İcra yolu ile satış nasıl durdurulur? Ev - Araba Satışı Nasıl Durur, Hangi Dava Açılır?

İcra yolu ile satış nasıl durdurulur? Ev - Araba Satışı Nasıl Durur, Hangi Dava Açılır?
İcra ihalesinin feshi süreciyle ilgili temel yönleri ve sıkça sorulan soruların cevaplarını içermektedir. Ancak her durum özeldir ve yasal işlemler karmaşık olabilir, bu yüzden özel durumlarınız için avukat desteği almanız önemli olacaktır.

İcra ihalesi, borçlunun taşınır veya taşınmaz malının, borcunu ödeyebilmesi için zorla satılması işlemidir. Ancak, ihale sürecinde haksızlık ya da usulsüzlük olduğunu düşünen kişiler, ihale işleminin iptali için "ihalenin feshi" davası açabilirler.

Bu süreç oldukça detaylı ve özel hükümlere tabi olduğundan, aşağıda bu süreçle ilgili önemli bilgileri ve soruların cevaplarını bulabilirsiniz:

İcra İhalenin Feshi Davası Nedir?

İcra ihalenin feshi davası, icra yoluyla gerçekleştirilen bir satışın iptal edilmesi talebiyle açılan davadır. Bu tür bir dava, ihale sürecinde haksızlık veya usulsüzlük olduğu düşünülen durumlarda, ihaleyi iptal etmek amacıyla icra mahkemesinde açılır. İhalenin feshi talebi, ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde yapılabilir ve yetkili mahkeme, satışın yapıldığı yerdeki icra dairesinin bulunduğu mahkemedir.

İcra İhalenin Feshi Davası Satışı Durdurur mu?

Evet, icra ihalenin feshi davası satışı durdurur. Bu dava, ihale sürecinin kesinleşmesini, yani ihale sonucunun yasal olarak sonuçlanmasını ve taşınmazın ihale alacaklısına devredilmesini engeller. İhalenin feshi davasının açılması, satış işleminin geçici olarak durdurulmasına ve ihale işleminin iptali için yasal bir sürecin başlatılmasına yol açar.

İhalenin Feshi Talebi İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

İhalenin feshi talebi için belirli şartların varlığı gerekmektedir. Bunlar arasında, ihale ilanının belirtilen süreler içinde gerçekleşmemesi, satış bedelinin muhammen bedelin %50'sini ve masrafları karşılaması veya rüçhanlı alacağın üzerinde olması, ihaleye katılımın engellenmesi ve malın gerçek değerinin altında satılması bulunmaktadır. Bu şartların herhangi birinin varlığı, ihalenin feshi talebi için yeterli sebep olabilir.

İhalenin Feshi Davasında Davalı Kim Olur?

İhalenin feshi davasında, geleneksel anlamda davacı ve davalı taraflar yoktur. Bu dava, şikayet yoluyla ilerler ve ihale sürecinde yer alan herkes ilgilendirir. Bu sebeple, ihalenin feshi davası, ihale sürecine dahil olan kişileri "davalı" veya "davacı" olarak ayırmak yerine, tüm ilgilileri genel bir kategoride ele alır.

İcra Yolu ile Satış Nasıl Durdurulur?

İcra yoluyla gerçekleştirilen satış, ihalenin feshi davası açılarak durdurulabilir. Bu dava, İcra ve İflas Kanunu'nun 134. maddesi kapsamında düzenlenir ve ihale sürecindeki usulsüzlüklerin veya haksızlıkların giderilmesi amacı taşır. İlgili kişilerin İcra Mahkemelerine başvurarak şikayette bulunmaları ve ihalenin feshi talebinde bulunmaları gerekmektedir.

İhalenin Feshi Davası Ne Zaman Kesinleşir?

İhalenin feshi davası, mahkeme tarafından verilen kararın kesinleşmesiyle sonuçlanır. Davanın sonucunda, ihale feshine ilişkin karar alınırsa ve bu karar kesinleşirse, alıcının taşınır veya taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı sona erer. Bu süreçte, alıcıya ödediği satın alma bedeli, faiziyle birlikte geri ödenir.

İcrada Satışın Durdurulması İptali Nasıl Olmaktadır?

İcrada satışın iptali nasıl yapılır sorusuna verilebilecek yanıt dilekçe ile İcra Mahkemesi’ne başvurmaktır. Ancak icrada satışın durdurulması iptali talep edilebilmesi için taraflara iletilen tebligatın usulsüz hazırlandığının tespit edilmesi gereklidir.

Buradaki en önemli nokta da taşınmazın satışının henüz gerçekleşmemiş olmasıdır. Eğer satış gerçekleşmişse de yapılması gereken İhalenin Feshi davası açmaktır.

İcra Takipleri Ve Satış Nedir?

Alacaklı bir kişi borcunun ödenmemesi halinde borçlu hakkında icra takibi başlatabilir. Genel olarak ilk yapılan ilamsız icra takibidir. Bunun için herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç yoktur.

Alacaklı doğrudan icra dairesine giderek takip işlemine başvurabilir. Bu takibin ardından talep edilen borç ödenmez ise bu sefer ilamlı icra takibine geçilir. Bunun için mahkemenin vermiş olduğu bir kararın olması şarttır. İlamsız icra takibinde borçluya yalnızca borcunu ödemesi konusunda tebligat gönderilir. Bu borca da itiraz edebilmek mümkündür.

Fakat ilamlı icra takibinde direkt olarak icranın gerçekleştirilmesi için borçluya tebligat iletilir. Bir mahkeme kararının olmasından dolayı da bu borca itiraz edilebilmesi mümkün değildir.

Hangi Durumlarda İcra Satışı İptal Edilebilir?

Mahkemenin icraya dair vermiş olduğu bir karar mevcut ise bu icraya itiraz etmek söz konusu değildir. Ancak bazı koşullarda icra satışının iptal edilmesi istenebilir. Satışın durdurulması nedenleri arasında en önemli olanı hazırlanan tebligatta usulsüzlüğün tespit edilmesidir.

Böyle bir usulsüzlük varsa satış durdurulacaktır. İcra satışının iptalinin talep edilebileceği bir başka durum ise icraya söz konusu olan taşınmasın değerinin çok altında satışa sunulmasıdır. Satışın iptalinin talep edilebilmesi için satış yapılmamış olmalıdır.

Şayet satış gerçekleşmiş ise farklı bir prosedür izlenir.

İhalenin Feshi Davası Nedir?

İcraya söz konusu olan malın satışının yapılmasının ardından bu satışa itiraz edilecekse ihalenin feshi davası açılması gereklidir. Taşınmaz mallara ilişkin itiraz İcra Mahkemesi’ne yapılmalıdır.

Taşınırın satışlarındaki itirazlarda ise Vergi Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Bu talepte bulunulması için satışın gerçekleşmesinin ardından 7 gün süre mevcuttur.

Ancak satışın tebliğ edilmemiş olması, ihaleye fesat karışması gibi istisnai durumlarda 1 yıl içerisinde de itiraz talebinde bulunabilmesi söz konusudur.

İcrada Satışın Durdurulması İptali Nasıl Olur?

Bankasına rehinli olduğu, araç yakalandıktan sonra İcra Müdürlüğü tarafından aldırılan bilirkişi raporunda aracın değerinin 7.650,00 TL olarak belirlendiği, alacaklı vekilinin rehinli araç m satışını talep ettiği, İcra Müdürlüğü tarafından da rehin alacaklısının rehin bedeli altında satış muvafakati olmaması nedeniyle satış talebini reddettiği, davacının rehin hakkının sahibine satışa muvafakat etmeme hakkı tanımadığı, ihale bedelinin rüçhanı alacağı karşılayıp karşılanamayacağının satış sonunda belli olacağı nedeniyle satış talebinin reddine ilişkin kararın usul ve yasaya aykırılık nedeniyle kaldırılmasını talep ettiği görülmüştür.

İİK 129/1. maddesinde de belirtildiği üzere birinci ve ikinci ihalede satışın yapılabilmesi için artırma bedelinin, malın tahmin edilen bedelinin %50'sini bulması ve satış isteğinin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması, bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesinin zorunlu olduğu, Bankası'nın davacıya göre rüçhanlı alacaklı olup rehin bedeli altında da satışa muvafakat etmediği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

ŞİKAYET DAVASI - İHALE BEDELİNİN RÜÇHANLI ALACAĞI KARŞILAYIP KARŞILAYAMAYACAĞI SATIŞ SONUCUNDA BELLİ OLACAĞI.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILMASI GEREKEN SATIŞ TALEBİNİN KABULÜYLE EN AZ SATIŞ BEDELİNİ REHİN HAKKI BANKANIN CEVABİ YAZIŞIM DİKKATE ALARAK BELİRLEMEK İKEN SATIŞ TALEBİNİN REDDEDİLMESİNİN USUL VE YASAYA AYKIRI OLMASI.

ÖZET: Rehin hakkı, sahibine, satışa muvafakat etmeme hakkı tanımaz. İhale bedelinin, rüçhanlı alacağı karşılayıp karşılayamayacağı satış sonucunda belli olacağından, icra müdürlüğünce yapılması gereken satış talebinin kabulüyle en az satış bedelini rehin hakkı bankanın cevabi yazışım dikkate alarak belirlemek iken belirtilen nedenle satış talebinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Konuyla bağlantılı olması sebebiyle İhaleye Fesat Karıştırma Suç Duyurusu konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İcrada Satışın Durdurulması İptali Yargıtay Kararı

ALACAK DAVASI - TARAFLAR ARASINDAKİ ALACAK DAVASINDA DAVACI VEKİLİNİN TALEBİ ÜZERİNE VERİLEN CEBRİ İCRA SATIŞININ TEDBİREN DURDURULMASI İSTEMİ. ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA YAPILAN MUVAZAALI TAŞINMAZ SATIŞI - HÜKMÜN BOZULDUĞU.

ÖZET: Taraflar arasındaki alacak davasında davacı vekilinin talebi üzerine verilen cebri icra satışının tedbiren durdurulması kararına ve ihtiyati hacze itirazın reddine karar verildiği, İ.İ.K.nın ilgili maddeleri uyarınca, … numaralı taşınmaza ihtiyati haciz konulmuştur.

Oysa dava, davalılar arasındaki alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla yapılan muvazaalı taşınmaz satış işlemlerin iptali istemine dair olup, para alacaklarının güvence altına alınması için öngörülen İ.İ.K. ilgili vd. maddelerine dayalı ihtiyati haczin burada uygulanma yeri bulunmamaktadır.

Buna göre mahkemece, bir para alacağı söz konusu olmamasına rağmen itiraz konusu …. numaralı bağımsız bölüme İ.İ.K.nın ilgili maddelerine dayalı ihtiyati haciz konulması ve satışın düşürülmesi doğru olmamıştır. Bir sonraki makalemiz olan icra satışının durdurulması konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İcrada Satışın Durdurulması İptali İstinaf kararı

İHALENİN FESHİ İSTEMİ - SATIŞ KARARINA UYGUN OLARAK YEREL GAZETEDE SATIŞIN İLAN EDİLDİĞİ ANLAŞILMAKLA BORÇLUNUN İSTİNAF SEBEPLERİNİN YERİNDE OLMADIĞI İHALENİN FESHİNİ GEREKTİRİR RESEN İNCELENECEK İHALE FESHİ NEDENLERİNİN BULUNMADIĞI.

ÖZET: Borçlunun istinaf sebeplerinin incelenmesinde; taşınmaz bölünmeden icraen satıldığından 3083 sayılı Yasa hükümlerine herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, taşınmazın tapu kaydında da ….m2 olduğu, satış kararma uygun olarak yerel gazetede satışın ilan edildiği anlaşılmakla borçlunun istinaf sebeplerinin yerinde değildir.

Borçlunun istinaf sebepleri yerinde olmadığı, ihalenin feshini gerektirir re'sen incelenecek ihale feshi nedenleri de bulunmadığına göre borçlunun istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 1329 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara