Mirasın reddi ile ilgili önemli soru Ve Cevaplar

Mirasın reddi ile ilgili önemli soru Ve Cevaplar

Kimler Reddi Miras Yapabilir?

Reddi miras yapma hakkı olan kişilerin, ilk olarak mirasçı sıfatına sahip olması gerekmektedir. T.C. Hukuk sistemince belirlenen mirasçı çeşidi ikiye ayrılmaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=lLs_3YC3OVk
Mirasın reddi ile ilgili önemli soru Ve Cevaplar

Yasal mirasçı; alt soy, üst soy, eş ve evlatlıktan, atanmış mirasçı ise; vasiyetname ve miras sözleşmesi gibi evraklardan hak sahibi olmuş kişilerdir. Miras bırakanın bütün mal variyeti, alacakları ve borçlarının tamamının toplanmasına tereke adı verilmektedir.

Sayılan vasıflara sahip olan mirasçılar, kendilerine kalacak olan borçların yükünden kurtulmak amacıyla reddi miras yapma hakkına sahiptirler. Mirasçı, kendisine bırakılan mirası reddetmediği takdirde, miras bırakanın tüm borçlarını da kabul etmiş olur ve bu borçlardan sorumlu tutulur.

Mirası Reddetmek İçin Ne Kadar Sürede Dava Açılmalıdır?

Reddi miras davasının süresi, miras bırakanın ölümünden sonraki 3 ayla sınırlandırılmıştır. Mirası reddetmek isteyenlerin son başvuru tarihi, özel sebeplerin varlığından dolayı hâkim tarafından uzatılabilir. Reddi miras talebinin geçerli olduğu 3 aylık sürecin başlangıcında;

 • Yasal mirasçılar için, miras bırakanın öldüğü tarih,
 • Murisin ölümü, yasal mirasçılar tarafından geç bir vakitte öğrenilmişse ve bunu kanıtlayabilirlerse,
 • Atanmış mirasçılarda, murisin tasarrufunun kendilerine geç bildirilmesi sebebiyle uzayan tarihler esas alınır.

Kimler Reddi Miras Yapamaz?

Miras reddi hakkının kaldırılması, mirasçının, mirasın içerisindeki malları saklayarak, kendine mal etmesi ve borçlardan kurtulmaya çalışması durumunda geçerli olmaktadır.

Miras reddinin hakkının düşmesi, mirası kabul etmiş gibi hareket ederek malları üzerine geçiren ancak sonrasında kalan borçlardan kurtulmak için reddi miras yapmaya çalışan kişilerin engellenmesi için uygulanan bir yaptırımdır.

Kişilerin, mirasın mülk kısmını kullanıp, borç kısmından kurtulmak amacıyla reddi miras yapması mümkün değildir. Bu yaptırımın temel amacı, mirasçının terekeden faydalandıktan sonra mirası reddederek, alacaklıları mağdur etmesinin önüne geçmektir.

Kişi, reddi miras yaptıktan sonra, malların kendi üstüne geçirildiğinin anlaşılması durumunda, icra dairesi tarafından 6 ay içerisinde miras kendisine iade edilir ve bu kişi tüm borçlardan sorumlu tutulur.

Mirasçı Çeşidine Göre Mirası Reddetme Arasındaki Farklar

Mirasçı çeşidine göre reddi miras, iki ayrı şekilde sonuçlandırılmaktadır;

 • Yasal mirasçının reddettiği miraslarda, o kişinin payı diğer mirasçılara verilmekte ve kendisi sağ değilmiş gibi düşünülmektedir.
 • Atanmış mirasçının reddettiği miraslarda, bu kişinin payı, miras bırakanın tasarrufundaki amacının başka türlü olduğu anlaşılmadığı sürece, reddi miras yapan kişinin payı, miras bırakanın en yakınına teslim edilir.

Miras Davası Nereye Açılır?

Miras davasının açıldığı yer, Asliye hukuk mahkemeleridir. Mal sahibi kişinin vefat etmesiyle geride kalan mirasın, vasilerine paylaştırılması için dava açma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kişiler kendi belirledikleri şekilde miras bölümünü gerçekleştirebilmektedir. Ancak miras paylaşımına itiraz eden kişilerin çıkması ya da kişiler arasında anlaşmazlık oluşması durumunda, mirasta hak sahibi olan kanuni mirasçılar, mahkemeye başvurabilirler. 

Kanuni mirasçıların açacağı miras davalarında, mirası bırakan kişinin borçları, gayrimenkulleri, taşınır ve taşınmaz bütün variyeti ile beraber, mirasçıların hukuki durumları ele alınmaktadır.

Miras davası açmak isteyen kişiler, Asliye hukuk mahkemelerine başvurarak, davanın başlangıcını yapabilirler. Velayet açıklanması ya da mirası bırakan kişinin terekesinin ortaya çıkması için Sulh hukuk mahkemelerine miras davası açılmalıdır. Taşınmaz mal ve gayrimenkullerin ele alındığı miras davalarının muhatabı ise, taşınmazların bulunduğu yerin mahkemeleridir.

Miras Davası Çeşitleri Nelerdir?

Miras davasının türleri şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Miras nedenli istihkak davası
 • Muris muvazaası nedenli tapu iptali ve tescili davaları
 • Veraset belgelerinde bulunmayan mirasçılar sebebiyle açılan veraset iptali davası
 • Miras sözleşmesinin iptal talebi davası
 • Mirasçılıktan azledilmenin iptali davası
 • Mirasın sahibinin, saklı pay sahiplerine verdiği miras hakkının geri çekilmesi için açılan tenkis davaları

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras davası başlatma işlemi, miras bırakan kişinin vefatının hemen ardından, murisin herhangi bir vasiyetnamesinin olup olmadığını araştırmayla başlar. Eğer muris tarafından bırakılan bir vasiyet mevcutsa, kalan miras vasiyetteki gibi bölünür.

Eğer vefat eden mal sahibinin bıraktığı bir vasiyet bulunmazsa, miras paylaşımı karmaşık ve uzun bir süreç sonucunda gerçekleşir. Miras davasını kolayca açmak ve işleyiş sürecini hızlı tutmak isteyen kişilerin, gerekli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Miras davası şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • Medeni kanuna uygun olarak mirasçı sıfatına sahip olmak
 • Murisin kişi hakkında bir vasiyet veya miras sözleşmesi bırakması
 • Veraset belgesi bulunması
 • Mirası ret eden mirasçının olup olmadığını araştırmak
 • Dava açılmak istenen konuda zaman aşımı olmaması
 • Dava masraflarını karşılayabilmek

Mirasçılık belgesi Ne İşe Yarar?

Mirasçılık belgesinin amacı, vefat eden kişinin bıraktığı mal varlığının vasilerinden bir tanesi olduğunu kanıtlamaktır. Mirasçılık belgesi, söz konusu mirastan hak talep eden kişinin mirasçı olduğunu ispatlamak adına, mahkeme tarafından verilen bir belgedir.

Miras bırakan kişinin vefatından sonra, mahkeme tarafınındın kişilere verilen mirasçılık belgesi, aksi bir durum kanıtlanmadığı sürece gerçekliğini muhafaza etmektedir.

Mirasın Reddi Ne Zaman Yapılır?

Reddi miras başvuru tarihi, miras bırakanın ölümünden başlayan itibaren 3 aylık süreci kapsamaktadır. Eğer mirasçı, kendisine bırakılan mirastan haberdar değilse ya da miras bırakanın öldüğünü bilmiyorsa ve bu durumu ispatlayabilirse, miras reddi zamanı mahkeme tarafından uzatılabilmektedir. Bunun dışındaki bütün yasal mirasçıların ret talebini öne sürebilmesi adına, miras bırakanın ölmesinin ardından, 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde reddi miras başvurusunda bulunmalıdır.

Mirası reddetme hakkı olan 3 aylık süreç içerisinde hayatını kaybeden mirasçının ret hakkını, kişinin kendi mirasçıları üstlenir ve mirasla ilgili bütün haklar da yeni mirasçılara geçmiş olur. Böylelikle, sağ olan mirasçıların, iki farklı mirası reddetme hakkı doğmuş olmaktadır.

Mirasın Reddinin Süresinin Uzatılması Talep Edilebilir Mi?

Reddi miras talebi süresinin artması, mirasçının sunacağı geçerli bir sebep doğrultusunda, Sulh hukuk mahkemesi tarafından uzatılabilmektedir. mahkeme tarafından belirlenen uzatma süresinin içerisinde, mirasçıların reddi miras dilekçesini, Sulh hukuk mahkemelerinin ilgili mecralarına iletmesi gerekmektedir. Mahkeme tarafından belirlenen sürenin aşılması durumunda, kişiler mirası hukuken kabul etmiş sayılırlar.

Miras Davası Kaç Yıl Sürer?

Miras davası maksimum süresi, 4 ila 6 yıl arasında değişmektedir. Genel olarak ele alındığında, temel düzeydeki bir muris muvazaası miras davasının, Yargıtay süreci de eklenerek en az 4 yılda bitmesi söz konusudur.

Uygulamada meydana gelebilecek aksaklıklar sebebiyle davanın uzama ihtimalini de göz önüne alınırsa, dava süresinin 6 yıla kadar uzayabilme ihtimali bulunmaktadır.  Miras davası aşamalarının takip edilmesiyle, miras bırakan kişinin vefat etmesinin ardından, mirasın paylaşımı için dava açılabilmektedir.

Miras davası işleyiş süreci, oldukça karmaşık ve oyalayıcıdır. Miras davasının ilk aşaması olan, taraflara tebliğ belgesinin ulaştırılması süreci, davanın işleyişini yavaşlatan ve karmaşıklığını arttıran en büyük etmendir.

Mirasçılardan bir tanesi vefat etmişse, bu kişinin vasisine ulaşılması ve tebliğin gönderilmesi gerekmektedir. Davanın başlangıç aşamasındaki tebliğ süreci, davanın işleyişini daha da yavaşlatmaktadır.

Miras Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Miras davası sonuçlanma müddeti, 4 ya da 6 yıl arasında değişmektedir. Mirasçıların sayısı ve davanın türüne göre farklı işleyişler içerisine giren miras davaları, birbirlerinden farklı zamanlarda sonuçlanmaktadır.

Kesin olarak bir tarih belirtilemeyeceği gibi, en az 4 en fazla 6 yıl içerisinde davanın sonuçlanması beklenebilir.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Reddi miras yapmanın yolu, mirasçınınkendisine bırakılan mirastan feragat ettiğini bildirmek amacıyla, hakim karşısına çıkıp sözlü ya da yazılı beyan yapmasıyla gerçekleşmektedir. Mirasın reddi için hazırlanan beyannamede herhangi bir kayıt veya şart yer almaz.

Mirasın Gerçek Reddi

Gerçek reddi miras, Medeni Kanunun 609. Maddesinde belirtilen kurala göre, ayırt etme kudretine sahip olan ergin mirasçıların, miras bırakanın ölümü ve mirasın kendisine kalma durumu meydana geldikten sonra, reddi miras talebini ilgili sulh mahkemesine yazılı veya sözlü olarak beyan etmesiyle gerçekleşir.

Mirasçının, reddi miras talebini gerçekleştirmesi esnasında uymak zorunda olduğu bir şart ya da kural bulunmamaktadır. Mirasçı mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmelidir. Bunu yanında, mirasın bir kısmını reddetmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Mirasın Hükmen Reddi

Hükmen reddi miras, Türk Medeni Kanununun 605. Maddesinde belirtildiği üzere, miras bırakanın ölüm zamanında borçları sebebiyle aczi açık bir şekilde anlaşılıyorsa ya da bir belge ile kanıtlanmış ise, hükmen reddi miras gerçekleşmiş olur. Bundan sonrasında, mirasçıların reddi miras işlemi için bir beyanda bulunmaları gerekmez. Kişiler hükmen mirası reddetmiş sayılırlar.

Mirasın Reddi Ne Zaman Kesinleşir?

Reddi mirasın kesinleşme tarihi, mirasın reddi kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte, reddi miras talebinde bulunan kişinin üzerindeki mirasçılık sıfatı, miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren ortadan kalkar ve kişi artık mirasçı sayılmaz.

Reddi Mirasın Doğurduğu Sonuçlar

Miras Reddinin sonuçları, yasal mirasçı ve atanmış mirasçılar açısından, 2 farklı yönde incelenmelidir.

 • Yasal mirasçının gerçekleştirdiği reddi miras sonucunda, diğer mirasçıların tamamının da mirası reddetmesiyle, tereke Sulh mahkemesi kapsamınca iflas hükümlerine uygun olarak tasfiye edilir.
 • Altsoyun tamamının mirası reddetmesi durumunda, terekenin tek mirasçısı olarak, miras bırakanın eşi kalacaktır.
 • Atanmış mirasçıların mirası reddetmesi durumunda, reddedilen mirasın paylarından sadece miras bırakanın yakınları yani yasal mirasçılar yararlanacaktır.

Mirasın Reddinde Zaman Aşımı Süresi

Reddi mirasta zaman aşımı süresi, hükmen miras reddi olacağı zamanlarda, ortadan kalkmaktadır. Hükmen reddedilecek olan miraslar için belirlenmiş bir zaman aşımı süresi bulunmamaktadır.

Gerçek reddi miras yapılacağı zamanlarda ise, miras bırakanın ölümünden tarihinden başlamak kaydıyla, ilk üç ay içerisinde, reddi miras talebinde bulunulması gerekmektedir.

Bu haber toplam 454 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara