Atla

İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru


İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru

İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru

İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru

TAZMİNAT İSTEMİ - MADDİ TAZMİNAT BAKIMINDAN HÜKMEDİLECEK VEKALET ÜCRETİNİN HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ ORANTISIZ SINIRLANDIRILMAMASI AMACIYLA DAVACI VEKİLİ LEHİNE BELİRLENEN VEKALET ÜCRETİ KADAR MAKUL MİKTARDA BELİRLENMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Maddi ve manevi tazminat istemli olarak açılan ve davanın kısmen kabulü ve kısmen reddine karar verilen uyuşmazlıkta, İdare Mahkemesince reddedilen maddi ve manevi tazminat istemleri bakımından davalı idare lehine ayrı ayrı ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi, bununla birlikte reddedilen manevi tazminat bakımından hükmedilecek vekalet ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10.maddesinin 2.fıkrası gereği davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçmeyecek biçimde belirlenmesi,

Reddedilen maddi tazminat bakımından hükmedilecek vekalet ücretinin ise hak arama hürriyeti ve mahkemeye erişim hakkının orantısız biçimde sınırlandırılmaması amacıyla davacı vekili lehine belirlenen vekalet ücreti kadar makul bir miktarda belirlenmesi gerekirken, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında hukuken isabet görülmemiştir.

TAZMİNAT DAVASI - TAM YARGI DAVALARINDA DAVANIN KABULÜ HALİNDE ARTIRILAN TAZMİNAT MİKTARI YÖNÜNDEN FAİZE İDARENİN TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ TARİH OLAN MİKTAR ARTIRIMINA İLİŞKİN DİLEKÇENİN İDAREYE TEBLİĞİ TARİHİNDEN İTİBAREN HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava; … tarihinde Hastanesinde gerçekleşen guatr ameliyatı sonucu davacının ses tellerinin kesilmesi ve felç olmasında idarenin hizmet kusuru bulunduğundan bahisle …TL maddi, …TL manevi olmak üzere toplam …TL tazminatın davalı idareden olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı Kanunda, tam yargı davalarında, dava dilekçesindeki miktarın artırımına olanak tanıyan düzenleme uyarınca, davanın kabul edilmesi halinde artırılan tazminat miktarı yönünden faize, idarenin temerrüde düştüğü tarih olan miktar artırımına ilişkin dilekçenin idareye tebliğ edildiği tarihten itibaren hükmedilmelidir. Bakılan davada, davacı tarafından dosyaya sunulan … tarihli dilekçe ile bilirkişi raporu uyarınca maddi tazminat miktarı artırılmış, anılan tarihte dosyanın temyiz incelemesinde olması nedeniyle söz konusu dilekçe İdare Mahkemesince doğrudan Danıştay'a gönderilmiştir.

Dairemizce temyiz incelemesi üzerine verilen … sayılı karar üzerine miktar artırım talebi değerlendirilerek karara bağlanmıştır. Bu durumda öncelikle İdare Mahkemesi'nce davacının miktar artırım dilekçesinin davalı idareye tebliğ edildiği yani davalı idarenin miktar artırımından haberdar olduğu (temerrüde düştüğü) tarihin tespit edilmesi ve hüküm altına alınan …TL maddi tazminata bu tarihten itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, idareye başvuru tarihi olan 18.02.2009 tarihinden itibaren faiz yürütülmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı bozmayı gerektirmiştir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Bilindiği üzere, idarenin hatalı tıbbi uygulamaları sonucu ağır engelli konuma gelen ve başkasının desteği olmaksızın günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremeyecek olanların bakımının üstlenilmesi nedeniyle açılan davalarda, muhtemel yaşam süresi dikkate alınarak yapılan hesaplamalara dayalı olarak belirlenen toplu tazminat miktarlarının idarelerce ilgililere ödenmesine karar verilmektedir. 

Tazminatın toplu olarak ödenmesine karar verilen bu durumlarda, bakıma muhtaç kişinin hesaplanan muhtemel yaşam süresinden daha erken bir tarihte vefatı halinde, idare aleyhine bir sebepsiz zenginleşme ortaya çıkabilmekte ve ödenen tazminatlar geri istenebilmektedir.

Bu neviden bir soruna mahal verilmemesi açısından, bakıcı giderine ilişkin maddi tazminat hesabının Dairemiz yerleşik içtihatları gereği belirtilen ilkelere göre yapılması gerekmektedir.

Bu durumda; İdare Mahkemesince, kriterler dikkate alınarak bakıcı giderlerine ilişkin tazminatın yeniden dönemsel olarak hesaplatılarak karara bağlanması ve buna ilişkin vekalet ücretinin de açıklanan şekilde ayrı ayrı hesaplanması gerekmesi bozmayı gerektirmiştir.

ÖZET: Davalı idarelerin savunmalarında ve Dairemizce verilen ara kararlarına davalı idarelerce verilen cevapların değerlendirilmesinden; sağlık hizmetinin ertelenemez ve ikame edilemez özelliğinin yanı sıra doğrudan yaşam hakkına ilişkin bir kamu hizmeti olmasına karşın, davalı idarelerce dava konusu değişikliğin hukuki ve bilimsel gerekçelerinin ortaya konulamadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davalı idarelerin savunmalarında ve ara kararlarımıza verilen cevaplarda öne sürülen nedenlerin, daha önceki düzenlemede yer alan uygulamanın değiştirilmesini zorunlu kılacak, objektif, yeterli inceleme ve araştırmaya dayalı olmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu düzenlemede, sebep yönünden hukuka, hizmetin amacına ve gereklerine uyarlık görülmediğinden düzenlemenin iptaline karar verilmiştir.

Dava, davacılardan ............ babası............. eşi, .............. ile 'in oğlu, 'in ağabeyi ............trafik kazası nedeniyle ölümünden dolayı davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğu ileri sürülerek uğranıldığı iddia edilen toplam 15.000,00 TL maddi, 29.000,00 TL manevi zararın, kazanın meydana geldiği 27/10/2005 tarihi itibarıyla yürütülecek yasal faizi ile birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Konya 2. İdare Mahkemesi'nce; bilirkişiler tarafından 31.08.2010 tarihinde hazırlanan raporda; kamyon sürücüsünün Çimento Fabrikasına yükünü boşaltmak için aracını park yerine bıraktığını, kaza yeri ve oluş şekli ile ilgili davalı gösterilen TCDD Genel Müdürlüğü ve …..'nın görevleri ile ilgili mevzuat değerlendirildiğinde netice itibarıyla dava konusu bu kazanın oluşumunda; davacının bulunduğu aracın sürücüsü ............%50, Konya Büyükşehir Belediyesinin %50 oranında görev kusurunun bulunduğunun belirtildiği, bu kusur oranları hükme esas alınarak maddi ve manevi tazminat istemlerinin tamamının kabulüne karar verilmiş, davacıların faiz istemlerine ilişkin ise herhangi bir hüküm kurulmamıştır.

Davacılar tarafından İdare Mahkemesi kararının maddi ve manevi tazminatın kabulüne ilişkin kısmına olay tarihi itibarıyla faiz yürütülmemesinin, davalı idare tarafından ise Mahkeme kararının kabule ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının, maddi ve manevi tazminat isteminin kabulüne ilişkin kısmında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenleri bulunmamaktadır.

Kararın kabul edilen tazminat miktarlarına yürütülecek faize ilişkin bölümü incelenecek olursa;

Faiz; en basit biçimiyle, idarenin tazmin borcu bağlamında; kişilerin, idarenin eylem ve/veya işlemlerinden dolayı uğradıkları zararların giderilmesi istemiyle başvurmalarına karşın, idarenin zararı kendiliğinden ödemeyip, yargı kararıyla tazminata mahkûm edilmesi sonucunda, idarenin temerrüde düştüğü tarihten tazminatın ödendiği tarihe kadar geçen süre için 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre hesaplanacak tutarı ifade etmektedir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru - Yorum
  ZELAL ÇINGI -
  14 Ağustos 2016

  İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru - Yorum
  EFE TÜFEKÇİ -
  1 Eylül 2016

  İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

  Cevapla
 • İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru - Yorum
  Kızmaz -
  2 Aralık 2016

  İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru - Yorum
  Meryem -
  12 Ocak 2017

  İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
Yorum Bırak