Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi Nasıl Yapılır? Kayyım atanması davası ve kayyımın iptal edilmesi davası yapılan usulsüzlükler için açılmaktadır.

Kayyım atanması ve iptali davası malların yönetilmesi ya da belirli işlerin yapılması için görev almış kimselere açılmaktadır. Kayyım, çeşitli işler için sorumlu olarak atanan kişi anlamına gelir.

Kayyım ataması ise çeşitli durumlarda yapılabilmektedir. Usulsüzlüğe karışan kurumlar sebebinin yanı sıra mal varlığı olan kişilerin vefat etmesi ya da tüzel ortaklıkların eksilmesi durumunda da kayyım atanması ve iptali davası açılabilir.

Kayyım Ataması Ne Zaman Yapılır?

Ölüme bağlı kayyım ataması genellikle mirasçıların farklı fikirlerde olması ve uyuşmazlıkları ya da adreslerinin belli olmaması halinde yapılabilir. Bunun yanı sıra:

 • Özel ya da tüzel olan ortaklıklarda çeşitli noksan durumların olması, yönetim kurullarının görevden alınması durumlarında da kayyım ataması yapılabilir.
 • Belirli iş için toplumun genel menfaati adına toplanmış olan yardımların harcama koşul ve kriterlerinin belirli olmasına kadar mal varlığının yönetimlerinin yapılması gerekebilir.
 • Kayyım olarak atanmış olan yöneticilerin ortak özellikleri ise geçici olmalarının yanı sıra kendilerine tanınmış olan yetkiler sınırında hareket edebilmelidir. Bu aşamada kayyım olarak şirketlerin başına geçmiş olan yöneticilerin görevi ise, şirket ya da firmaların devletin el koymasını gerektiren suç unsurlarının davaya kadar zarar görmesini engellemek olmaktadır.

Kayyım İptali Davası Nasıl Açılır?

Kayyım atanması davası 3 farklı şekilde sonuçlanabilir. Bunlar ise:

 • Şirketler ya da özel kuruluşların yönetimde olan kişilerin talebi aracılığı ile kayyım ataması yapılabilir. Bu durum isteğe bağlı kayyım olarak ifade edilir.
 • Usulsüzlük olduğu tespit edilmiş olan durumlarda ya da farklı suçların işlendiğinin tespit edildiği durumlarda ise devlet şirket ya da mallara el koyar. Bu kayyıma ise temsil kayyımlığı ataması adı verilir.
 • Çeşitli durumlarda ise yönetimde bulunan herkesin istifa etmesi halinde, bir sonraki yönetim kadrosu oluşmadığı için yönetim kayyımlığı ataması yapılabilir.
 • Kayyımın kaldırılması için açılan davalar ise Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılır. Bu aşamada kayyımın neden kaldırılması istendiği ve geçerli sebeplerle göre dava süreci değerlendirilir ve dava sonuçları kesinleştirilir.

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi Nedir Nasıl Yapılır

Türkiye’de şirket haberlerinde, bazen spor kulüpleri için hatta belediye yönetimlerinde yapılan kayyım atamaları son yıllarda fazlasıyla gündeme gelmeye başladı.

Çeşitli nedenlerle şirketler ya da özel kurumlarda usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda devlet şirketin ya da kurumun yönetimine el koyabilir. Devlet yönetime el koyduktan sonra mahkeme kararı ile şirketlere ya da kurumların başına ilgili şirketi yönetmek, ticari ya da idari faaliyetlerin aksamaması için geçici olarak atanan yöneticilere kayyım denir.

Kayyım olarak atanan yöneticilerin en önemli özelliği geçici olmalarıdır ve kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde hareket ederler. Kayyım olarak şirketin başına geçen yöneticilerin asli görevi, ilgili şirketin ya da kuruluşa devletin el koymasını gerektiren suç unsurunun mahkeme yoluyla kesinleştiği ya da aklandığı döneme kadar organizasyonun zarar görmemesini sağlamaktır. Aynı zamanda suça neden olan faaliyetlerin tespit edilme sürecinde adli makamlara yardımcı olarak, bu faaliyetlerin sonlanması için kararlar alır ve uygulamaya koyabilir.

Türkiye’den Kayyım Atanması

Türkiye’den son dönemlere ilişkin kayyım örnekleri verebiliriz. Terörle ilişkisi tespit edilen belediyelere atılan kayyım yöneticileri, yine finansal faaliyetlerinde suç tespit edilen şirketlerin kayyım tarafından yönetildiğini hatırlayabilirsiniz. En ilginç kayyım örnekleri ise Türkiye liglerinde mücadele eden birkaç köklü futbol kulübünden gelmiştir.

Takımın yönetiminde boşluklar oluştuğu için kulüplerin mevcut yönetimi kendilerinden sonra yönetimi devrede kimse çıkmadığı için mahkemeye başvurarak kayyım atanmasını istemişti. Şu an halen kayyım tarafında yönetilen futbol kulüpleri bulunmaktadır. (Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi)

Kayyım Atamaları Kaç Şekilde Olur?

Kayyım atamaları 3 farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Şirketler ya da özel kuruluşların yönetimindeki kişilerin talebi ile kayyım ataması yapılabilir ve bu duruma ‘istek üzerine kayyım ataması’ diye nitelendirilir.

Usulsüzlük tespit edilen ya da bir başka suçun işlendiği tespit edilen şirketler ya da kurumlarda devlet şirkete el koyar. Bu durum vesayet makamı olarak devlet, şirket yönetimi için kayyım ataması yapar ki bu da ‘temsil kayyımlığı ataması’ olarak belirtilir.

Bazı sebeplerde ise yönetimindeki herkesin istifa ettiği ve bir sonraki yönetim kadrosunun oluşturulamadığı durumlarda vesayet makamı, işleyişin devam edebilmesi için kayyım ataması yapabilir. Bu da ‘yönetim kayyımlığı’ atamasıdır.

Kayyım İptali İçin Dava Talepleri Nereye Açılır?

Kayyımlığın kaldırılmasında görevli mahkemeler vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi Örnek Kararlar

TAPU İPTAL TESCİL DAVASI – TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRAS KABUL VEYA REDDEDİLMEMİŞ İSE KANUNDAKİ SÜRELER GEÇENE KADAR DAVANIN ERTELENECEĞİ – DAVACININ YARGILAMA SIRASINDA VEFAT ETTİĞİ – MİRASÇIYA DURUŞMA GÜNÜNÜN TEBLİĞİ GEREĞİ.

ÖZET: 6100 sayılı HMK’nın 55.maddesi uyarınca “taraflardan birinin ölümü halinde mirasçılar mirası kabul veya reddetmemiş ise, bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. Bununla beraber hakim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, talep üzerine davayı takip için kayyım atanmasına karar verebilir”.

Bu hüküm, dava konusunun ölenin malvarlığına ilişkin olması ve dava sonunda verilecek hükmün olumlu veya olumsuz bir şekilde mirasçıların haklarını etkilemesi durumunda dikkate alınmalıdır.

Mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların malvarlığı haklarını etkileyen davalar, tarafın ölümü ile konusuz kalmaz. Bu halde, ölen tarafın mirasını reddetmeyen mirasçılarının, davayı mecburî dava arkadaşı olarak hep birlikte takip etmeleri gerekir.

Somut olayda, davacı E. G.ün yargılama sırasında vefat ettiği, mirasçılarından eşi N. G.’ün mirası reddetmediği anlaşılmış olup, adı geçen mirasçıya duruşma günü tebliğ edilerek, davada yer alması sağlanmadan, karar verilmesi doğru olmamıştır.

TANIMA VE TENFİZ İSTEMİ – ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN AKSİNE BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI SÜRECE SULH HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞUNUN BELİRLENDİĞİ.

Açıklanan tüm bu nedenlerle kısıtlama kararının tanınmasına ilişkin davaya Türk mahkemelerinde bakılabileceği, HMK 382/b-19 uncu maddesinde vesayet işlerinin çekişmesiz yargı işi olduğu, aynı yasanın 383 üncü maddesinde ise çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece Sulh Hukuk mahkemesi olduğunun belirlendiği,

Davada ise Almanya sulh mahkemesi kararının tanınması ve tenfizi istenildiğinden görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğu dikkate alınarak mahkemece davaya sulh hukuk mahkemesince bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken aile mahkemesi sıfatıyla bakılarak davanın reddi doğru görülmemiştir. (Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Kayyım Atanması ve İptali Dava Talebi | Sıkça Sorulan Sorular

KAYYIM ATANMASI DAVASI – BAŞKA MAHKEMEDE GÖRÜLEN İPOTEĞİN FEKKİ DAVASI NEDENİ İLE TEMSİL KAYYIMI ATANMASI İSTENDİĞİ – KAYYIM ADAYLARI ARASINDAN SEÇİLECEK BİR KİŞİNİN KAYYIM OLARAK ATANMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Davacılar vekili tarafından dava konusu taşınmazın tapu kaydında kim olduğu bilinmeyen şahıs lehine bulunan ipotek kaydının fekkini, adres ve kimlik bilgileri tespit edilemeyen ipotek alacaklısına kayyım atanmasını istemiştir.

Kayyım atanması talebinin amacı da dikkate alınmak suretiyle değerlendirilip sonuçlandırılması gerekir. Buna göre mahkemece, başka mahkemede görülen ipoteğin fekki davası nedeni ile temsil kayyımı atanması istendiği hususu dikkate alınarak,

Kayyım adayları arasından seçilecek bir kişinin kayyım olarak atanmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

KAYYIM ATANMASI İSTEMİ – VELİSİ İLE MENFAATİ ÇATIŞAN KÜÇÜKLERE KAYYIM ATANMASI TALEBİ – KÜÇÜKLERE TEMSİL KAYYIMI ATAMA KARARI DOĞRU OLDUĞU HALDE EK KARARLA YÖNETİM KAYYIMI YETKİSİNİN VERİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞU.

ÖZET: Eşinin öldüğünü, eşinin yönetici ve hissedar olduğu ….Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin kendisi ile yaşları küçük …çocuğuna miras kaldığını, çocukların yaşları küçük olması nedeniyle onları temsilen kayyım atanması gerektiğini iddia ederek küçüklere şirket ortağı ve yetkilisi K. C. T.’in kayyım olarak atanmasına karar verilmesini istemiştir.

Davanın kabulüne, küçüklerin her birine ayrı ayrı davacı tarafça gösterilen kayyım adayı dışındaki kişilerin kayyım olarak atanmasına karar vermiştir. Ancak; küçüklere temsil kayyımı atama kararı doğru olduğu halde ek kararla yönetim kayyımı yetkisinin verilmesinin yanlış olduğu bu yanlışlık duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte olduğundan istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile mahkeme kararının düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

KAYYIM ATANMASI İSTEMİ – VELİSİ İLE MENFAATİ ÇATIŞAN KÜÇÜKLERE KAYYIM ATANMASI TALEBİ – KÜÇÜKLERE TEMSİL KAYYIMI ATAMA KARARI DOĞRU OLDUĞU HALDE EK KARARLA YÖNETİM KAYYIMI YETKİSİNİN VERİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞU – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KISMEN KABULÜ.

KAYYIM ATANMASI İSTEMİ – VELİSİ İLE MENFAATİ ÇATIŞAN KÜÇÜKLERE KAYYIM ATANMASI TALEBİ.

KÜÇÜKLERE TEMSİL KAYYIMI ATAMA KARARI DOĞRU OLDUĞU HALDE EK KARARLA YÖNETİM KAYYIMI YETKİSİNİN VERİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞU – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KISMEN KABULÜ – KARARIN KALDIRILMASI.

Davacı: Eşinin öldüğünü, eşinin yönetici ve hissedar olduğu D. Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin kendisi ile yaşları küçük 3 çocuğuna miras kaldığını, çocukların yaşları küçük olması nedeniyle onları temsilen kayyım atanması gerektiğini iddia ederek küçüklere şirket ortağı ve yetkilisi K. C. T.’in kayyım olarak atanmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme: Davanın kabulüne, küçüklerin her birine ayrı ayrı davacı tarafça gösterilen kayyım adayı dışındaki kişilerin kayyım olarak atanmasına karar vermiştir.

Eşinin öldüğünü, eşinin yönetici ve hissedar olduğu ….Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin kendisi ile yaşları küçük …çocuğuna miras kaldığını, çocukların yaşları küçük olması nedeniyle onları temsilen kayyım atanması gerektiğini iddia ederek küçüklere şirket ortağı ve yetkilisi K. C. T.’in kayyım olarak atanmasına karar verilmesini istemiştir.

Davanın kabulüne, küçüklerin her birine ayrı ayrı davacı tarafça gösterilen kayyım adayı dışındaki kişilerin kayyım olarak atanmasına karar vermiştir.

Ancak; küçüklere temsil kayyımı atama kararı doğru olduğu halde ek kararla yönetim kayyımı yetkisinin verilmesinin yanlış olduğu bu yanlışlık duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte olduğundan istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile mahkeme kararının düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

2.201 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
  BİZE ULAŞIN

  İletişim Bilgileri