Atla

İtirazın Kaldırılması Davası


İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın Kaldırılması Davası

Takibin dayandığı senet hususi olup, imza itiraz sırasında borçlu tarafından reddedilmişse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteyebilir. Bu halde icra hakimi iki taraftan izahat alır (2004 S. K. m. 68/A).(İtirazın Kaldırılması Davası )

 Senet altındaki imzayı reddeden borçlu takibi yapan icra dairesinin yetki çevresi içinde ise, itirazın kaldırılması için merci önünde yapılacak duruşmada, mazeretini daha önce bildirip tevsik etmediği takdirde, bizzat bulunmaya mecburdur. İcra dairesinin yetki çevresi dışında ödeme emri tebliğ edilen borçlu, istinabe yolu ile isticvabına karar verilmesi halinde, aynı mecburiyete tabidir (2004 S. K. m. 68/A).

Araştırmaya esas imza mevcutsa bununla, yoksa borçluya yazdıracağı yazı ve attıracağı imza ile yapılacak mukayese ve incelemelerden veya diğer delil ve karinelerden mercii,  reddedilen imzanın borçluya aidiyetine kanaat getirirse itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verir. Hakim lüzum görürse, oturumun bir defadan fazla talikine meydan vermeyecek surette, bilirkişi incelemesi de yaptırabilir (2004 S. K. m. 68/A).

 İmza araştırması Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bilirkişiye ait hükümleri ile 309 uncu maddesinin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü fıkraları ve 310, 311 ve 312 nci maddeleri  hükümleri uygulanır. (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 211, 208, 217)

Yapılacak duruşmada, mazerete dayanmaksızın, borçlunun hazır bulunmaması halinde mercice başka bir cihet araştırılmaksızın itirazın geçicien kaldırılmasına ve borçlunun sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkumiyetine karar verilir. Duruşmaya gelmeyen borçlunun itirazının geçicien kaldırılmasına ve hakkında para cezasına karar verilebilmesi için keyfiyetin davetiyeye yazılması şarttır (2004 S. K. m. 68/A).

Mercii hakimi, imzanın borçluya aidiyetine karar verdiği takdirde borçluyu sözü edilen senede dayanan takip konusuna alacağın yüzde  on'u oranında para cezasına mahkum eder. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa, bu para cezasının infazı dava sonuna kadar ertelenir ve  borçlu açtığı davayı kazanırsa bu ceza kalkar (2004 S. K. m. 68/A).

 Borçlu inkar ettiği imzayı, itirazın kaldırılması duruşmasında ve en geç alacaklının senedin aslını ibraz ettiği celsede kabul ederse, hakkında para cezası hükmolunmaz ve  kendisine yargılama giderleri yükletilmez. Şu kadar ki, kötü niyetle takibe sebebiyet veren borçlu yargılama giderleri ile mülzem olur. Senedin aslı takip talebi anında icra  dairesine tevdi edilmiş ise, icra dairesinin yetki çevresi içinde ödeme emri tebliğ edilen borçlu hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz (2004 S. K. m. 68/A).

İtirazın geçici olarak kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa, yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar (2004 S. K. m. 68/A).

İtirazın geçici kaldırılmasına karar verilir ve ödeme emrindeki müddet geçmiş bulunursa alacaklının talebi ile borçlunun malları üzerine geçici haciz konur (2004 S. K. m. 69/A).

İtirazın geçici kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu, takibin yapıldığı mahal veya alacaklının yerleşim yeri mahkemesinde borçtan kurtulma davası açabilir. Bu davanın dinlenebilmesi için borçlunun dava konusu alacağın yüzde 15 ini ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden depo etmesi veya mahkemece kabul edilecek aynı değerde esham ve tahvilat veya banka teminat mektubu tevdi etmesi şarttır. Aksi takdirde dava reddolunur. Borçlu yazılı müddet içinde dava etmez veya davası reddolunursa itirazın kaldırılması kararı ve varsa geçici haciz kesinleşir (2004 S. K. m. 69/A).

İtirazın Kaldırılması Davanın reddi hakkındaki karara karşı istinaf yoluna başvuran borçlu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 36. madde hükümlerini yerine getirmek şartıyla, icra dairesinden mühlet isteyebilir (2004 S. K. m. 69/A).

Borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf, dava veya hükmolunan şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere münasip bir tazminatla mahkum edilir (2004 S. K. m. 69/A).

İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması  Davası hakkındaki talep üzerine iki tarafı davet eder ve İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işlerde basit yargılama usulü uygulanır (2004 S. K. m. 70).

İtirazının geçici surette kaldırılmasına karar verilen borçlu, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde mal beyanında bulunmaya mecburdur (2004 S. K. m. 75).

Takibin yapıldığı icra dairesinin dışında borçluya ödeme emri tebliğ edilmiş ise, borçlu, itirazın geçici kaldırılması talebini inceleyen icra mahkemesindeki ilk duruşmada bizzat hazır bulunmak zorunda değildir. Bu durumda itirazı inceleyen İcra Mahkemesi istinabe yolu ile borçlunun dinlenilmesine karar vermek durumundadır (12.HD 2005/14402 E. 2005/17726 K.).

Mazerete dayanmaksızın borçlunun hazır bulunmaması halinde mahkemece başka bir cihet tetkik edilmeksizin itirazın reddine karar verileceği ihtarını taşıyan davetiyenin borçlu asile gönderilmesi gerekip, vekili tarafından hazır edilmesi gerektiğinden söz edilerek vekile, borçlu asili duruşmada hazır bulundurması için süre verilmek suretiyle aynı hukuki sonuca ulaşılması mümkün değildir (12.HD 2011/9608 E. 2011/27347 K., 12.HD 2010/2779  E. 2010/5391  K., YHGK. 2008/12-479 E. 2008/479 K.)

İtirazın Kaldırılması Davası

 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • OSMAN KARAKAŞ -
  7 Ağustos 2016

  İtirazın Kaldırılması Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • BÜŞRA TURANOĞLU -
  11 Ağustos 2016

  İtirazın Kaldırılması Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

  Cevapla
 • MEVLÜT YEĞEN -
  2 Kasım 2016

  İtirazın Kaldırılması Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
Yorum Bırak