Atla

Kıymet Takdirine İtiraz Davası


Kıymet Takdirine İtiraz Davası

Kıymet Takdirine İtiraz Davası

Kıymet Takdirine İtiraz Davası

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ, KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ NASIL NEREYE YAPILIR

Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki tetkik merciinde şikayette bulunabilirler.

Sulh hukuk mahkemesince verilen ortaklığın giderilmesi kararına dayalı olarak yapılacak satışa ilişkin olarak yapılan kıymet takdirine itiraz ve şikayetler ortaklığın giderilmesi kararını veren sulh hukuk mahkemesine yapılmalıdır.

Şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayet kesin olarak reddedilir. Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez.

Kıymet takdirine ilişkin şikayet yetkisiz tetkik merciine yapılırsa, tetkik mercii evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir. İcra tetkik merciinin verdiği kararlar kesindir. Kıymet Takdirine İtiraz Davasında  verilen kararın temyiz kabiliyeti bulunmadığından bu kararın ihalenin feshi aşamasında değerlendirilmesi gerekir.

Kıymet takdirine itirazın incelenmeksizin reddedilmesi ihalenin feshi nedenidir. Kıymet takdiri ile satış tarihi arasında iki yıllık sürenin geçirilmiş olması halinde borçlu talep etmese dahi İcra Dairesince yöntemince bir kıymet takdiri yapılarak, bu değer esas alınıp, satışa gidilmesi gerekir.

Borçlunun evvelki kıymet takdirine itiraz etmemiş olması bu sonuca etkili değildir. İflas yoluyla takipte deftere geçirilen her malın kıymeti takdir olunur.  Kıymet Takdirine İtiraz Kıymet Takdirine İtiraz Süresi

Kıymet Takdirine İtiraz Davası - YARGITAY KARARLARI 

 YARGITAY: TAŞINMAZIN İÇİ GEZİLMEDEN YAPILAN KIYMET TAKDİRİ

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 12240 Karar: 2013 / 17230 Karar Tarihi: 06.05.2013

ÖZET: Alacaklının mercie başvurusu İİK'nun maddesi doğrultusunda icra müdürlüğünce yapılan ihalenin feshine ilişkindir. Sonradan icra müdürlüğünce ihale bedelinin yatırılmaması sebebiyle ihalenin feshedilmesi yasa maddelerindeki fesihler ayrı sonuçlar doğuracağından İİK'nun maddesi doğrultusunda ileri sürülen ihalenin feshi nedenlerinin incelenmesine engel teşkil etmez. Mercice işin esasının incelenmesi gerekirken davanın konusu kalmadığından bahisle sonuca gidilmesi isabetsizdir.

İHALENİN FESHİ İSTEMİ - MERCİCE İŞİN ESASININ İNCELENMESİ GEREĞİ - DAVANIN KONUSU KALMADIĞINDAN BAHİSLE SONUCA GİDİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULMASI

Kıymet Takdirine İtiraz Davası

YARGITAY: KIYMET TAKDİRİ RAPORUNUN USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 12022 Karar: 2013 / 17527 Karar Tarihi: 07.05.2013

ÖZET: İİK'nun maddesi gereğince satış ilanının bir suretinin ilgililere tebliği zorunludur. Tebligatlar Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılmadığından ve bu husus başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğundan mahkemece şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar vermek gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

İHALENİN FESHİ İSTEMİ - SATIŞ İLANININ BİR SURETİNİN İLGİLİLERE TEBLİĞİNİN ZORUNLU OLDUĞU - TEBLİGATLARIN TEBLİGAT KANUNU HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK YAPILMADIĞI - MAHKEMECE ŞİKAYETİN KABULÜ İLE İHALENİN FESHİNE KARAR VERMEK GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

 

 

YARGITAY: SATIŞIN KIYMET TAKDİRİNDEN İKİ YIL SONRA YAPILMASI

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 11887 Karar: 2013 / 17560 Karar Tarihi: 07.05.2013 İ

ÖZET: Somut olayda, satışa konu taşınmazların kıymeti ile ilgili İcra Mahkemesi kararı 04.11.2010 tarihinde verilmiş, takdire esas keşif ise 20.10.2010 tarihinde yapılmıştır.

Kıymet Takdirine İtiraz nasıl yapılır

ŞİKAYET DAVASI - İHALENİN FESHİ İSTEMİ - KIYMET TAKTİRİNİN YAPILDIĞI TARİHİ İLE SATIŞIN YAPILDIĞI TARİH ARASINDAKİ İKİ YILLIK SÜRENİN GEÇMİŞ OLDUĞU - ŞİKAYETİN KABULÜ İLE İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOUZULDUĞU

Bu açıklamaya göre kıymet taktirinin yapıldığı 20.10.2010 tarihi ile satışın yapıldığı 03.12.2012 tarihi arasındaki iki yıllık süre geçmiş olduğundan ve Mahkemece kamu düzeni ile ilgili bu hususun res'en dikkate alınarak şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

 • İcra Hukuku 
 • İş Hukuku 
 • İcra Takibi Nasıl Yapılır
 • İcra Takibine İtiraz

Ankara Avukat Buradan Anlaşmalı Boşanma ile ilgili konumuzu okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Kıymet Takdirine İtiraz Davası - Yorum
  GAMZENUR DİŞLİ -
  5 Ağustos 2016

  Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar

  Cevapla
 • Kıymet Takdirine İtiraz Davası - Yorum
  TOYANÇ BAĞ -
  5 Ağustos 2016

  Örnek insanlar adaleti anlar. (Konfüçyüs)

  Cevapla
 • Kıymet Takdirine İtiraz Davası - Yorum
  YASİN ER -
  5 Ağustos 2016

  Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir.

  Cevapla
 • Kıymet Takdirine İtiraz Davası - Yorum
  CEYHUN TÜZE -
  7 Ağustos 2016

  Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar.

  Cevapla
 • Kıymet Takdirine İtiraz Davası - Yorum
  DORUK BOSTANCIOĞLU -
  22 Ağustos 2016

  Kıymet Takdirine İtiraz Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
 • Kıymet Takdirine İtiraz Davası - Yorum
  MHAIDI AKPINAR -
  21 Eylül 2016

  Kıymet Takdirine İtiraz Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

  Cevapla
Yorum Bırak