Atla

İş Mahkemesi Dava Masrafı Hesaplama


İş Mahkemesi Dava Masrafı Hesaplama

İş Mahkemesi Dava Masrafı Hesaplama

İş Mahkemesi Dava Masrafı Hesaplama

Bu Makale 2018 yılı yılı için yayınlanan dava harç miktarlarına göre hesaplamalar ile, iş mahkemelerinde zorunlu arabuluculuk süreci sonra dava aşamaları bilgi amaçlı hazırlanmıştır.

İş kanunda yapılan düzenleme ile Arabuluculuk merkezlerine başvuru yapılmış ve karşı taraf ile uzlaşma olmaması halinde iş mahkemesine dava açılabilmektedir. Bu durum iş mahkemesine dava açma şartıdır.

 

İş Mahkemesi Dava Açma Masrafı

İş Mahkemesi Öncesi Zorunlu Arabuluculuk Ücretleri Nasıl Hesaplanır

İş kanunda zorunlu arabuluculuk ücretleri, iş mahkemesi ve iş davası harç ve masraflarına göre daha değişiklik göstermektedir. Arabuluculuk sürecine başvuru yapılıp anlaşma olmaması halinde işçi herangi bir ücret ve masraf ödememektedir. Arabulucuya başvuru süreci dahil ücretsiz olup, işçi için avantajlı bir durumdur. Bunun yanında arabulucu aracılığı ile anlaşma olması halinde ödenecek miktar üzerinde arabuluculuk fiyat tarifesine göre ücret ödenir.

Arabuluculuk Sonrası İş davasına başvuru Halinde Dava Dosya Masraf Ve Ücretler

İş mahkemelerinde açılacak davalar için belli harç ve ücret ödenmesi gereklidir. Genel olarak ödenmesi gereken bu harç ve ücretler aşağıda belirtilmektedir. İş Mahkemesi olmayan yerlerde bu davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.

İş mahkemelerinde dava açılabilmesi için hazırlanan dava dilekçesinin Adliyede ki Tevzi Bürosuna gidilerek, aşağıda masraf detaylarını anlatacağımız miktarları, alınacak makbuz ile vezneye yatırılması gerekmektedir. Bu masrafların yatırılmaması halinde dava açılamamaktadır.

İşçi açmış olduğu davaya peşin harç ve masrafları yatırması halinde dava açılmakta, Dava sonucunda davanın olumlu sonuçlanması halinde tüm dava masraflarını karşıdan talep ve tahsil edebilmektedir.

 

2018 Yılı İş Mahkemesinde Dava Masrafı Ne Kadar?

Mahkemelerin dava harç ve masrafları her yıl düzenlenmekte, yapılan düzenlemedeki oranlara göre masraflar belirlenmektedir. İş mahkemelerinde zamanaşım sorunu yoksa genelde belirlenemeyen miktarlar için tahmini dava değeri üzerinden istenir.

İş mahkemesinde dava masraflarını en çok etkileyen unsurlar ise tanık ücretleri ve bilirkişi ücretleridir. 2018 yılı Ocak ayından itibaren yürülüğü giren oranlar göre 2 tanık ücret ve tebligat masrafı 108 TL'dir. Bilirkişi ücreti ise, 220 TL'dir Eğer başka bir bilirkişi istenmesi halinde ayrıca ücret ödenmesine karar verebilir.

İş Mahkemesi Dava Masrafı

 

İş Mahkemesinde davaların açılmasında istenecek tazminat türleri ve alacakların tespiti, davanın hangi değerden açılacağı konusunda ya bir avukat danışmanlığı ile ilerleyebilirsiniz, yada davanın tamamını avukat aracılığı ile takip edebilirsiniz.

İş Mahkemesi Dava Masrafı Nasıl Hesaplanır

İş mahkemesine arabuluculuk başvurusunun olumsuzluk yani anlaşamamayla sonuçlanmaması halinde, İş hukukunda işçi avukat aracılığı ile dava açacağı gibi, bizzat kendiside başvuru yaparak, 208 yılı için hesaplanan harç ve masraflar talebine göre hesaplanarak dava açılabilmektedir.

Dava harç ve masraflar aşağıdaki miktar ve oranlara göre tanık ücreti, bilirkişi ücreti dahil edilerek yatırılması gerekmetedir. Bunun nedeni iş mahkemelerinde delil ve ispatın belge bulunmaması durumunda tanık deliline göre yürüdüğü unutmamalıdır. Bilirkişi ise bu belirtilen delil ve tanık ifadeleri doğrultusunda işçinin alacağı miktarları hesaplayarak, mahkemenin kararına ana dayanak olmaktadır.

İş Mahkemesi Dava Dosya Masraf Hesaplama

İş Mahkemesi'ne iş davası açılmak istendiğinde bazı masraflar ortaya çıkmaktadır. Bu masraflar harçlar ve masraflar olarak iki kalemde oluşmaktadır. Dava harç ve masrafları 2018 yılı için belirlenen oranlara göre yapılan hesap Detayları ise şunladır: 

HARÇLAR          : Başvurma Harcı 35,90 TL, Peşin Harç    35,90 TL,  Vekalet Harcı    5,20 TL şeklindedir.

MASRAFLAR     : Dosya Gideri    1,00 TL, Diğer iş ve işlemler    55,00 TL, Taraf Tebligat Gideri    140,00 TL, Bilirkişi Ücreti    220,00 TL, Tanık Ücreti    40,00 TL, Tanık Tebligat Ücreti    28,00 TL, Keşif Ulaşım Bedeli    85,00 TL, Keşif Ücreti    253,80 TL şeklindedir.

Harç Toplam        77,00 TL, Masraf Toplam    822,80 TL, Genel Toplam :   899,80 TL

Önemli bir not düşmekte fayda görmekteyiz, keşif iş davalarında azda olsa yapılan işlemdir. ilk hesaplamada bunu belirtmeye gerek yoktur. Hakim veya taraflar talep ederse, yada iş kazası gibi olay yerinde inceleme yapılması gerekirse Keşif ücreti dahil edilerek verilen süre içerisinde mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir. 

İş Mahkemesi Dava Açma Masrafı Hesaplama

İş mahkemesi sözlü yargılama dahilinde yapılmaktadır. İş davaları diğer davalara göre hızlı yargılama esasına göre yapılır. İş davaları adli tatildede görülür. İş davalarının genel özellikleri belirtildikten sonra iş davasının aşamaları önem arz etmektedir. 

İş davalarında Dava harç ve masraflarının zamanında yatırılmaması halinde, mahkeme hakimi bu masrafların yatması için süre verecektir. Buda davanın uzamasına etken durumlardır.

İş mahkemeleri Avrupa birliği kriterlerine göre, davacı ve davalı anayasal hakların kullanılması, savunma hakkının verilmesi, davanın sürümcemede bırakılmaması nedeniyle tüm haklar belirli sürelere tabi tutulmuştur. Bu sürelerin kısaltılması yada uzaması mümkün değildir. Normal şartlarda iş mahkemelerinde davanın normal belirlenen sonuçlanma süresi 488 gündür. Bu süre dikkate alındığında mahkemelerin bu süreye uyduğunuda belirtmek gerekir. 

Bu sürelerin uzamasına sebep, mahkemelerin iş yoğunluğu, hakimlerin izin ve tayin işlemleri ile olağan dışı olayları sıralayabiliriz.

İş davaları hakkında daha detaylı bilgi için.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Mahkemece, toplanan delillere ve bütün dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabulü ile 2.718,40 TL parasal tazminatın ödeme tarihi olan 09/09/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ait istemin reddine değin karar, davalı vekili doğrulusunda temyiz edilmiştir.

Dosya içindeki malumat ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan kanıtların tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya marjinal bir istikamet bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya makultespit edilen kararın ONANMASINA ve alçakta dökümü yazılı 139,27 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 29.11.2017 gününde oybirliği ile hüküm verildi.

Davalı vekili, şirket ortasında araştırma yapması gerekliliğini, çünkübütün malumat ve belgelerin dosyaya sunulamayacak kadar hacimli olduğunu, güvence mektuplarına değin alakalı kurumlardan ve kuruluşlardan malumat alınamıyor ise davalının kayıtlarına bakılması gerekliliğini müdafaa etmiştir.  Davalının şirket kayıtları üstünde de bu talep gibi yerinde eksper kurulu doğrulusunda araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma esnasında, davalının ticari girdilerinin davacıyı bağlayıcı kalitede kanıt sayılıp sayılmayacağı, mesela ticari defterlerin onaylarının gereğince yaptırılıp yaptırılmadığı gibi hususlar da yine alıncak kuruleksper raporunda açıkça, denetime elverişli ve anlaşılır şekilde meydanakonmalıdır.

Vekaletname ile yetki verilen başka Avukat ile ilgili ölçülen aykırılıklardan dolayı Mahkemesince nihai soruşturmanın açılmasına destur verildiği, vekaletnamenin ortak bulunduğu ve sanığın da eylem ve sorumluluğunun aynı bulunduğu, sahip olunan kanıtların nihai soruşturmanın açılması içersinde yeterli bulunduğu, kanıtların takdir ve değerlendirilmesinin denihai tahkîkat evresinde davayı görecek olan mahkemesine ilişkin yer aldığı gözetilmeden, itirazın kabulü adına yazılı şekilde reddine hükümverilmesinde isabet görülmediğinden yasa yararına bozma talebinin kabulü lazım olur.

Mahalle muhtarı olarak görev yapmış şüphelinin, köylünün zatenyakacak gereksiniminin giderilmesi kapsamında bir bölüm köylüden çokpara toplayarak tahminen 646,00 TL'yi uhdesinde tuttuğu iddiasına aitolarak, her ne kadar şikayetçinin dilekçesi üstüne tahkîkat yapılmış ise de; yüklenen suçun esas mağdurlarının kendilerinden çok para tahsil edildiği iddia edilen şahıslar çoğu, şüpheliye herhangi bir ödeme yapmayan şahsın sanığa yüklenen suçlardan direk zarar görmediği buhaysiyetle kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz hakkının olmadığı, kovuşturmaya yer olmadığına dair karardaki isnatlara kıyaslahükmün çok para ödediği iddia edilen şahıslara ve zimmet suçundan zarar gören Hazineye tebliğ edilmesi gerektiği bu haysiyetle hükmündaha kesinleşmediği ve bu aşamada kanun yararına bozma yoluna gelinemeyeceği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen istemin reddine hüküm verilmesi lazım olur.

Katılanın kendini bir vekil ile delegasyon ettirdiği ilk derece ceza mahkemelerince uygulanan yargılama neticeninde sanık ile ilgili verilecek olan "beraat ya da ceza verilmesine yer olmadığına dair" hükümler aleyhine istinaf kanun yolu araştırmasına başvurulmasını müteakip, alakalı ilk derece ceza mahkemesi kararlarını araştıran bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin davanın yine görülmesine hüküm verip yapmış olduğu yargılama sonucunda sanık ile ilgili atılı suçtan mahkumiyetine değin hüküm vermesi durumunda, tekilce istinaf kanunyolu yargılaması içersinde değil, gerçekte ilk derece mahkemesince sanıkile ilgili hukuka makul ve doğru hüküm verilmiş olsa idi katılan lehine ve sanık aleyhine hükmedilmesi kesinlikle olan vekalet fiyatına de ayrı olarak hükmetmesi gerektiğine hüküm verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak