Atla

Mirasçı Atama Nasıl Yapılır


Mirasçı Atama Nasıl Yapılır

Mirasçı Atama Nasıl Yapılır

Mirasçı Atama Nasıl Yapılır?

Mirasçı atama iki şekilde yapılır; vasiyetname veya miras sözleşmesiyle. On beş yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip olan kişinin ölümünden önce; ölümünden sonra malvarlığının kimler arasında vasiyetnameyle veya miras sözleşmesiyle nasıl paylaşılacağını düzenlemesidir.

 

Mirasçı Atama

Atanmış mirasçı nedir?

 Vefat eden kişi ölmeden önce vasiyetname hazırlayarak veya miras sözleşmesi düzenleyerek kanuni mirasçılarından başka kişileri de kendisine mirasçı tayin etmesi sonucunda vefat eden kişinin mirasından pay almaya hak eden kişiye atanmış veya art mirasçı denir.

Miras bırakan, mal varlığının tamamını veya belli bir hissesini bir veya birden fazla kişiye varis olarak atayabilir. Bir gerçek veya tüzel kişiliğin, mirasın tamamını veya belli bir kısmını almasını sağlayan her işlem, mirasçı atanması sayılır.

 

Miras bırakan gerçek kişi veya tüzel kişiyi mirasçı olarak tayin edebilir. Akrabalık ilişkisinden dolayı kanuni mirasçı olanlarda kanuni hisselerine ek olarak vasiyetname veya miras sözleşmesiyle atanmış mirasçı olarak atanabiliyor. miras bırakan birden fazla kişiyi mirasçı ataması da mümkündür.

Atanmış mirasçı ile kanuni mirasçısı arasında hiçbir fark bulunmuyor; kanuni mirasçıda atanmış mirasçıda miras bırakanın külli halefidir.

Mirasçı Atama Şekli Nasıl Olur?

Miras bırakanın hayatta iken kendi mal varlığının kendi ölümünden sonra nasıl ve kimler arasında paylaşılmasını isteme hakkına sahiptir. Miras bırakan ölümünden önce vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenleyerek kendi ölümünden sonra mal varlığına kimlerin mirasçı olacağını tayin eder.

 

Mirasçı Atama Nasıl Olur?

Mirasçı atama kanunun belirlediği şekliyle iki şekilde yapılabilir. Vasiyetnameyle miras bırakan üçüncü bir şahsı veya kanuni mirasçısını art mirasçı olarak tayin edebilir.

Diğer bir şekil olarak vefat eden ölümünden önce miras sözleşmesi düzenleyerek üçüncü bir şahsı veya kanuni mirasçısını art mirasçı olarak tayin edebilir.

Mirasçı Atama Nasıl Yapılır

a) Vasiyetnameyle Mirasçı Atama Nasıl Yapılır?

Malvarlığı sahibi kişi, vefat ettiğinde mirasının Miras hukuku ve Medeni Kanunun verdiği imkanlar dahilinde , kendi isteği doğrultusunda varislerine veya tayin ettiği mirasçılarına (atanmış mirasçılarına) intikal etmesini isteyebilir.

Vasiyetname; miras bırakanın vefatından önce, vefatından sonra yürütülmek üzere ve tek taraflı kendi iradesiyle,  mal varlığının kimlere arasında hangi oranda nasıl paylaşılacağını belirlemesidir.

Miras bırakan kişi dilediği bir kişiye (miras bırakılan kişinin dahi haberi olmadan) malvarlığının tamamını veya mal varlığındaki belirli bir miktar malı, hisseyi veya belirli hakkı bırakılmasını isteyebilir.

On beş yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip kişilerin mal varlıklarını ölümünden önce; ölümünden sonra yürütülmek üzere resmi şekil veya el yazı şekil veya sözlü şekil şartlarına uyarak mirasçı tayin etme hakkına sahiptirler.

b)  Miras Sözleşmesiyle Mirasçı Atama Nasıl Yapılır?

Miras sözleşmesi; miras bırakanın ölümünden sonra; ölümünden önce malvarlığının kimler arasında nasıl paylaşılacağını takdir etmesidir.

Miras sözleşmesi resmi vasiyetname gibi düzenlenir. On beş yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip kişilerin malvarlıklarını kimler arasında nasıl paylaşılacağını resmi memur önünde ve kendi yakını olmayan iki okur yazar tanık huzurunda yazılı olarak düzenlediği sözleşmedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile 01.03.2016 tarih 2015/13596 Esas, 2016/2527 Karar sayılı onama kararının kaldırılmasına ve hükmün yukarıdaki gerekçeyle BOZULMASINA,

Bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan karar düzeltme harcının istek halinde yatırana iadesine, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Dava, atanmış mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece yukarıda açıklanan hususlar ile “Çoğun içinde azı da vardır” kuralı gereği atanmış mirasçılık belgesi verilmesi isteminin vasiyet alacaklısı belgesi verilmesi istemini de kapsadığı gözetilerek,

Davanın kısmen kabulü ile vasiyet alacaklısı belgesi verilmesi gerekirken davanın nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek hüküm kurulması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Geri çevirme kararı ile dosyaya eklenen belgelerden; dava konusu 4637 sayılı parselin 2/3 hissesinin S. A.’a ait olduğu, bu nedenle Babaeski Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/375 Esas sayılı dosyasıyla derdest bulunan ortaklığın giderilmesi davası açıldığı, S. A.’ın 24.09.2008 gününde ölümü ile bütün yasal mirasçılarının Babaeski Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2008/825 Esas 2008/811 Karar sayılı ilamıyla mirası reddettikleri anlaşılmaktadır. Buna göre somut olayda, 3561 sayılı yasa hükümlerine göre kayyım atama şartlarının oluşmadığı, mirasın (dava konusu taşınmaz üzerindeki hissenin) iflas yoluyla tasfiye edilmesi gerekeceğinden mahkemece davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince bozulmasına, 22.04.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Dava, mirasçılık belgesinin iptali istemine ilişkindir. Somut olayda muris … tarihinde vefat etmiştir. Bu tarihte yürürlükte olan kararnameler nedeniyle murisin mallarına devletçe hukuken el konulmuş bulunduğundan,

Bu mallar olduğu gibi davalı Türk mirasçıya geçmez. Sadece emanete alınan bedelleri olduğu gibi Türk mirasçıya verilir.

O halde iptali istenen mirasçılık belgesinde hak ehliyeti yönünden Kararnameye işaret edilmeden verilmiş mirasçılık belgesinin iptaline karar vermek gerekirken, davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin yerinde görülen temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca bozulmasına,

1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesinin III. numaralı fıkrasının 2. bendi ile aynı Yasa'nın 8. maddesinin 2 numaralı fıkrasının 5 nolu bendi uyarınca taraflarca Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 24,30 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine,12.02.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak