Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası

Şirket Ortaklığından Ayrılma Davası

Şirket mukavelesiyle, ortaklara şirketten çıkma hakkı verilebileceği gibi bu hakkın kullanılması muayyen şartlara da tabi tutulabilir. Her ortak, muhik sebeplere dayanmak şartıyla şirketten çıkmasına müsaade edilmesini veya şirketin feshini mahkemeden talep edebilir.

*Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip bulunan ortakların mutlak ekseriyeti tarafından muvafakat edilmek şartıyla şirket, muhik sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasını mahkemeden isteyebilir.

*Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması ancak esas sermayenin azaltılması hakkındaki hükümlere riayet şartıyla muteberdir.

*Ayrılan ortağın hakları, şirketin esas sermayesinin itibari miktarını geçen mallarından ödenir veya payı sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi hakkındaki hükümler gereğince paraya çevrilirse yahut başka bir ortak tarafından devralınırsa esas sermayenin azaltılması hakkındaki hükümlere riayet etmeye lüzum yoktur.

Şirket Ortaklığından Ayrılma Çıkma Yargıtay Kararı

Şirketin … Yıllarına ait kar paylarının müvekkiline ödenmesine, 18.05.2002 tarihli, 2002/3 sayılı, 13.05.2003 tarihli, 2003/1 sayılı ve 15.11.2003 tarihli, 7 sayılı kararın iptali ile müvekkilinin davalı şirketteki düşürülen payının %10 olarak tesciline ve davalı şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmesini talep ve dava etmiş,

16.03.2005 tarihli ıslah dilekçesi ile “davalı şirketin feshine” ilişkin talebin kabul edilmemesi halinde, müvekkilinin davalı şirketten çıkmasına izin verilmesine ve müvekkiline ait payın değerinin dava tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, Dairemizin bozma ilamına uyularak, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, asıl davada davalı-karşı davacı şirkette alınan 15/11/2003 tarihli ve 7 sayılı kararın iptaline, davacı-karşı davalının, davalı-karşı davacı şirketteki hissesinin % 10 olarak tesciline, davacı-karşı davalının,

Davalı-karşı davacı şirket ortaklığından çıkmasına izin verilmesine, davacı-karşı davalı için davalı-karşı davacı şirketteki % 10 payı üzerinden isabet eden 2.045.827,12 TL ayrılma payının, 14/02/2013 tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalı-karşı davacı şirketten tahsiline, davacı-karşı davalı vekillerinin kar payı alacağına ilişkin istemlerinin reddine, karşı davanın reddine dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor