haczine ıttıla kesbetmiş sayılırlarİstihkak iddiasına karşı alacaklı ya da borçlu tarafından itiraz edilirse, icra memuru dosyayı hemen icra mahkemesine verir.

İcra mahkemesi, dosya üzerinde ya da gerek görürse ilgilileri davet ederek mürafaa ile yapacağı inceleme neticesinde varacağı düşüncee göre takibin devamına ya da talikine karar verir.

İstihkak davasının sırf satışı geri bırakmak gayesiyle kötüye kullanıldığını kabul etmek için ciddi nedenler bulunduğu takdirde merci takibin taliki isteğini reddeder. Takibin talikine karar verilirse, haksız çıktığı takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı davacıdan 36 ncı maddede gösterilen teminat alınır. İstihkak davaları süratle ve diğer davalardan önce görülerek karara bağlanır.

İSTİRDAT DAVASI

Takibe itiraz etmemiş ya da itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamiyle ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, genel hükümler kapsamında mahkemeye müracaat ederek paranın geriye alınmasını isteyebilir. Görevli mahkeme genel hükümler kapsamında belirlenir.

İstirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. Bu yetki kuralı kamu düzenine dair değildir ve re'sen yetkisizlik kararı verilemez.   Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazım gelmediğini ispata mecburdur.

SENET NASIL NE ZAMAN İCRAYA KONUR

Senet ilk önce ödeme gününden önce bankaya verilerek senetteki miktarın ödenmesi için yazı gönderirlir. Üçgün içerisinde ödenmediği takdirde bankaca senet protesto edilir. Bankaca yapılan protesto masrafları senet icraya konulduğunda talep edilir. Senet bankaya verilmemeiş ve protesto edilmemiş ise ödeme gününden üçgün sonra icra takibi yapılır.

Açılan icra takibine istinaden borçlu borca karşı herhangi bir itirazı olacaksa, 5 iş günü içerisinde borca itiraz etmesi gerekir. İtiraz edilmemişse, borçlu, borcunu 10 gün içerisinde ödemesi gerekir.  Ödenmeyen senetlerin zaman aşımına uğrama süresi 3 yıldır Açılan icra takibinin netleşmesi üzerine borçlulu taşınır ve taşınmaz mallarına haciz konur. Ücret karşılığı çalışıyorsa maaş hacizi yollanır.

SENETLERDE ZAMANAŞIM SÜRESİ NE KADARDIR

İcra takibi açılmamış Senette zaman aşımı süresi vade tarihinden itibaren üç  yıldır. Hamilin cirantaya karşı olan zaman aşımı süresi ise  bir yıldır. Eğer borçlu itiraz ettiği taktirde 5 iş günü içerisinde herhangi bir icra takibi olursa ve bu borcunun olmadığını yada. İmzanın sahte olduğunun yada senet üzerinde oynama yapıldığını düşünüyorsa  5 iş günü içerisinde İcra Dairesine giderek itiraz edebilir.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İcra Davaları Nasıl Açılır - Yorum
  HAKAN YAMAN -
  7 Ağustos 2016

  İcra Davaları Nasıl Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • İcra Davaları Nasıl Açılır - Yorum
  NEJAT TANIR -
  14 Ağustos 2016

  İcra Davaları Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

  Cevapla
 • İcra Davaları Nasıl Açılır - Yorum
  CEYLAN ÖZİBA -
  17 Ağustos 2016

  İcra Davaları Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

  Cevapla
 • İcra Davaları Nasıl Açılır - Yorum
  Simge -
  1 Aralık 2016

  İcra Davaları Nasıl Açılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
Yorum Bırak