Atla

İtirazın İptali Davası


İtirazın İptali Davası

İtirazın İptali Davası

İtirazın İptali Davası

Borçlunun itirazı üzerine duran takibe devam edebilmesi için alacaklının itirazı bertaraf etmesi,başka bir ifade ile hükümden düşürmesi gerekir.Alacaklının itirazı hükümden düşürerek takibe devam edebilmesi için başvuracağı iki yol vardır.Bunlardan birincisi genel mahkemede açacağı itirazın iptali davası,diğeri ise icra mahkemesinde başvurulacak olan itirazın kaldırılması yoludur.İtirazın iptali davası,genel hükümlere göre açılan ve incelenen bir davadır.Buna karşılık alacaklının icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilmesi için elinde 68.madde anlamında belge bulunması gerekir.Elinde bu tür belge bulunan alacaklı,dilerse itirazın iptali davasını açabilir,dilerse itirazın kaldırılması yoluna başvurabilir.Buna karşılık elinde 68.madde anlamında belge bulunmayan alacaklının başvuracağı tek yol itirazın iptalidir.Başka bir ifade ile alacaklın itirazın iptali davasını her halde açabilecek;itirazın kaldırılması yoluna ancak elinde 68.madde anlamında belge varsa başvurabilecektir.Borçlunun imzaya itirazı halinde,alacaklı icra mahkemesinden itirazın geçici kaldırılmasını isteyebilir,itirazın kesin kaldırılmasını isteyemez. Elinde 68-68/b maddelerindeki belgeler olan alacaklı,seçim hakkını itirazın iptali davası açmak yönünde kullanmışsa,bundan sonra itirazın kaldırılması yoluna başvuramaz.Bununla birlikte,daha önce itirazın kaldırılması yoluna başvuran alacaklı,bu yolu bırakarak veya itirazın kaldırılması talebi reddedildikten sonra,itirazın iptali davası açabilir.4949 Sayılı Kanundan önce "icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını talep etmek istemeyen" ibaresi 67.maddede yer aldığından,itirazın kaldırılması talebi reddedilen alacaklının itiraz iptali davası açıp açamayacağı tartışmalı idi.İcra ve İflas Kanunu'nun 67.maddesinin birinci fıkrası yeniden düzenlenerek,itirazın kaldırılması talebi reddedilen alacaklıya itirazın iptali davası açmak hakkı tanınmıştır.İtirazın İptali Davası Ne Zaman Açılırİtirazın iptali davası,bir yıl içinde açılmalıdır;alacaklı bu davayı,itirazın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde açmalıdır.Ancak bu bir yıllık süre içerisinde dava açılırsa,bu dava,itirazın iptali davası olarak nitelendirilir ve bu konuda takip hukukundaki hüküm ve sonuçlarını doğurur.Bir yıl geçtikten sonra artık itirazın iptali davası açılamaz.Buna rağmen bir yıllık süreden sonra açılan itirazın  iptali davası eda davası olarak kabul edilerek,alacağın tahsiline karar verilebilmeli midir? Bu konuda Yargıtay'ın istikrarlı uygulaması bulunmamaktadır.Yargıtay bazı kararlarında bir yıl geçtikten sonra açılan itirazın iptali davası eda davası olarak kabul edilerek,alacağın tahsiline karar verilebileceğini açıklamıştır.Yargıtay bazı kararlarında ise,bir yıllık süre geçtikten sonra açılan itirazın iptali davasının reddi gerektiği görüşündedir.Her halde takip konusu alacak için bir yıllık sürenin geçmesinden sonra genel hükümlere göre bir eda davası açılmalıdır.Ancak alacaklının bir yıllık sürenin geçmesinden sonra açtığı dava itirazın iptali davası ise ve talep sonucunda sadece itirazın iptali istenmişse,hakim talepten başka bir şeye karar veremeyeceğinden,bu davayı eda davası olarak nitelendiremez.Çünkü alacaklının açtığı davada alacağın tahsiline yönelik bir talebi yoktur.Bu durumda bir yıllık sürenin geçmesinden sonra açılan dava reddedilmelidir.Ancak davacı talep sonucunu davalının rızası veya ıslah yolu ile değiştirebilir.Bu durumda davaya eda davası olarak devam edilmesi mümkündür.

