Atla

İcra Takibinin İptali Davası


İcra Takibinin İptali Davası

İcra Takibinin İptali Davası

İcra Takibinin İptali Davası

İtirazın İptali davası, Geçerli Bir İcra Takibinin Bulunması, Borçlunun Geçerli Bir İtirazının Bulunması, Davanın Süresinde Açılmış Olması, Hukuki Yarar, Kesin Hüküm ve Derdestlik, Takibi Geçersiz Kılacak Diğer Sebepler olması şartları bulunması durumunda açılır.

İcra Takibine itiraz konusu hakkında İtirazın iptali davası, alacaklının elinde İİK. m. 68 ve 68-a'da belirtilen belgelerin olmaması halinde açılır. Alacaklı bu belgelere sahipse yine bu davayı açabilir ancak bu belgelere sahip değilse itirazı giderebilmek için itirazın iptali davası açmak zorundadır.

Buna göre elinde İİK. m.68'deki belirtilen özelliklere sahip bir belge bulunduran alacaklı, dilerse itirazın iptali davası veya dilerse itirazın kaldırılması yoluna başvurabilecektir. Bu seçim hakkını mahkemede itirazın iptali davası açmak suretiyle kullanan alacaklı, icra mahkemesinde itirazın kaldırılmasını talep edemez.

Fakat önce icra mahkemesine başvuran alacaklı bu yolu bırakarak itirazın mahkemede iptalini talep edebilir.

İcra Takibinin İptali Davası - Dava Nasıl Görülür

İcra Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.

Mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.

Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz.

Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden isteyebilir.

Borçlu, alacaklının takip hakkı olmadığını şikayet yolu ile ileri sürebilir.

İcra mahkemesi müddetinde yapılan şikayet veya itiraz dolayısıyla, usulü dairesinde kendisine intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re'sen nazara alarak yapılan takibi iptal edebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

...İcra Müdürlüğü’nün ... Esas sayılı dosyasında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipler başlatıldığı, her iki takibin dayanağı olan resmi akit tabloları incelendiğinde, şikayetçi borçlunun kendisi lehine ve diğer taşınmaz malikleri tarafından şikayetçi borçlu lehine verilen ipoteklerin her türlü sözleşmeden, kefaletinden, ... kaynaklanan doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatı olarak tesis edildiği görülmektedir.

Bu durumda, şikayetçi borçlunun kefalet borcunun, bu ipoteklerin teminatı kapsamında olduğu anlaşıldığından, İİK’nun 45. maddesinin amir hükmü gereği hakkında öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılması zorunlu olup, mahkemece, borçlunun şikayetinin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken,

Yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Diğer taraftan, borçlu tarafından İİK’nun 266. maddesi gereğince teminat karşılığında ihtiyati hacizlerin kaldırılması talep edilmiş olup, takibe başlandıktan sonra bu konuda karar verme yetkisi icra mahkemesine geçer.

Bunun yanı sıra, icra takibi, mahkeme kararı ile iptal edilirse, artık iptal edilen takip dosyası üzerinden ihtiyati hacizlerin varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Bir başka ifade ile, takibin iptali kararıyla birlikte icra takibi ortadan kalkacağından ihtiyati haczin infazına ilişkin işlemler de kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

O halde, mahkemece, ihtiyati hacizlerin kaldırılması istemi yönünden de yukarıda açıklanan ilkelere göre bir karar verilmesi gerekirken, anılan istem yönünden yazılı şekilde sonuca gidilmesi doğru bulunmamıştır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İcra Takibinin İptali Davası - Yorum
  BİRTAN USTABULUT -
  5 Ağustos 2016

  Mutlak hak mutlak haksızlıktır. (Cicero)

  Cevapla
 • İcra Takibinin İptali Davası - Yorum
  YONCA ÖZATA -
  7 Ağustos 2016

  İcra Takibinin İptali Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

  Cevapla
 • İcra Takibinin İptali Davası - Yorum
  TUBA SAYGIN -
  9 Ağustos 2016

  İcra Takibinin İptali Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
 • İcra Takibinin İptali Davası - Yorum
  RIDVAN DEMİRSOY -
  12 Ağustos 2016

  İcra Takibinin İptali Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

  Cevapla
 • İcra Takibinin İptali Davası - Yorum
  HULUSİ ÖNGÖREN -
  14 Ağustos 2016

  İcra Takibinin İptali Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • İcra Takibinin İptali Davası - Yorum
  AHSEN OKUTAN -
  15 Ağustos 2016

  İcra Takibinin İptali Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
 • İcra Takibinin İptali Davası - Yorum
  Yasin -
  8 Aralık 2016

  Merhaba Sayın Yetkili Evlilik aşamasında olan çiftiz ve yardımınıza ihtiyacımız var. Her iki taraf da evlilik öncesindeki hayatlarındaki bir takım borçlar nedeni ile icra takibindeler. Şu an evlilik gereği yeni yuvamızın ev eşyalarını edinmeye çalışıyoruz. Bu durum evlilik aktinin gerçekleşmesinden sonra yeni edinilecek mallar için nasıl bir yaptırıma maruz kalınılabilir. Teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

  Cevapla
Yorum Bırak