Kadastro Tespiti Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Kadastro Tespiti Davası

Kadastro Tespiti Davası

Kadastro Tespiti Davası

Kadastro Tespiti Davası

T.C YARGITAY 8.Ceza Dairesi Esas: 2012 / 9771 Karar: 2013 / 27147 Karar Tarihi: 13.11.2013 – Kadastro Tespiti Davası

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ETME SUÇU – YENİ DÜZENLEME İLE SUÇUN ŞİKAYETE BAĞLI HALE GETİRİLMESİ – UZLAŞMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMADAN YARGILAMAYA DEVAMLA HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ – KARARIN BOZULMASI GEREĞİ.

ÖZET: Taraflara soruşturma aşamasında uzlaşma teklifinde bulunulmuş ise de; uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarih itibariyle sanık hakkındaki suçun takibinin şikayete bağlı olmadığı ancak, hükümden önce yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi uyarınca sanık hakkındaki suçun 5237 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince şikayete bağlı hale getirilmesi karşısında, Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddeleri gereğince uzlaşma girişiminde bulunulmadan yargılamaya devamla hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Yargıtay Kararı – Kadastro Tespiti Davası

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2016/9326 Karar: 2016/10722 Karar Tarihi: 02.11.2016 – Kadastro Tespiti Davası

MERANIN ESKİ HALE GETİRME BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ – MAHKEMECE BOZMAYA UYULMUŞ OLMASINA RAĞMEN TAŞINMAZIN HUKUKİ DURUMU BELİRLENMEDEN KARAR VERİLMİŞ OLMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece bozmaya uyulmuş olmasına rağmen, dava konusu … parsel sayılı taşınmazın hukuki durumu belirlenmeden karar verilmiş olması doğru değildir. …. Kadastro Mahkemesinin … esas sayılı dava dosyasında yapılacak yargılamanın sonucunun beklenmesi ve sonrasında tüm delillerle belirlikte değerlendirilerek varılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir. Mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2014/10877 Karar: 2016/8391 Karar Tarihi: 20.09.2016 – Kadastro Tespiti Davası

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVANIN ZAMANAŞIMI VEYA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE TABİ OLMAKSIZIN HER ZAMAN AÇILABİLECEĞİ – DAVA HAKKININ MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ İLE DOĞACAĞI – TARAF DELİLLERİNİN EKSİKSİZ TOPLANIP KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları kural olarak herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi olmaksızın her zaman açılabilir. Dava hakkı da mirasbırakanın ölümü ile doğar. Bu kuralın tek istisnası, mirasbırakanın kadastro tespitinden önce ölmesi hâlidir. Hâl böyle olunca işin esasına girilmesi, taraf delillerinin eksiksiz toplanıp soruşturmanın tamamlanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Makalemizde Kadastro Tespiti Davası yazımız bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Kadastro Tespiti Davası hakkında daha detaylı bilgi için avukat desteği alınız.

Kadastro Tespiti Davası | Sıkça Sorulan Sorular

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI - KARARIN DAYANDIĞI DELİLLERLE YASAYA UYGUN GEREKTİRİCİ NEDENLER - DELİLLERİN TAKDİRİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMAMASI - YERİNDE OLMAYAN TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE USUL VE YASAYA UYGUN OLAN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI – KARARIN DAYANDIĞI DELİLLERLE YASAYA UYGUN GEREKTİRİCİ NEDENLER – DELİLLERİN TAKDİRİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMAMASI – YERİNDE OLMAYAN TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE USUL VE YASAYA UYGUN OLAN HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

Kadastro sırasında … Köyü çalışma alanında bulunan 126 ada 203, 104 ada 575 ve 576 parsel sayılı 1.225.21, 590 ve 1.159,50 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlardan miras yoluyla gelen hak ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle 126 ada 203 ile 104 ada 576 parseller davalı …, 104 ada 575 parsel davacı … adına tespit edilmiştir. Davacı … kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine, davacı … miras yoluyla gelen hakka dayanarak dava açmış, … ve arkadaşları da miras yoluyla gelen hakka dayanarak davaya katılmışlardır.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda davacı … ile müdahil davacılar … ve arkadaşlarının davasının reddine, davacı …’ın davasının kabulüne, çekişmeli taşınmazların tespitlerinin iptaline, 104 ada 576 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 338,43 metrekare yüzölçümündeki bölümünün 575 parsele eklenerek 104 ada 575 parselin 928,43 metrekare yüzölçümü ile davacı …, 104 ada 576 parselin 821,07 metrekare yüzölçümü ile davalı … adına, 126 ada 203 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 191,33 metrekare yüzölçümündeki bölümünün 1 payının davacı …, 1 payının davalı … adına, aynı raporda (B) harfi ile gösterilen 1.033,88 metrekare yüzölçümündeki bölümünün tespit gibi davalı … adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı … ve müdahil davacılar … ve arkadaşları vekili ile davalı … tarafından temyiz edilmiştir.

ÖZET: Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerekir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor