Sözleşmenin Feshi (İptali) Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Sözleşmenin Feshi (İptali) Davası

Sözleşmenin Feshi (İptali) Davası

Sözleşmenin Feshi (İptali) Davası

Sözleşmenin Feshi ( İptali ) Davası

Sözleşmenin Feshi Davası, Sözleşmenin İptali Davası, Sözleşmenin iptali şartları, Sözleşme iptali nasıl olur, Sözleşme feshi nasıl yapılır.

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri temerrüde düştüğü takdirde diğeri, borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun bir süre verilmesini hakimden isteyebilir.

Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir.

Alacaklı, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir.

Sözleşmeden dönme halinde taraflar, karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler. Bu durumda borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat edemezse alacaklı, sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir.

Sözleşmelerde Süre

  1. *Borçlunun içinde bulunduğu durumdan veya tutumundan süre verilmesinin etkisiz olacağı anlaşılıyorsa.
  2. *Borçlunun temerrüdü sonucunda borcun ifası alacaklı için yararsız kalmışsa.
  3. *Borcun ifasının, belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde gerçekleşmemesi üzerine, ifanın artık kabul edilmeyeceği sözleşmeden anlaşılıyorsa. .(6098 S. K. m. 124).

Sözleşmenin Feshi ( İptali ) Davası – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2012/24197 Karar: 2013/2544 Karar Tarihi: 06.02.2013

SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI  – KANUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ İHTİLAFA TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE BAKILACAĞI – DAVAYA BAKMAYA TÜKETİCİ MAHKEMESİ GÖREVLİ OLDUĞU – GÖREVLE İLGİLİ HUSUSLARDA KAZANILMIŞ HAKKIN SÖZ KONUSU OLMAYACAĞI

ÖZET: 4077 sayılı Yasanın ilgili maddesi bu kanunu uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık devre mülk sözleşmenin iptali ve ödediği bedelin iadesine ilişkin olup Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz.

Bu durumda mahkemece uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekirken genel mahkemenin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Mahkemece, devremülk sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkta genel mahkemelerin görevli olduğu gerekçesi ile görevsizlik nedeniyle HMK 115. madde uyarınca, davanın usulden reddine, HMK’nın 20. maddesi uyarınca, taraflardan birinin kararın kesinleştiği tarihten itibaren iki hafta içinde talebi halinde, dosyanın görevli Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

4822 sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise, bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Bir hukuki işlemin 4077 sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir.

Sözleşmenin Feshi (İptali) Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TESPİT DAVASI - UYUŞMAZLIĞIN FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ VE BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA DAVALIYA AİT MARKA KULLANIM BEDELİNE İLİŞKİN OLDUĞU - UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YERİNİN İHTİSAS MAHKEMELERİ OLDUĞU - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında Franchise sözleşmesi düzenlendiğini, müvekkili yetkilisinin davalı şirkete 750.000 TL ödeyerek %20 oranda ortak olduğunu, 10/01/2011 tarihinde yapılan isim hakkı sözleşmesinde yer alan cezai şart teminatı olarak davalı şirkete 50.000 TL senet verildiğini, davalı şirketin haksız ve zarar verici ticari yaptırımları sonucu sözleşmeyi haklı nedenle fesih haklarının oluştuğunu belirterek 10/01/2011 tarihli sözleşmenin haklı nedenle feshinin tespitine ve vade ve tanzim tarihi bulunmayan teminat senedinin bedelsiz kalması nedeniyle iptaline karar verilmesini istemiştir.

SÖZLEŞMENİN İPTALİ HAKKINDA YARGI KARARI

Taraflar arasındaki sözleşmenin ‘Özel Hükümler’ bölümü, ‘Ödemeler’ alt başlığı kısmında, davalının ödeme tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kendisine yapılan ödemeden sonra yapılacağı kararlaştırıldığından, bu husus araştırılmadan borcun hangi miktarının muaccel olup olmadığı tespit edilmeden tümü muaccel olmuşcasına davanın tamamının kabul edilmesi doğru görülmemiştir.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Sorry, the comment form is closed at this time.