İtirazın İptali Davası Sonuçları Nelerdir

İtirazın iptali davasını kazanan alacaklı,itiraz üzerine duran genel haciz yolu ile takibe kaldığı yerden devam edebilirse de,acaba lehine aldığı ilam ile ilamlı takip yapabilir mi? Bu husus hukukumuzda tartışmalıdır.Bazı yazarlar itirazın iptali davasını niteliği itibariyle bir eda davası olarak kabul etmemekte ve itirazın iptaline ilişkin verilen kararda da,alacağın tahsili yönünde bir hükmün bulunmadığı,sadece itirazın iptali ile takibin devamına karar verildiği görüşündedirler.Yargıtay bazı kararlarında itirazın iptali davasını eda davası olarak ,bazı kararlarında ise tespit davası olarak nitelendirmektedir.Tespit davası olarak kabul edilirse,itirazın iptali davasını sonunda verilen hükme dayanarak ilamlı takip yapılmayacaktır,çünkü bu kararlarda alacağın tahsiline ilişkin hüküm bulunmamaktadır.Buna karşılık,itirazın iptali davası eda davası olarak kabul edilirse,alacaklı davanın sonunda elde ettiği ilama dayanarak dilerse ilamsız takibe devam edebilecek,dilerse yeni bir ilamlı icra takibi yapacaktır.İtirazın iptali davası icra hukukuna özgü bir davadır.Bu davanın eda davasından farklı olarak,bir yıllık süre içinde açıklaması ve davanın sonunda haksız çıkan tarafın inkar tazminatına mahkum edilmesi söz konusudur.Davanın amacı,itiraz üzerine duran takibe devam edilmesinin sağlanmasıdır.Bu nedenle davacının bu davayı açarken,duran takibe devam edilmesini ve itirazın iptalini istemesi gerekir.Ayrıca tahsil talebine de gerek yoktur,çünkü takibin amacı zaten bu alacağın tahsilidir.İtirazın iptali davası kabul edilirse,takip kesinleşecek ve alacaklının alacağı tahsil edilmiş olacaktır.Bu nedenle mahkemenin de böyle bir talep olmaması halinde tahsile yönelik karar vermesi gerekmektedir.Eğer alacaklı hem itirazın iptalini hem de tahsilini talep ederse,mahkemenin bu taleplerden hangisini istediğini alacaklıya sorması gerekir.Ancak alacaklı ilamlı takip yapmak istiyorsa,bu durumda itirazın iptali davası yerine eda davası açarak bu dava sonunda elde ettiği ilam ile ilamlı icra takibi yapılabilir.Bu halde,eda davası sonunda elde ettiği hükümle icra takibi yapılabilir.Bu halde,eda davası sonunda elde ettiği hükümle alacaklı takibe devam edemez ve lehine inkar tazminatına hükmedilemez.İtirazın İptali Davası İcra İnkar Tazminatıİtirazın iptali davası sonunda hükmedilen inkar tazminatı,vekalet ücreti ve yargılama giderleri için alacaklı ilamlı icra takibi yapılır. İtirazın iptali davasının bir yıl içinde açılması şeklindeki kural,bazı durumlarda özellik arz etmektedir.Nitekim,gecikmiş itirazda ve ihtiyati hacizde,itirazın iptali davası yedi gün içinde açılmazsa haciz veya ihtiyati haciz kalkar.İtirazın İptali Davası Hangi Mahkemede Açılırİtirazın İptali davası asliye hukuk mahkemelerinde görülür.İtirazın İptali Davası Nasıl Görülürİtirazın İptali Davası,yapılan itirazın kaldırılması için açılan bir dava türüdür. Alacaklı icra takibine itiraz edilmesi durumunda, tebliğ edildiği tarihten başlayarak 1 yıl içinde borcu ispat için itirazın iptali için dava açmalıdır. Dava sonucuna göre borçlu ve alacaklı haklılığına göre karşı tarafa yüzde yirmiden az olmamak üzere kötü niyet tazminatına karar verilebilir. İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır. İtirazın iptali süresini geçiren alacaklının genel hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır. İcra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır.

Yargıtay Kararı - İtirazın İptali Davası

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/2265 Karar: 2016/10909 Karar Tarihi: 16.06.2016İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - KAMBİYO SENEDİNİN BORÇLU ELİNDE BULUNMASI ÖDEMEYE KARİNE TEŞKİL EDECEĞİ - DAVACININ İDDİASINA KONU ÇEKLERİN ALACAKLI TARAFINDAN KENDİSİNE GERİ VERİLDİKTEN SONRA BANKAYA İADE EDİLİP EDİLMEDİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Her ne kadar dosyada mahkemeye hitaben muhatap banka tarafından yazılan cevaplarda çeklerin bankaya iade edildiği belirtilmiş ise de kim tarafından iade edildiği konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Bir kambiyo senedinin borçlu elinde bulunması ödemeye karine teşkil edeceğinden davacının iddiasına konu çeklerin alacaklı tarafından kendisine geri verildikten sonra bankaya iade edilip edilmediği, başka bir anlatımla çekleri bankaya iade edenin borçlu olup olmadığı hususları yeniden araştırılarak yapılacak inceleme sonunda tüm deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/2192 Karar: 2016/10509 Karar Tarihi: 13.06.2016İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVALININ PARANIN ÖDÜNÇ OLARAK DEĞİL KOMİSYON ÜCRETİ OLARAK KENDİSİNE GÖNDERİLDİĞİNİ SAVUNDUĞU - DAVALININ VASIFLI İKRARDA BULUNDUĞU - ŞİRKETİN ÖDÜNÇ OLARAK GÖNDERİLDİĞİNİ İSPATLAMAK ZORUNDA OLDUĞU - HÜKMÜN ONANMASI ÖZET: Mahkemece davalının, davacı tarafça, kendisine dava konusu .. Euro'nun gönderildiğini ikrar ettiği, ancak davacının iddia ettiğinin aksine paranın ödünç olarak değil, komisyon ücreti olarak kendisine gönderildiğini savunduğu, dolayısıyla davalının vasıflı ikrar da bulunduğu davacı şirketin ödünç olarak gönderildiğini ispatlamak zorunda olduğu, davacı başkaca kesin delillerle bu hususu ispatlayamamış olduğu gibi davacı vekilinin yemin deliline de dayanmayacaklarını belirttiği gerekçesi ile davanın ve şartları oluşmadığından kötü niyet tazminatının reddine karar verilmiş hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.    
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İtirazın İptali Davası - Yorum
  SEVAY AKSÖYEK -
  5 Ağustos 2016

  Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur.

  Cevapla
 • İtirazın İptali Davası - Yorum
  Pakdil -
  6 Ocak 2017

  İtirazın İptali Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
 • İtirazın İptali Davası - Yorum
  Küskü -
  8 Şubat 2017

  İtirazın İptali Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

  Cevapla
Yorum Bırak