Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Vasi Davaları - Vasilik Nedir  > Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi, Türkiye’de şirket haberlerinde, bazen spor kulüpleri için hatta belediye yönetimlerinde yapılan kayyım atamaları son yıllarda fazlasıyla gündeme gelmeye başladı. Çeşitli nedenlerle şirketler ya da özel kurumlarda usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda devlet şirketin ya da kurumun yönetimine el koyabilir. Devlet yönetime el koyduktan sonra mahkeme kararı ile şirketlere ya da kurumların başına ilgili şirketi yönetmek, ticari ya da idari faaliyetlerin aksamaması için geçici olarak atanan yöneticilere kayyım denir.

Kayyım olarak atanan yöneticilerin en önemli özelliği geçici olmalarıdır ve kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde hareket ederler. Kayyım olarak şirketin başına geçen yöneticilerin asli görevi, ilgili şirketin ya da kuruluşa devletin el koymasını gerektiren suç unsurunun mahkeme yoluyla kesinleştiği ya da aklandığı döneme kadar organizasyonun zarar görmemesini sağlamaktır. Aynı zamanda suça neden olan faaliyetlerin tespit edilme sürecinde adli makamlara yardımcı olarak, bu faaliyetlerin sonlanması için kararlar alır ve uygulamaya koyabilir.

Türkiye’den Kayyım 

Türkiye’den son dönemlere ilişkin kayyım örnekleri verebiliriz. Terörle ilişkisi tespit edilen belediyelere atılan kayyım yöneticileri, yine finansal faaliyetlerinde suç tespit edilen şirketlerin kayyım tarafından yönetildiğini hatırlayabilirsiniz. En ilginç kayyım örnekleri ise Türkiye liglerinde mücadele eden birkaç köklü futbol kulübünden gelmiştir.

Takımın yönetiminde boşluklar oluştuğu için kulüplerin mevcut yönetimi kendilerinden sonra yönetimi devrede kimse çıkmadığı için mahkemeye başvurarak kayyım atanmasını istemişti. Şu an halen kayyım tarafında yönetilen futbol kulüpleri bulunmaktadır. (Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi)

Kayyım Atamaları Kaç Şekilde Olur?

Kayyım atamaları 3 farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Şirketler ya da özel kuruluşların yönetimindeki kişilerin talebi ile kayyım ataması yapılabilir ve bu duruma ‘istek üzerine kayyım ataması’ diye nitelendirilir.

Usulsüzlük tespit edilen ya da bir başka suçun işlendiği tespit edilen şirketler ya da kurumlarda devlet şirkete el koyar. Bu durum vesayet makamı olarak devlet, şirket yönetimi için kayyım ataması yapar ki bu da ‘temsil kayyımlığı ataması’ olarak belirtilir.

Bazı sebeplerde ise yönetimindeki herkesin istifa ettiği ve bir sonraki yönetim kadrosunun oluşturulamadığı durumlarda vesayet makamı, işleyişin devam edebilmesi için kayyım ataması yapabilir. Bu da ‘yönetim kayyımlığı’ atamasıdır.

Kayyım İptali İçin Dava Talepleri Nereye Açılır?

Kayyımlığın kaldırılmasında görevli mahkemeler vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi Örnek Kararlar

TAPU İPTAL TESCİL DAVASI – TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRAS KABUL VEYA REDDEDİLMEMİŞ İSE KANUNDAKİ SÜRELER GEÇENE KADAR DAVANIN ERTELENECEĞİ – DAVACININ YARGILAMA SIRASINDA VEFAT ETTİĞİ – MİRASÇIYA DURUŞMA GÜNÜNÜN TEBLİĞİ GEREĞİ.

ÖZET: 6100 sayılı HMK’nın 55.maddesi uyarınca “taraflardan birinin ölümü halinde mirasçılar mirası kabul veya reddetmemiş ise, bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. Bununla beraber hakim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, talep üzerine davayı takip için kayyım atanmasına karar verebilir”.

Bu hüküm, dava konusunun ölenin malvarlığına ilişkin olması ve dava sonunda verilecek hükmün olumlu veya olumsuz bir şekilde mirasçıların haklarını etkilemesi durumunda dikkate alınmalıdır.

Mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların malvarlığı haklarını etkileyen davalar, tarafın ölümü ile konusuz kalmaz. Bu halde, ölen tarafın mirasını reddetmeyen mirasçılarının, davayı mecburî dava arkadaşı olarak hep birlikte takip etmeleri gerekir.

Somut olayda, davacı E. G.ün yargılama sırasında vefat ettiği, mirasçılarından eşi N. G.’ün mirası reddetmediği anlaşılmış olup, adı geçen mirasçıya duruşma günü tebliğ edilerek, davada yer alması sağlanmadan, karar verilmesi doğru olmamıştır.

TANIMA VE TENFİZ İSTEMİ – ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN AKSİNE BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI SÜRECE SULH HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞUNUN BELİRLENDİĞİ.

Açıklanan tüm bu nedenlerle kısıtlama kararının tanınmasına ilişkin davaya Türk mahkemelerinde bakılabileceği, HMK 382/b-19 uncu maddesinde vesayet işlerinin çekişmesiz yargı işi olduğu, aynı yasanın 383 üncü maddesinde ise çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece Sulh Hukuk mahkemesi olduğunun belirlendiği,

Davada ise Almanya sulh mahkemesi kararının tanınması ve tenfizi istenildiğinden görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğu dikkate alınarak mahkemece davaya sulh hukuk mahkemesince bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken aile mahkemesi sıfatıyla bakılarak davanın reddi doğru görülmemiştir. (Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi | Sıkça Sorulan Sorular

KAYYIM ATANMASI DAVASI - BAŞKA MAHKEMEDE GÖRÜLEN İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI NEDENİ İLE TEMSİL KAYYIMI ATANMASI İSTENDİĞİ - KAYYIM ADAYLARI ARASINDAN SEÇİLECEK BİR KİŞİNİN KAYYIM OLARAK ATANMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davacılar vekili tarafından dava konusu taşınmazın tapu kaydında kim olduğu bilinmeyen şahıs lehine bulunan ipotek kaydının fekkini, adres ve kimlik bilgileri tespit edilemeyen ipotek alacaklısına kayyım atanmasını istemiştir.

Kayyım atanması talebinin amacı da dikkate alınmak suretiyle değerlendirilip sonuçlandırılması gerekir. Buna göre mahkemece, başka mahkemede görülen ipoteğin fekki davası nedeni ile temsil kayyımı atanması istendiği hususu dikkate alınarak,

Kayyım adayları arasından seçilecek bir kişinin kayyım olarak atanmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

KAYYIM ATANMASI İSTEMİ - VELİSİ İLE MENFAATİ ÇATIŞAN KÜÇÜKLERE KAYYIM ATANMASI TALEBİ - KÜÇÜKLERE TEMSİL KAYYIMI ATAMA KARARI DOĞRU OLDUĞU HALDE EK KARARLA YÖNETİM KAYYIMI YETKİSİNİN VERİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞU

ÖZET: Eşinin öldüğünü, eşinin yönetici ve hissedar olduğu ….Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin kendisi ile yaşları küçük …çocuğuna miras kaldığını, çocukların yaşları küçük olması nedeniyle onları temsilen kayyım atanması gerektiğini iddia ederek küçüklere şirket ortağı ve yetkilisi K. C. T.’in kayyım olarak atanmasına karar verilmesini istemiştir.

Davanın kabulüne, küçüklerin her birine ayrı ayrı davacı tarafça gösterilen kayyım adayı dışındaki kişilerin kayyım olarak atanmasına karar vermiştir. Ancak; küçüklere temsil kayyımı atama kararı doğru olduğu halde ek kararla yönetim kayyımı yetkisinin verilmesinin yanlış olduğu bu yanlışlık duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte olduğundan istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile mahkeme kararının düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

KAYYIM ATANMASI İSTEMİ - VELİSİ İLE MENFAATİ ÇATIŞAN KÜÇÜKLERE KAYYIM ATANMASI TALEBİ - KÜÇÜKLERE TEMSİL KAYYIMI ATAMA KARARI DOĞRU OLDUĞU HALDE EK KARARLA YÖNETİM KAYYIMI YETKİSİNİN VERİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞU - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KISMEN KABULÜ - KARARIN KALDIRILMASI

KAYYIM ATANMASI İSTEMİ – VELİSİ İLE MENFAATİ ÇATIŞAN KÜÇÜKLERE KAYYIM ATANMASI TALEBİ – KÜÇÜKLERE TEMSİL KAYYIMI ATAMA KARARI DOĞRU OLDUĞU HALDE EK KARARLA YÖNETİM KAYYIMI YETKİSİNİN VERİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞU – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KISMEN KABULÜ – KARARIN KALDIRILMASI

Davacı: Eşinin öldüğünü, eşinin yönetici ve hissedar olduğu D. Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin kendisi ile yaşları küçük 3 çocuğuna miras kaldığını, çocukların yaşları küçük olması nedeniyle onları temsilen kayyım atanması gerektiğini iddia ederek küçüklere şirket ortağı ve yetkilisi K. C. T.’in kayyım olarak atanmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme: Davanın kabulüne, küçüklerin her birine ayrı ayrı davacı tarafça gösterilen kayyım adayı dışındaki kişilerin kayyım olarak atanmasına karar vermiştir.

Eşinin öldüğünü, eşinin yönetici ve hissedar olduğu ….Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin kendisi ile yaşları küçük …çocuğuna miras kaldığını, çocukların yaşları küçük olması nedeniyle onları temsilen kayyım atanması gerektiğini iddia ederek küçüklere şirket ortağı ve yetkilisi K. C. T.’in kayyım olarak atanmasına karar verilmesini istemiştir. Davanın kabulüne, küçüklerin her birine ayrı ayrı davacı tarafça gösterilen kayyım adayı dışındaki kişilerin kayyım olarak atanmasına karar vermiştir. Ancak; küçüklere temsil kayyımı atama kararı doğru olduğu halde ek kararla yönetim kayyımı yetkisinin verilmesinin yanlış olduğu bu yanlışlık duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte olduğundan istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile mahkeme kararının düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiştir. (Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi)

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor