Atla

Miras Davası Avukatları Ankara


Miras Davası Avukatları Ankara

Miras Davası Avukatları Ankara

Miras Davası Avukatları Ankara

Ölüm hak miras helal düsturunun yerleşmiş bir toplumda vefatla birlikte miras kavgalarının ortaya çıkması kaçınılmaz bir gerçektir. Miras davaları ülkemizde çok sık rastlanan hukuk davalarındandır. Özellikle mirasçıların mal paylaşımında ihtilafa düştüğü hallerde sorunu iletişim yoluyla çözmelerinin mümkün olmadığı durumlarda mahkeme yoluyla çözümün aranması kaçınılmazdır.

Miras davalarında tarafların aklına takılan miras nedir, miras hukuku nedir, miras davası nasıl açılır, miras hukuku mal paylaşımı nasıl olur, miras davası ne kadar sürer, miras davası zamanaşımı süresi ne kadar, miras davası masrafları ne kadar, miras kalan ev nasıl paylaşılır, veraset nasıl paylaşılır, kardeşlerin miras kavgası durumunda ne olur, yasal mirasçılara miras nasıl bölünür, miras davası hangi mahkemede açılır, eşin miras payı nedir, miras davası hangi mahkemede açılır, miras davası dilekçe örneği nasıl yazılır, miras davalarında vekil kullanılabilir mi, miras davası nasıl açılır, reddi miras davası ne kadar sürer, reddi miras davası reddedilir mi, kardeşler arasında mal mirası nasıl paylaşılır, miras mal nasıl paylaşılır soruları cevaplamaya çalışacağız.

Miras Nedir - Miras Davası Avukatları Ankara

Miras nedir sorusunun cevabı; vefat eden kişinin malvarlığında bulunan menkul ve gayrimenkul değerle ile vefat edenin borçlarının tümü miras kavramı içerisinde değerlendirilir.

Vefat edenin evi, arsası, tarlası, arabası, parası miras olduğu gibi vefat edenin borçları ve yükümlülükleri de miras kavramı içerisinde değerlendirilir. Mirasın kabul edilmesiyle malvarlığı ve borçları mirasçılara geçer.


Miras Hukuku Nedir

Miras hukuku vefat eden kişinin; ölümden sonra malvarlığının ve borçların nasıl varisler arasında dağılacağı, ölüme bağlı tasarruflarını, sağlar arasındaki tasarruflarını, mirasçıların haklarını ne olduğu, varsa borçlarının kimler tarafından ödeneceğini belirleyen özel hukuk dalıdır.

Miras Hukuku Davaları Nasıl Açılır

Miras davasının nasıl açılacağı konusunda sorunun kaynağına göre farklılık arz etmektedir. Vefat nedeniyle mirasçılar mal paylaşımı yapamamış ise malların paylaşılmasına ilişkin bir dava açmalıdırlar. Eğer vefat eden bir vasiyetname düzenlemiş ve saklı paylı mirasçıların haklarını zedelemiş ise ya vasiyetin iptali veya tenkis davası açmaları gerekir. Vefat eden varislerden mal kaçırmak amacıyla sağlar arasında bir işlem yapmış ise muvazaalı işlemin iptali için dava açmaları gerekir.

Miras davası vefat edenin son ikametgahının bağlı bulunduğu Asliye Hukuk mahkemesine durumun gereklerini anlatan bir dilekçeyle birlikte eldeki delillerle başvurulur.

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Nasıl Olur

Miras hukukunda mal paylaşımı mirasçılara verilen paylar üzerinden yapılır. Eğer mirasçılar kendi aralarında mal paylaşımı yapamaz ise miras davasıyla birlikte miras taksim davası da açmaları gerekir.

Miras hukukunda her mirasçı için paylar belirlenmiştir. Bekar ve çocuksuz ölen birinin malının yarısı annesine diğer yarısı babasına kalır. Eğer anne ve babadan biri veya her ikisi vefat etmiş ise onun hissesi diğer çocuklar arasında eşit pay edilir.

Evli ve çocuksuz vefat edenin malvarlığının yarısı eşine diğer yarısı anne ve babası paylaşır. Eğer anne ve babadan biri veya her ikisi vefat etmiş ise onun hissesi diğer çocuklar arasında eşit pay edilir.

Evli ve çocuklu kişi vefat ederse malvarlığının dörtte biri eşe diğer kalanda çocuklar arasında eşit pay edilir.

Miras Davası Ne Kadar Sürer

Miras davasının ne kadar süreceği mirasa konu olan malların miktarına, davadaki mirasçıların sayısına, anlaşmazlık olan konunun içeriğine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Miras Davası Zamanaşımı Süresi Ne Kadar

Miras davasına konu olan uzlaşmazlığa göre zamanaşımı süresi değişiklik göstermektedir. Reddi mirasta zamanaşımı üç ayken vasiyetin iptaline ilişkin açılacak miras davasında zamanaşımı yirmi yıl olabilir.

Tenkis Davası Zamanaşımı Ne Kadar - Miras Davası Avukatları Ankara

Miras paylaşımı sırasında veya sonrasında hak ihlali ile karşılaştığını düşünen mirasçı durumu öğrendiği andan itibaren bir yıl içinde, her halükârda vasiyetin açıklamasından itibaren 10 yıl içinde tenkis davası açmaz ise hakkı düşer. Bu süre zamanaşımı süresi değil hak düşürücü süredir.

Reddi Miras Davası Zamanaşımı Ne Kadar

Kanuni mirasçı veya atanmış mirasçı miras bırakanın ölümüyle ya da varis olduğunu öğrendiği tarihten sonra 3 ay içerisinde miras bırakanın son ikametgahının bağlı bulunduğu sulh hukuk mahkemesine mirası reddini ifade eden yazılı irade beyanında bulunmalıdır. Zamanaşımı üç ay öngörmüştür.

Miras bırakanın ölümü tarihinden önce borçlarını ödemede aczi açıkça belli veya resmen makamlarca tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. üç aylık başvuru süresi aranmaz her zaman mirasın reddi ileri sürülür. Buna hükmen reddi miras denir

Tapu İptal Davası Zamanaşımı Ne Kadar

Muvazaalı tapu iptal davasında kanun zamanaşımı öngörmemiştir. Bu davada dikkat edilmesi gereken iki hususta muvazaalı işlemin ispatı davacıya ait olduğu ve muvazaalı tapu iptal davasında kötü niyetli davacıların aleyhinde davanın sonuçladığı.

Miras Davası Masrafları Ne Kadar

Miras davalarında nispi (oransal) harç uygulaması vardır. Miras davasına konu olan malın parasal değeri üzerinden hesaplanır. Harç bedeli mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme satış memurluğu tarafından tahsil edilir.

Miras Nasıl Açılır

Miras davasının nasıl açılacağı konusunda sorunun kaynağına göre farklılık arz etmektedir. Vefat nedeniyle mirasçılar mal paylaşımı yapamamış ise malların paylaşılmasına ilişkin bir dava açmalıdırlar. Eğer vefat eden bir vasiyetname düzenlemiş ve saklı paylı mirasçıların haklarını zedelemiş ise ya vasiyetin iptali veya tenkis davası açmaları gerekir. Vefat eden varislerden mal kaçırmak amacıyla sağlar arasında bir işlem yapmış ise muvazaalı işlemin iptali için dava açmaları gerekir.

Miras davası vefat edenin son ikametgahının bağlı bulunduğu Asliye Hukuk mahkemesine durumun gereklerini anlatan bir dilekçeyle birlikte eldeki delillerle başvurulur.

Reddi Miras Davası Ne Kadar Sürer

Reddi miras davanın ne kadar süreceği davacı sayısına, mahkemenin iş yüküne, mirasa konu olan malların miktarına, vefat edenin borç ve yükümlülüklerin miktarına göre değişiklik göstermektedir.

Miras Davası Avukatları

Miras Davaları Nasıl Açılır Miras Hakkında Bilgi

Kardeşler Arasında Mal Mirası Nasıl Paylaşılır

Evli ve çocuklu kişi vefat ederse malvarlığının dörtte biri eşe diğer kalanda çocuklar arasında eşit pay edilir. Bekar ve çocuklu kişi vefat ederse malvarlığının tamamı çocuklar arasında eşit pay edilir.

Miras Mal Nasıl Paylaşılır

Miras paylaşımında vefat edenin medeni durumu ve çocuk sahibi olma durumuna göre farklılık gösterir.

Bekar ve çocuksuz ölen birinin malının yarısı annesine diğer yarısı babasına kalır. Eğer anne ve babadan biri veya her ikisi vefat etmiş ise onun hissesi diğer çocuklar arasında eşit pay edilir.

Evli ve çocuksuz vefat edenin malvarlığının yarısı eşine diğer yarısı anne ve babası paylaşır. Eğer anne ve babadan biri veya her ikisi vefat etmiş ise onun hissesi diğer çocuklar arasında eşit pay edilir.

Evli ve çocuklu kişi vefat ederse malvarlığının dörtte biri eşe diğer kalanda çocuklar arasında eşit pay edilir.

Miras Kalan Ev Nasıl Paylaşılır

Vefat edenin mirası; miras hukukundaki paylara göre taksim edilir. Ancak ev gibi gayrimenkuller bölünemeyeceği gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Vefat edenin evi eş ve çocuklar arasında ilk olarak el birliği mülkiyet halinde gerekli veraset ve tapu işlemlerini yaparak paylı mülkiyete dönüştürdükten sonra taraflar ister paylı mülkiyeti sürdürürler ister kendi aralarında hisselerini satarak evi paylaşırlar.

Miras Davası Nasıl Açılır
Yasal Mirasçılara Miras Nasıl Bölünür

Bekar ve çocuksuz ölen birinin malının yarısı annesine diğer yarısı babasına kalır. Eğer anne ve babadan biri veya her ikisi vefat etmiş ise onun hissesi diğer çocuklar arasında eşit pay edilir.

Evli ve çocuksuz vefat edenin malvarlığının yarısı eşine diğer yarısı anne ve babası paylaşır. Eğer anne ve babadan biri veya her ikisi vefat etmiş ise onun hissesi diğer çocuklar arasında eşit pay edilir. Evli ve çocuklu kişi vefat ederse malvarlığının dörtte biri eşe diğer kalanda çocuklar arasında eşit pay edilir.

Eşin Miras Payı Nedir - Miras Davası Avukatları Ankara

Eşin miras payı vefat edenin çocuğu olup olmamasına göre değişiklik gösterir. Eğer çocuksuz vefat edenin malvarlığının yarısı eşine diğer yarısını anne ve babası paylaşır. Eğer anne ve babadan biri veya her ikisi vefat etmiş ise onun hissesini vefat edenin kardeşleri arasında eşit pay edilir.

Evli ve çocuklu kişi vefat ederse malvarlığının dörtte biri eşe diğer kalanda çocuklar arasında eşit pay edilir.

Medeni kanunda yapılan değişikliklerle evlilik sözleşmesi yapmayan eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri malların ortak olduğu edinilmiş mallara katılım rejimine tabi olduğudur. Bunu anlamı evlilik birliği içerisinde yapılan malvarlığının kimin üzerinde olduğunun önemi olmadığıdır çünkü kanun evlilik birliğinde edinilen mallar ortak olduğu hükmüdür.

Miras Davası Hangi Mahkemede Açılır

Miras davası vefat edenin son ikametgahını bağlı bulunduğu sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Tapu tescili, muvazaalı tapu iptali gibi davalar asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Terekenin tespiti gibi davalarda sulh hukuk mahkemelerinde açılır.

Miras konusunda diğer konu başlıkları olan miras avukat ve danışmanlık hakkında daha fazla bilgi için ..

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Miras Davası Avukatları Ankara - Yorum
  VESI TARLAKAZAN -
  7 Ağustos 2016

  Miras Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

  Cevapla
 • Miras Davası Avukatları Ankara - Yorum
  TALHA AKKAN -
  10 Ağustos 2016

  Miras Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Bu dava tahmini bana yaklaşık 200 bin TL düşebilir. Benim avukat masrafım ne olur? Dava açarken bir miktar ödeme, asıl parayı miras tahsil edildikten sonra ödeme şeklinde olabilirmi? Beni aydınlatırsanız sevinirim.Saygılar

  Cevapla
 • Miras Davası Avukatları Ankara - Yorum
  Fatma -
  24 Eylül 2017

  88 yasında babaannemın mallarını amcam aldığı vekalet ıle satıyor parayı üç kardeş paylaşıyor biz ve dıger amcama vermıyor babam öldu vasilık davasında hakim ismını sorduğunda bile cevaplayamamış hakim bunamadıgına karar vermış parayı hiç bilmez okur yazar degıl bakıma muhtaç durumda ama amcamgılın ezberletirdiniz her şeyı söylüyor şimdı bizim babaannemın mallarında hıcmı hakkımız yok avukatların bazısı satıştan paranızı alırsınız bazısı vermezse vermez bırsey alamazsınız dıyor buz ne yapmalıyız bızı aydınlatırsanız sevınırım

  Cevapla
Yorum Bırak