Atla

Nafaka Artırım Davası


Nafaka Artırım Davası

Nafaka Artırım Davası

Nafaka Artırım Davası

Boşanma davalarında, boşanma nedeniyle hayat standardın düşüne neden olmasının önüne geçilmesi amacıyla kanunlar, boşanan eşe nafaka talebinde bulunma hakkı verir. Ancak boşanma davası sonucu belirlenen nafaka miktarı geçen zaman içerisinde yeterli olmayabilir.

Nafaka Artırma Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

Hayatın akışı içerisinde artan kişisel ihtiyaçlara, ekonomik değişimlere, yeni oluşan masraflara nafakanın yeterli gelmemesine neden olur. Hakli gerekçelerin bulunduğu nafakanın yetmediği hallerde kişi, nafaka artırma davası açma hakkına sahiptir.

Yani boşanma davası içinde gerçekleşen boşanma kesin bir kararken boşanma davası içerisinde belirlenen nafakayla ilgili verilen karar kesin hüküm niteliğinde değildir.

Günden güne değilim hayat standart ve ekonomi denilen olgunun inişli çıkışlı olup belirli bir düzeyde kalmadığı göz önünde bulundurularak nafakanın yaşanan günün koşullarına göre düzenlenmesi için olanak tanınmıştır.

Mahkeme tarafından belirlenen nafaka miktarı geçen zaman içinde çok bir rakama dönüşebileceği ihtimali kanun koyucular tarafından ihmal edilmemiş, nafaka için kesin bir karar olma özelliği koymayıp tekrardan nafaka artırma davası açılmasına imkân tanıyacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır.

Nafaka artırma konusunda Türk Medeni Kanunu'nun 176. Maddesinde "Tazminat ve Nafakanın Ödenme Biçimi" başlığı altında gerekli düzenleme mevcuttur. Söz konusu maddede bahsi geçen nafakanın artırılması ile ilgili düzenleme şöyledir:

Tarafların mali durumları değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Hâkim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Nafaka Artırma Davası Nasıl Açılır

Türk Medeni Kanunu'nun 176. Maddesinde "Tazminat ve Nafakanın Ödenme Biçimi" başlığı altında düzenlenen yukarıdaki açıklamadan hareketle nafakanın belirlendikten sonra artırılması için gerekli olacak durumlardan biri nafakayı veren bireyin maddi durumda yaşanacak bir artış, fazladan gelen bir iyileşme nafaka artırma davası açmak için yeterli bir sebeptir.

Ya da nafaka alan kişinin ekonomik yaşantısında meydana gelebilecek bir olumsuzluk, maddi durumunun kötüleşmesi de nafaka davası açılmasına olanak tanır. Bir de hâkimin hakkaniyet gözetmesi gerektirdiği durumlarda nafakanın artırılması gerektiğine karar verilebilir.

Ancak hâkimin bu kararı alması için yaşanmış bazı haller, farklı durumların olması gerekmektedir.

 Nafakayı alan kişinin paranın alım gücünün aynı kaldığı halde ihtiyaçlarının artması, nafakayı veren bireyin maddi olanaklarında olumlu değişiklikler, art değişmeler yaşanması, hâlihazırda verilen nafakanın nafakayı alan kişinin ihtiyaçlarını karşılamaması halinde bu nedenler gerekçe gösterilerek nafakayı artırma davası açılabilir.

Nafaka Artırma Davası Nerede Açılır

Nafaka Artırım Davası eşlerden taraflardan birinin yerleşim yeri aile mahkemesinde açılır. Nafaka, Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır.

Ana ve baba, yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu olağanüstü harcamalar yapılmasını gerektirdiği takdirde ya da olağan dışı herhangi bir sebebin varlığı halinde, hakimin izniyle çocuğun mallarından onun bakım ve eğitimine yetecek belli bir miktar sarf edebilirler.

Nafaka ile Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.

Nafaka Artırım Davası Açma Nedenleri

Nafaka artırım davasında, Çocuk ergin olduğu halde

EĞİTİMİ DEVAM EDİYORSA ,

Ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.

Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına alınan nafakanın artırılması için nafaka arttırım davası açabilir.

 

Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır

Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hallerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.

Nafaka Artırım Davasında Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir.

 

Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur. Nafaka her ay peşin olarak ödenir.

Hakim istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

 

DURUM VE EKONOMİK İHTİYAÇLARIN DEĞİŞMESİ HALİNDE 

hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler. Şartlar Değişmiş ise Nafakanın Artırımı istenebilir. Nafaka Artırım Davası açılınca hakim, davacının istemi üzerine dava süresince gerekli olan önlemleri alır.

Soybağı tespit edilirse, davalının, uygun nafaka miktarını depo etmesine veya geçici olarak ödemesine karar verilebilir. Babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hakim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir.

 

Nafaka Artırım Davası Nasıl Görülür

Ana ve baba nafaka yükümlülüklerini sürekli olarak ve ısrarla yerine getirmezlerse ya da kaçma hazırlığı içinde bulundukları, mallarını gelişigüzel harcadıkları veya heba ettikleri kabul edilebilirse hakim, gelecekteki nafaka yükümlülüklerine ilişkin olarak uygun bir güvencenin sağlanmasına veya gerektiğinde diğer önlemlerin alınmasına karar verebilir.

Nafaka Davası Nafaka Artırım Davası Nafaka Davaları Nasıl Nerde Açılır.

 

Yargıtay Kararı - Nafaka Artırım Davası

İştirak Nafakasının Artırımı İŞTİRAK NAFAKASININ ARTIRIMI DAVASI - DAVALININ EKONOMİK VE SOSYAL DURUMUNA İLİŞKİN TAM VE SAĞLIKLI ARAŞTIRMA YAPILIP HASIL OLACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava; iştirak nafakasının artırım talebine ilişkindir. Mahkemece; davalının ekonomik ve sosyal durumuna ilişkin tam ve sağlıklı araştırma yapılıp, hasıl olacak sonuca göre, tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, müşterek çocuğun yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları, nafaka yükümlüsünün (davalı babanın) gelir durumu nazara alınarak.

TMK. maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun bir miktarda iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekirken; eksik araştırma ve inceleme sonucunda yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir. Nafaka Artırım Davası

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Hakim davacının talebi ile bağlı olup, talepten başka bir şeye ya da fazlasına karar veremez. Mahkemece davacının talebi olmadığı ve davalı tarafından usulüne uygun harç yatırılarak açılmış bir dava olmadığı halde nafakanın bundan sonra her yıl "..." oranında arttırılmasına karar verilmiş olması doğru görülmemiş ise de,

Bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden ve "hakimin takdir yetkisi kapsamında" kalmadığından, hükmün düzeltilerek onanması gerekir.

ÖZET: Müşterek çocuk E.'nun kısıtlanmasına ilişkin ….Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ….esas-karar sayılı dosyası ile taraflardan E. ile ilgili daha önce hükmedilen nafaka dosyasının bilgilerinin sorularak, dosyanın getirtilerek incelenmesi, yine davalı davacının emekli hemşire olduğunu ve halen özel bir sağlık kuruluşunda çalıştığını iddia ettiğinden bu hususların araştırılması,

Ayrıca E.'nun kısıtlanması sebebine göre devletten herhangi bir ücret alıp almadığının SGK ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden sorularak sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Kabule göre de; Hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez.

Davacı dava dilekçesinde, müşterek çocuklar için daha önce hükmedilen iştirak ve yardım nafakasının arttırılması talebinde bulunmasına rağmen, ilk derece mahkemesince daha önce hükmedilen nafakalar üzerinden arttırıma karar vermesi gerekirken, davalının aleyhine sonuç doğuracak şekilde ilk defa nafaka veriliyormuş gibi hüküm tesisi doğru olmamıştır. bu nedenle davalının istinaf başvurusunun kabulü kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Nafaka Artırım Davası - Yorum
    YURDAGÜL BALCI SERCAN İZGÜ -
    25 Ağustos 2016

    Nafaka Artırım Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

    Cevapla
Yorum Bırak