Atla

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır


İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla:

Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili, Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer, diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer, İdare mahkemesidir.

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.

Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak faiz ödenir.

Ancak mahkeme kararının davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih arasında geçecek süre için faiz işlemez.İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır

Danıştay Kararı - İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır

T.C. Danistay 15.Dairesi Esas: 2016/1498 Karar: 2016/3171 Karar Tarihi: 04.05.2016

TAZMİNAT İSTEMİ - ARTIRILAN TAZMİNAT MİKTARI BAKIMINDAN İDARENİN TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ TARİHTEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİ - İDAREYE İLK BAŞVURULDUĞU TARİHTEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI

ÖZET: Davada, davacılar tarafından, 09.09.2015 tarihli dilekçe ile bilirkişi raporu uyarınca tazminat miktarı arttırılmış, anılan dilekçe 16.09.2015 tarihinde davalı idare kayıtlarına girmiştir. Dolayısıyla bakılan davada artırılan tazminat miktarı bakımından, idarenin temerrüde düştüğü tarih olan 16.09.2015 tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, arttırılan tazminat miktarına, idareye ilk başvurulduğu tarih olan 08.10.2007 tarihinden itibaren faiz yürütülmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

T.C. Danistay 15.Dairesi Esas: 2016/432 Karar: 2016/3018 Karar Tarihi: 28.04.2016

TAZMİNAT DAVASI - YOL ORTASINDA BULUNAN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN YARALAMALI VE MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI - DAVANIN KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİ - HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: 07/06/2008 günü saat 18.45 sıralarında ….'ın kullandığı ..... plakalı aracın, A… A… mesire alanına yakın bir yerde yol ortasında bulunan elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasında davalı idarelerin hizmet kusuru bulunduğundan bahisle … TL maddi, her bir davacı için … TL olmak üzere toplam … TL manevi tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan dava sonucunda, verilen bozma kararına uyularak davalı ……'nın yürütmekle olduğu hizmetin kusurlu olarak işlediğinin sabit olması, (tali kusurlu %25 oranında) dikkate alındığında, manevi değerlerinde meydana gelen eksilme ile duyulan acı, üzüntü ve sarsıntı karşılığı olarak, takdiren eş için … TL, çocuk için … TL olmak üzere toplam … TL manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü, kısmen reddi yolunda verilen karar isabetlidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  ÇAĞATAY ÇANGA -
  14 Ağustos 2016

  İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yorum
  TARIK GÜRÜN -
  1 Eylül 2016

  İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

  Cevapla
Yorum Bırak