Atla

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davası


Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davası

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davası

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davası

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 29. maddesi “10 uncu madde uyarınca mahkeme heyetinin harcırahları, 15.madde uyarınca mahkemece oluşturulan bilirkişilerin ve keşifte dinlenilen muhtarın mahkemece takdir edilecek ücretleri ile tapu harçları ve bu Kanunun gerektirdiği diğer giderler kamulaştırmayı yapan idarece ödenir.” hükmünü taşımaktadır. Bu madde gereğince yargılama giderlerinden davacı idare sorumludur.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ - TAŞINMAZLARIN SULU TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİ KONUMU VE YÜZÖLÇÜMÜ DİKKATE ALINDIĞINDA KAPİTALİZASYON FAİZ ORANININ YÜZDE DÖRT UYGULANMASI GEREKTİĞİ.

AZ BEDEL TESPİTİNİN DOĞRU GÖRÜLMEDİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU.

Arazi niteliğindeki ... köyü 106 ada 44 parsel ile 106 ada 85 parsel sayılı taşınmazlara gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Ancak;

1- Dava konusu ... köyü 106 ada 63 parsel, 108 ada 7 ve 8 parseller, 109 ada 1 parsel sayılı taşınmazların sulu tarım arazisi niteliği, konumu ve yüzölçümü dikkate alındığında değeri belirlenirken kapitalizasyon faiz oranının % 4 uygulanması gerekirken, bu oranın % 5 kabulü ile az bedel tespiti,

2- Dava konusu ... köyü 108 ada 7 ve 8 parseller ile 109 ada 1 parsel sayılı taşınmazların konumu, bilirkişi raporlarında yazılı özellikleri göz önüne alındığında objektif değer artışı uygulanmaması gerektiğinin düşünülmemesi,

3- Dava konusu ... köyü 108 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 adet dut ve 1 adet elma ağacına değer biçilmeyerek eksik bedel tespiti, Doğru görülmemiştir.

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davası Yargı Kararı

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL İSTEMİ - DAVA VE TAŞINMAZ MALİKİNİN BU DAVA NEDENİYLE DAVALI SIFATINI KAZANMASI YASADAN KAYNAKLANDIĞI.

DAVANIN NİTELİĞİ GEREĞİNCE DAVACI İDARE LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ GEREKTİĞİ - DÜZELTİLEREK DAVANIN KABULÜ

ÖZET: Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi gereğince idare ve taşınmaz mal maliki arasında anlaşma sağlanamaması halinde idare aynı yasanın 10. maddesine göre kamulaştırılan taşınmaz malın bedelinin tespiti ile bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın davalı üzerindeki tapusunun iptali ve idare adına tescili veya terkinine karar verilmesi için ilgili mahkemede dava açar.

Söz konusu dava ve taşınmaz malikinin bu dava nedeniyle davalı sıfatını kazanması yasadan kaynaklandığından, davalının davanın açılmasına sebebiyet verecek eylem ve işlemlerinden söz etmek mümkün değildir.

Tüm bu nedenlerle, davanın niteliği gereğince davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiğinin gözetilmemesi, doğru değilse de, bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek davanın kabulüne karar verilmiştir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Hükme esas alınan 24.06.2015 tarihli bilirkişi kurul raporunda, objektif değer artışına etki eden unsurlar, taşınmazın çevre yoluna sınır olması, bu ulaşım faktörünün getirdiği sağlık, eğitim, kültür, pazarlama, haberleşme, tesis yapımına uygun olması.

D… il merkezine çok yakın olması nedeniyle taşınmaza olan talebin fazla olması sebebiyle taşınmaza % 10 oranında objektif değer artışı uygulandığı, % 6 kapitalizasyon faiz oranının belirlenmesinde ise, taşınmazın belediye ve mücavir alana olan yakınlığı, çok amaçlı kullanıma uygunluk, taşınmaza olan talep fazlalığı, alt yapı olanaklarında yararlanma gibi sebepler kullanılarak belirlenmiş olup, görüleceği üzere kapitalizasyon faiz oranını belirleyen unsurlar ile objektif değer artışını belirleyen unsurlar kısmen benzerlik gösterse de farklılık arz eden unsurlarında olduğu anlaşıldığından, davalı tarafın istinaf konusu ettiği sebeplerle sınırlı olarak yapılan incelemede, mahkeme hükmünde usul ve yasaya aykırılık tespitlenemediğinden, davalı tarafın istinaf isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.

ÖZET: Davalı vekili istinaf dilekçesinde dava konusu … ve … parsel sayılı taşınmazların değeri hesaplanırken Erdemli İlçe Tarım Müdürlüğü verilerinin alınmadığını beyan ederek istinaf yoluna başvurmuş ise de; Erdemli İlçe Tarım Müdürlüğünün 2015 yılı dekara üretim giderleri, verim miktarları ve satış fiyatını içerir veri cetveli incelendiğinde, şeftalinin üretim giderinin … TL, şeftalinin veriminin 45-60 kg/ağaç olup satış fiyatının 0,80-1,40 TL olduğu gözetildiğinde bilirkişilerin taşınmazların değerini hesaplarken ilçe tarım müdürlüğü verilerinin ortalamalarını aldıkları anlaşıldığından bu yönüyle raporda bir isabetsizlik bulunmadığı ve davalı vekilinin istinaf sebebinin yerinde olmadığı anlaşılmakla.

Davacı vekilinin ve davalı vekilinin istinaf başvurularının reddine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Mahkemenin gerekçeli kararı hüküm kısmının 3 nolu bendinde Erdemli ilçesi Sorgun Mahallesi Deli Dere Mevki 101 ada 3213 parsel numarasını yazması gerekirken 101 ada 3219 parsel numarasını yazmış olduğu, bu hususun maddi hatadan kaynaklandığı anlaşıldığından hükmün 3 nolu bendinin 3213 parsel olarak düzeltilmesine karar vermek gerekmiş ve Davacı vekili ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK' nın maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

ÖZET: Kamulaştırma kanununun … maddesi gereğince mahkemeye heyetinin harcırahları, bilirkişiler için takdir edilecek ücretler, tapu harçları ve bu kanunun gerektirdiği diğer giderlerin kamulaştırmayı yapan idarece ödeneceği düzenlenmiş olmakla davacı kurum vekilinin avukatlık ücreti ve tüm yargılama giderlerinin karşı taraf üzerinde bırakılması gerektiğine ilişkin istinaf sebebinin de yerinde olmadığı anlaşılmakla; davacı vekilinin istinaf başvurusunun reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK' nın …. maddesi gereğince esastan reddine, karar verilmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Arazi niteliğindeki ... köyü 104 ada 165 parsel, 107 ada 6 parsel ve 108 ada 5 parsel sayılı taşınmazlara gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

ÖZET: Aynı köyde yapılan kamulaştırmalar nedeniyle açılıp Yargıtaya intikal eden çok sayıda dava dosyasında, (hatta taşınmazın ilk kamulaştırma dosyasında dahi) kuru tarım arazilerinde, münavebe ürünü olarak 1. yıl bezelye ve bamya, 2. yıl ıspanak alınarak taşınmazlara değer biçilmiş olup, dava konusu taşınmazla benzer özellikler gösteren parsellerdeki ve dava konusu taşınmazın ilk kamulaştırma dosyasındaki ekim planından ayrılarak 1. yıl bakla, bamya, 2. yıl karpuz alınma nedenleri ile ilgili olarak bilirkişi kurulundan ek rapor alınmadan, eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davası - Yorum
  NEVAL TAŞTAN -
  5 Ağustos 2016

  kentsel dönüşüm kapsamında bulunan parsel içinde hissem var. Paselin toplam büyüklüğü 3000m civarında, kendi hissem 100m civarında. Çok ortak ve paydaşlı bunlardan biride maliye.

  Cevapla
 • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davası - Yorum
  ONURHAN OĞUZTÜRK -
  6 Ağustos 2016

  Maliyenin olan payın 200m civarında olan payın tamamını benim alabilmem mümkünmüdür? Süreç nasıl işler?

  Cevapla
Yorum Bırak