Maddi Tazminat Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Maddi Tazminat Davası

Maddi Tazminat Davası

Maddi Tazminat Davası

Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat davaları, haksız şekilde uğranılan maddi zararların yargı kararınca istenmesi ve geri alınması için açılan davalardandır.

Maddi tazminat davalarında dava açılırken bazı soruların cevabı araştırılmalı ve bu cevaplara göre dava açılmalıdır.

Sorulardan merak edilen konulardan en önemlisi, dava açılırken maddi tazminat davası borçlar kanunu ilgili tazminat maddelerinin neler olduğu, dava açılırken maddi tazminat davası kısmi açılabilir mi yada maddi tazminat davası açma süresi iyi bilinmeli, dava açma zaman aşımına uğramış ise bu dava açılmamalıdır.

Maddi tazminat davaları günümüzde sıksıklıkla görülen davaların başında gelmektedir. En çok açılan boşanma maddi tazminat davası, trafik kazası maddi tazminat davası ve iş kazası maddi tazminat davaları olarak sıralayabiliriz.

Makale konumuza konu olabilecek maddi tazminat davası örnekleri olarak aşağıda yargı kararı verilmiştir.

Maddi Tazminat Davası Yargıtay Kararı

ÖZET: Davacı; … yılının Nisan ayında davalı kurum görevlilerince evindeki elektrik saatinin değiştirildiğini, yanlış kablo bağlantısı nedeni ile yükselen voltaj nedeniyle evdeki elektrikli aletlerin zarar gördüğünü ileri sürerek, şimdilik …TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile …TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş,

Hükmün ……ilamı ile ”dava konusu eşyaların sıfır bedelleri toplamına değil de yıpranma payları da gözetilmek suretiyle ikinci el değerlerine hükmedilmesi gerekirken, bu yön göz ardı edilerek karar verilmesinin doğru olmadığı ” gerekçesiyle bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde ise, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulü ile, … TL tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş,

Hüküm süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiştir. Davanın reddedilen kısmı üzerinden kendisini vekille temsil ettiren davalı taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmesi yoluna gidilmiş ise de; mahkemece hüküm fıkrasının yazımı sırasında davacı ve davalı kelimelerinin yazımında hata yapılmasının isabetsiz olması nedeniyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle onanmasına karar verilmiştir.

Karar: Davacı; 2011 yılının Nisan ayında davalı kurum görevlilerince evindeki elektrik saatinin değiştirildiğini, yanlış kablo bağlantısı nedeni ile yükselen voltaj nedeniyle evdeki elektrikli aletlerin zarar gördüğünü ileri sürerek, şimdilik 6.800 TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı; cevap dilekçesi sunmamıştır.

Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile 6.550,00 TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş, hükmün Dairemizin 26.04.2016 tarih, 2015/10038 Esas, 2016/6537 Karar sayılı ilamı ile ”dava konusu eşyaların sıfır bedelleri toplamına değil de yıpranma payları da gözetilmek suretiyle ikinci el değerlerine hükmedilmesi gerekirken, bu yön göz ardı edilerek karar verilmesinin doğru olmadığı ” gerekçesiyle bozulmuş,

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde ise, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulü ile, 3.726,00 TL tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.

6100 sayılı HMK’nun 326/1. maddesinde; (1) “Kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir.

Her ne kadar; yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde; davanın reddedilen kısmı üzerinden kendisini vekille temsil ettiren davalı taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmesi yoluna gidilmiş ise de; mahkemece hüküm fıkrasının yazımı sırasında davacı ve davalı kelimelerinin yazımında hata edildiği anlaşılmıştır.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK’nun 438/7 maddesi hükmü gereğidir.

Sonuç: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın hüküm kısmının 6. fıkrasında yer alan ” davalıdan alınarak davacıya verilmesine ” ifadelerinin çıkarılarak, bunun yerine “davacıdan alınarak davalıya verilmesine ” ifadelerinin yazılması suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA,

[Toplam:3    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor