Atla

İhtiyati Tedbir Talebi


İhtiyati Tedbir Talebi

İhtiyati Tedbir Talebi

İhtiyati Tedbir Talebi

Yaşanılan mevcut durum için meydana gelebilecek olan bir değişme ile hakkın elde edilmesi konusunun önemli bir derecede zorlaşabileceği veya hakkın elde edilmesinin tamamen olanaksız hale gelebileceği durumların ihtiyati tedbir kararı alınabilmektedir.

Ayrıca hakkın elde edilmesi konusunda yaşanacak bir gecikme sebebi ile önemli bir zararın ortaya çıkabileceğinden endişe edildiği durumlarda uyuşmazlık konusu olan durum için ihtiyati tedbir karı alınabilmektedir. Belirtilen hüküm niteliğine uygun düşecek hallerde çekişmesiz yargı işleri içinde uygulanabilmektedir.

Kanunda belirtilen maddenin verilebilir hükmü olması nedeni ile bu konuda hakimin tekdiri ile belirlenmektedir. Bu konuda kesin bir şekilde şartların ortaya çıkması ve olumsuz durumlar ile sakıncalı durumun ve olasılığın varlığı konusunda hakimin kanaat getirmesi sağlanmalıdır.

Bu gibi davalar için konusunda uzman avukatlar ile sürecin yürütülmesi yerinde olacaktır. Yaşanılan bir maddi zararın tazmini amacı ile açılmış olan bir davanın davalısının mal varlığının çok olmaması.

Az sayıda olan mal varlığını da dava süresi içerisinde elinden çıkartmayı planlaması veya üçüncü bir şahsa devretmesi gibi durumlarda davalının yaptığı ispatların yerinde bulunması ile alacağını almasının oldukça zorlaşacağına veya olanaksız hale geleceğine kanaat getirilebilmektedir.

Bu durumda davalının tasarruf yetkisinin kısıtlanması ile davacının mevcut olan alacaklarını davanın başında veya davadan önce güvence altına almış olması mümkün hale gelecektir.

İhtiyati Tedbir Nasıl Talep Edilir?

İhtiyati tedbir talebinin yapılması davanın açılmasından önce esas hakkında görevli olan mahkemeden, dava açıldıktan sonra ise mevcut davanın görüldüğü mahkemeden mümkün olmaktadır.

Talep edilecek olan hakların ivedi olarak korunması gereken durumlarda mahkeme karşı tarafın dinlenmesine gerek duymadan ihtiyati tedbir kararı verebilmektedir.

Böyle bir durumda karşı tarafın dinlenmemiş olması ve bu şekilde karar verilmiş olması kişinin hukuki olarak dinlenmesi hakkından tamamı ile vazgeçildiği anlamına gelmemektedir.

Ülkemizdeki hukuk sisteminde görülen davada her iki tarafta önce dinlenmekte ve karar sonra verilmektedir. Ancak ihtiyati tedbir davasında mecburi durumlar nedeni ile karşı tarafın dinlenmesinden önce karar verilebilmektedir.

Bu karar sonrasında hakkında ihtiyati tedbir bulunan karşı tarafın itiraz hakkının olması hukuki bir dinleme hakkının verildiği anlamına gelmektedir. İhtiyati tedbiri talep eden tarafın dilekçesinde dayandığı sebebin türünü açık bir şekilde belirtmesi ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığı konusunda yaklaşık bir şekilde ispat yapmış olması gerekmektedir.

Bu konuda istinaf davası şartlarının oluşması durumunda ilgili olan bölge Adliye Mahkemesinden tedbir talebinde bulunulması da mümkündür.

Mahkeme tedbire konu edilen mal veya hakların korunma altına alınması veya bir yediemine tevdii edilmesi ile bir eylem yerine getirilmesi veya getirilmemesi gibi sakıncayı ortadan kaldıracak ve zararın oluşmasını önleyecek her türlü kararı verebilmektedir.

Mahkemeye yapılan ihtiyati tedbir talebinin reddedilmesi durumunda yasal yollara başvurulması mümkündür. Bu başvuru öncelikle incelenmekte ve sonrasında karar verilmektedir. İhtiyati tedbir konusunda merak edilen bir konuda teminat yatırılması ile alakalıdır.

