Atla

İcra Takibi Menfi Tespit Davası


İcra Takibi Menfi Tespit Davası

İcra Takibi Menfi Tespit Davası

İcra Takibi Menfi Tespit Davası

A. İcra Takibi Menfi Tespit Davası B. İcra Takibi Ve Menfi Tespit Davası C. İcra Takibi Sonrası Menfi Tespit Davası İcra Takibi Menfi Tespit Davası, Haciz ihbarnamesi üzerine açılan menfi tespit davasında görevli mahkeme, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur.

Yargıtay Kararı - İcra Takibi Menfi Tespit Davası

Hukuk Genel Kurulu Esas:  2011/13-576 Karar: 2011/747 Karar Tarihi: 07.12.2011İCRA TAKİBİ MENFİ TESPİT DAVASI - BORÇLUNUN ÖDEMEK ZORUNDA OLMADIĞI BİR BORÇ İLE TEHDİT EDİLMESİ DURUMUNDA HUKUKSAL YARARIN VARLIĞININ KABULÜ - İŞİN ESASINA GİRİLİP KARAR VERİLMESİ - HUKUKİ YARARI BULUNMADIĞINDAN BAHİSLE DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU ÖZET: Borçlunun ödemek zorunda olmadığı bir borç ile tehdit edilmesi durumunda hukuksal yararın varlığının kabulü gerekeceğinden, davacı/borçlunun eldeki davayı açmasında hukuka uymayan bir yan ve herhangi bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Mahkemece, işin esasına girilip, taraf delilleri toplanmak suretiyle sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, davacı/borçlunun dava açmakta hukuki yararı bulunmadığından bahisle kararı verilmesi doğru değildir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK)'nun 72/3. maddesine dayalı, menfi tespit istemine ilişkindir.  YARGITAY KARARI: İCRA TAKİBİ MENFİ TESPİT DAVASIT.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/4451 Karar: 2015/110 Karar Tarihi: 13.01.2015İCRA TAKİBİ MENFİ TESPİT DAVASI - KİRA ALACAĞI OLMADIĞINI BİLEN DAVALININ İYİ NİYETLE DAVACI HAKKINDA İCRA TAKİBİ YAPTIĞINDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ - DAVALININ KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA MAHKUM EDİLMESİ GEREĞİ - İSTEMİN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU ÖZET: Uyuşmazlık, davacı kiracı hakkında kira alacağının tahsiline yönelik yapılan icra takibi dolayısıyla borçlu olunmadığının tespiti, icra takibinin iptali ve kötü niyet tazminatına ilişkindir. Davalı 12.11.2010 tarihli fesih sözleşmesi ile kira alacağı olmadığını, aksine … TL borçlu olduğunu kabul etmiştir. Buna karşılık davacı hakkında kira alacağı olduğundan söz ederek icra takibi başlatmıştır. Anılan fesih sözleşmesi kapsamı itibariyle kira alacağı olmadığını bilen davalının iyi niyetle davacı hakkında icra takibi yaptığından söz edilemez. Kaldı ki takibin kesinleşmesi üzerine borcuna karşılık vermiş olduğu bonolardan dolayı davacının alacağını haciz ettirmek suretiyle davacının alacağını tahsil etmesini de geciktirmiştir. Bu itibarla mahkemece, davacının talebi doğrultusunda davalının kötü niyet tazminatına da mahkum edilmesi gerekirken, istemin reddine karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir. (2004 S. K. m. 72) (7201 S. K. m. 21) Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına, takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına, menfi tespit isteminin kabulüne hükmedilmesi karşısında icra takibinin iptali konusunda karar verilmemesinin sonuca etkili olmamasına göre temyiz eden davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. Buna karşılık davacı hakkında kira alacağı olduğundan söz ederek icra takibi başlatmıştır. Anılan fesih sözleşmesi kapsamı itibariyle kira alacağı olmadığını bilen davalının iyi niyetle davacı hakkında icra takibi yaptığından söz edilemez. Kaldı ki takibin kesinleşmesi üzerine borcuna karşılık vermiş olduğu bonolardan dolayı davacının alacağını haciz ettirmek suretiyle davacının alacağını tahsil etmesini de geciktirmiştir. Bu itibarla mahkemece, davacının talebi doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu'nun 72/5 maddesi hükmü gereğince davalının kötü niyet tazminatına da mahkum edilmesi gerekirken, yazılı şekilde bu konudaki istemin reddine karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda (2) No'lu bentte yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA.YARGITAY KARARI: İCRA TAKİBİ MENFİ TESPİT DAVASIT.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/798 Karar: 2014/11010 Karar Tarihi: 14.10.2014İCRA TAKİBİ MENFİ TESPİT DAVASI - KİRA ALACAĞINA YÖNELİK İCRA TAKİBİ - KİRALANANIN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN İŞE UYGUN OLUP OLMADIĞI - KİRALANANIN MEVCUT HALİ VE SÖZLEŞME KOŞULLARI ÇERÇEVESİNDE FAALİYET İZNİ ALINIP ALINAMAYACAĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ÖZET: Mahkemece kiralananın sözleşmede belirtilen işe uygun olup olmadığı, mevcut hali ve sözleşme koşulları çerçevesinde faaliyet izni alınıp alınamayacağının etraflıca araştırılarak, gerektiğinde bu konuda uzman bilirkişiden görüş sorularak sonucuna göre karar vermek gerekir. (6098 S. K. m. 301)İcra Takibi Menfi Tespit Davası
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • İcra Takibi Menfi Tespit Davası - Yorum
    SEZER SARIHAN -
    3 Eylül 2016

    İcra Takibi Menfi Tespit Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

    Cevapla
Yorum Bırak