İhtiyati tedbir talebi eden kişinin haksız çıkması durumunda karşı tarafın ve konu ile alakalı üçüncü kişilerin bu yüzden uğrayacakları tüm zararlara karşı teminat göstermesi bir zorunluluktur.

Ancak yapılan talebin resmi bir belgeye dayanıyor olması, kesin bir şekilde delil ile ispat ediliyor olması veya mevcut durum ile koşullar nedeni ile mahkeme gerekçesinin da açıkça gösterilmesi şartı ile teminat alınmamasına karar verilebilmektedir. Ayrıca adli yardımdan yararlanmakta olan kişilerinde teminat göstermesi gerekmemektedir.

Asıl davaya ilişkin olan hükmün kesinleşmesi veya ihtiyati tedbir kararının kalması itibari ile bir ay içerisinde tazminat davasının açılmamış olması durumunda teminat iade edilmektedir.

İhtiyati Tedbir Kararı Nasıl Uygulanmaktadır?

İhtiyati tedbir kararının alındığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde talep edilmesi mümkün olabilmektedir. Aksi bir durumda kanuni süre içerisinde dava açılmış olsa bile tedbir kararının geçerliliği ortadan kalkmaktadır.

Tedbir kararının uygulanması kararı vermiş olan mahkemenin yargı çevresinde bulunmakta olan veya tedbir konu olan mal veya hakkında bulunduğu icra dairesinde talep edilmesi mümkündür.

Verilen ihtiyati tedbir kararının uygulanması konusunda gerekli olması durumunda kolluk kuvvetlerinin zor kullanması mümkündür. Verilen ihtiyati tedbir kararını uygulayan memur tutanak tutmaktadır. Mahkemenin gerekli görmesi açık bir şekilde belirtmesi durumunda verilen ihtiyati tedbir kararının uygulanmasında mahkemenin yazı işleri müdürü de uygulamada görevlendirilebilmektedir.

Verilen ihtiyati tedbir kararı asıl davanın açılmasından önce verilmiş ise tedbir talep eden tarafın verilen kararın uygulanmasını talep ettiği tarihten iki hafta içerisinde esas hakkındaki davasını açmak ve davanın açıldığına ilişkin belgeyi kararı uygulayan memura ibraz ederek dosyaya konulmasını sağlamak ve bunun yapıldığına dair bir belge alması gerekmektedir.

Aksi durumda alınan tedbir kararı ortadan kalkacaktır. Aleyhine tedbir kararı verilmiş olan tarafın mahkeme tarafından kabul edilecek teminatı göstermesi durumunda kararın değiştirilmesi veya kaldırılması mümkündür.

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Verilen kararın ve tedbirin uygulanmasından itibaren bir hafta içerisinde tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak kararı vermiş olan mahkemeye itirazda bulunulabilmektedir.

Ayrıca tedbir kararının uygulanması nedeni ile menfaati muhtel olan üçüncü kişilerde ihtiyati tedbir kararını öğrendikleri tarihten itibaren bir hafta içerisinde tedbirin şartlarına ve mahkemeye yatırılan teminata itiraz edebilmektedirler. 

Yargıtay Kararı - İhtiyati Tedbir Talebi

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2012/14087 Karar: 2013/7383 Karar Tarihi: 16.05.2013

SOYUT GEREKÇE VE EKSİK İNCELEMEYLE BANKA HESAPLARI ÜZERİNE KONULAN İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Temyize konu banka hesaplarına dair tedbirin hesabın tamamına veya bir kısmına yönelik devam etmesi gerekip, gerekmediği değerlendirilerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, soyut gerekçe ve eksik incelemeyle banka hesapları üzerine konulan ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: İlk derece mahkemesinin ihtiyati tedbir talebinin kabulüne ilişkin kararına karşı ihtiyati tedbir talep edenin istinaf yoluna başvurma hakkı yoktur. İlk derece mahkemesinin tedbir talebinin reddine ilişkin bir kararı da bulunmadığına göre davacının ilave ihtiyati tedbir taleplerini ilk derece mahkemesine açıkça yöneltmesi ve bu talepler reddedilirse ancak istinaf yoluna başvurması gerekir.

Olayımızda istinafı caiz bir karar bulunmamaktadır. Açıklanan bu gerekçelerle, caiz olmayan istinaf başvurusunun reddine dair aşağıdaki karar verilmiştir. Caiz olmayan istinaf başvurusunun usulden reddine karar verilmiştir.

HMK.'nın 341/1.maddesi uyarınca ilk derece mahkemesinin ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin kararlarına ve ihtiyati tedbir talebinin kabulü halinde karşı tarafın itirazı üzerine verilen kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Yine HMK.'nın 391/5 ve 394/5.maddeleri de aynı kararlar hakkında istinaf kanun yolunu açmaktadır. İhtiyati tedbir kararları hukuki niteliği itibariyle ara kararı niteliğinde olup, ara kararlarına karşı sadece kanunun izin verdiği hallerde istinaf kanun yollarına başvurulabilir.

Somut olayda, davacı vekili tarafından sunulan belgelerin incelenmesinde ; davadışı ...ltd.şti.nin 29.5.2017 tarihli 100.000-TL bedelli iç piyasa finansman desteği talebi üzerine ödemenin  satıcı ....ltd.şti  adına gönderileceğinin yazılı olduğu ,banka  personelinin yanlışlıkla ödemeyi isim benzerliği nedeniyle ...hesabına gönderildiği ileri sürülerek  ,hatalı yapılan havale nedeniyle davalı bankanın... hesabına gönderilen paranın hesap sahibi davalı tarafından çekilmesinin önlenmesi ,

Paranın kullanımının önüne geçilmesi için tedbir talep ettiğini beyan etmektedir. Gönderilen para ile ilgili olarak ...ı İnşaat Ltd Şirketinin iç piyasa finansman desteği ile kredi kullandığı bu kullanılan kredi ile ilgili olarak ... Malz. San. Ltd Şirketine ödeme yapılması gerektiğine ilişkin belge örnekleri bulunmaktadır.

Dosyadaki belgelerden...San. Ltd Şirketine ödeme yapılmak üzere kredi kullanıldığı anlaşılmaktadır.Sunulan belgelere göre ihtiyati tedbir koşullarının mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

Davacı vekilinin istinaf talebinin HMK 353/1-b-2 maddesi gereğince kabulü ile Mahkeme kararının kaldırılarak "31/5/2017 tarihinde ...Tic. Ltd. Şti. hesabından ... hesabına yapılan 100.000- TL değerinde havale ile ilgili olarak 100.000- TL üzerine ihtiyati tedbir koyularak ilgili hesaptan bu miktara yönelik para çıkışının engellenmesine, Tedbiren karar verilmesine" kesin olarak karar verilmiştir.

Muvazaa nedeniyle iptali ve davacılar adına tescili istemine ilişkin olduğu uyuşmazlığın davanın konusunu teşkil ettiği, hisselerin 3.şahıslara devrini engelleyen bir tedbir kararının hüküm ile elde edilebilecek bir sonuca yol açmayacağı , hisseyi vekaleten devralan  ...'ın vekalet görevini kötüye kullandığı iddia edilen ...'nın baldızı olduğunun iddia edildiği,

HMK.389. maddesine göre mevcut durumda meydana gelecek değişme nedeniyle hakkın elde elimesinin önemli ölçüde zorlaşacağı yada tamamen imkansız hale geleceği ve ya gecikme nedeniyle  bir sakınca yada ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi halinin somut olayda gerçekleştiği,

Uyuşmazlığın konusunun muvazalı olarak gerçekleştiği belirtilen hisse devirlerinin iptaline ilişkin olduğu nazara alındığında, ilk derece mahkemesinin tedbir isteminin reddine ilişkin kararı yerinde olmadığından kaldırılmasına; davaya konu pay devri sözleşmesi ile ...'a devri gerçekleşen hisselerin üzerine 3. kişilere devrinin önlenmesi için dava sonuçlanana kadar ihtiyati tedbir kararı verilmesi gerekmiştir.  

 


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak