Atla

Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesi


Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesi

Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesi

Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesi

Tanıma ve Tenfiz Davaları ile ilgili olarak açılacak davalarda dava dilekçesinin hazırlanması ve eklerinin tam olması gerekmektedir. Açılacak tanıma ve tenfiz davası dilekçe ekinde, mahkemeden alınmış mahkeme kararının aslı,  ayrıca alınan kararın apostilli olması gerekmektedir. En son olarakda alınan kararın noter veya konsolosluk tarafından onaylı tercümeside dilekçeye eklenmesi zorunludur.

Eğer davanızı avukat aracılığı ile başlatmak istiyorsanız, noterden veya konsoloslukdan vekalet verilmesi gerekmektedir. Dava açılırken davanın harç ve gider avansı yatırılarak dava dilekçesi ile aile mahkemesine müracaat edilmesi durumunda işlemler başlanmış olur.

YARGITAY: TANIMA VE TENFİZ DAVASI: Davacı tarafından açılan dava Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında hükümlerine göre açılan tanıma davasıdır.

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2012/1344 Karar: 2012/31919 Karar Tarihi: 27.12.2012

TANIMA DAVASI - YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI - BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİİ OLUNDUĞU - DAVALININ CEVAP DİLEKÇESİNDEKİ SAVUNMA İÇERİĞİ KAPSAMI - TARAFLAR DURUŞMAYA DAVET EDİLMEDEN DOSYA ÜZERİNDE KARAR VERİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMASI

ÖZET: Davacı tarafından açılan dava Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında hükümlerine göre açılan tanıma davasıdır. Tanıma talebinin 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkındaki Kanununun 61/2. maddesinin yollamasıyla, aynı Kanunun 55/1. maddesi gereğince basit yargılama usulüne tabii olduğuna, davalının cevap dilekçesindeki savunma içeriğine ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun 320/1. maddesi gereğince basit yargılama usulüne tabii davalarda mümkün olan hallerde taraflar duruşmaya davet edilmeden dosya üzerinde karar verilmesinin mümkün bulunması nedeniyle hükmün onanması gerekir. (5718 S. K. m. 54, 55, 58, 61) (6100 S. K. m. 320) (2675 S. K. m. 34, 38)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle tanıma talebinin 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkındaki Kanununun 61/2. maddesinin yollamasıyla, aynı Kanunun 55/1. maddesi gereğince basit yargılama usulüne tabii olduğuna, davalının cevap dilekçesindeki savunma içeriğine ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun 320/1. maddesi gereğince basit yargılama usulüne tabii davalarda mümkün olan hallerde taraflar duruşmaya davet edilmeden dosya üzerinde karar verilmesinin mümkün bulunmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA.

YEREL MAHKEME İLAMI: KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YEREL MAHKEME İLAMINI AŞAĞIDA YAYIMLIYORUZ.

T.C. ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)  ESAS NO: 2011/252 KARAR NO: 2011/338

DAVA: TANIMA DAVA TARİHİ: 16/11/2011  KARAR TARİHİ: 13/12/2011

Mahkememizde görülmekte bulunan Tanıma davasının yapılan acık yargılamasının sonunda GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili mahkememize sunduğu dava dilekçesi ile, müvekkilinin davalı ile resmi nikahlı iken Fransa Limoges İstinaf Mahkemesinin kararı ile boşandıklarını ve kararın 06/11/2009 tarihinde kesinleştiğini, kararın müvekkilinin nüfusuna tescil edilebilmesi için yabancı mahkeme kararının tanınmasına karar verilmesi gerektiğini, bu nedenle davacı ile davalının boşanmalarına, Fransa Limoges İstinaf Mahkemesinin vermiş olduğu kararın 2675 sayılı MÖHUK'a göre tanınmasına, işbu kararın nüfusa tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İtalya Milano Mahkemesinin tarafların boşanmalarına ilişkin 7730 sayılı 17/09/2008 tarihinde kesinleşmiş olan kararın aslı, onanmış tercümesi, taraflara ait nüfus aile kayıt örneğinin dosyada sunulduğu görülmüştür.

Davalı mahkememize sunduğu dilekçesi ile, MÖHUK'nun 34.ve devamı mad. göre Yabancı Mahkeme Kararının tanınması, onu kendiliğinden ülkede icra edebilir hale getirmeyeceğini, bir devletin yabancı bir kararın kesin hüküm kuvvetini tanımasının başka bir şey, bu kararın icrasını kendi organı eliyle kabul etmesinin başka bir şey olduğunu, bu nedenle Türk Hukukunda yabancı mahkeme kararının tenfizi özel bir usule tabi olarak verilen bir yargı hükmü veya yargı kararı ile tespit edilebilen yabancı mahkeme kararının icra kabiliyetinin de yargı kararına dayandığını, yabancı mahkeme kararının Türkiye'de icra olunabilmesi için tenfiz kararı verilmesine bağlı olduğunu, bu nedenle tanıma kararıyla boşanmaya hükmedilmesinin mümkün olmadığını, tanıma kararının nüfusta boşanma sonucu dosyada işlem yapılmasının mümkün olmadığını, dava dilekçesi ekindeki kararın tamamen kendi bilgisi dışında ve kendisine uygun bir tebligat yapılmadan verilmiş bir karar olduğunu, tenfiz şartının olmadığı, kararla aynı tarihlerde davacının Çay AHM'sinin 2009/250 Esas 2011/191 Karar sayılı dosya ile boşanma davası açtığını, açılmamış sayılmasına karar verildiğini, yargılamada MÖHUK 38.md olarak savunma hakkına uyulmadığını, usulüne uygun olarak çağrılmadığı gibi mahkemede de edilmediğini, yokluğunda yargılama yapılıp, karar verildiğini, davanın reddine karar verilmesin etmiştir.

Davacı tarafından açılan dava Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında hükümlerine göre açılan tanıma davasıdır.

İddia, cevap dilekçesi, nüfus kayıt tablosu, Fransa Cumhuriyet Fransa Limoges İstinaf Mahkemesi Şehri Yüksek Yargı Mahkemesi Ailesel İşlemler Odası'nın tarafların boşanmalarına ilişkin 7730 sayılı 16/11/2009 tarihinde kesinleşen boşanma kararının incelenmesinde; söz konusu kararın Mahkemelerinin münhasır yetkisinde olmayan bir konuda verildiği ve tarafların usulüne uygun şekilde yabancı mahkemeye çağrıldığı, kararın kesinleştiği. 5718 sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 54 ve 58. maddelerinde sayılan tanıma şartlarının gerçekleştiği anlaşıldığından davacının davasının kabulüne karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1- Davanın Kabulü ile, Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Vakıf mah. Cilt no: 8 hane no 50 nüfusa kayıtlı 25855004874 TC kimlik nolu R. ve M.'den olma 23/08/1978 d.lu K. A. aynı yerde nüfusa kayıtlı 22003133172 TC kimlik nolu M. ve M.'den olma 28/06/1982 doğumlu H. A. hakkında Fransa Cumhuriyeti Limoges İstinaf Mahkemesi Brive Şehri Yüksek Yargı Mahkemesi Ailesel İşlemler Odası'nın 16/11/2009 kesinleşme tarihli 07/00584 nolu boşanma kararı MÖHUK.nun 42. maddesi gereğince TANINMASINA ve kararın nüfusa TESCİLİNE,2- Davacı tarafından yapılan masrafların kendisi üzerinde bırakılmasına,

3- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 4- Karar kesinleştiğinde 2 suret kararın nüfus müdürlüğüne gönderilmesine. Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine temyiz başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesi - Yorum
  İZZET AKŞİT -
  14 Ağustos 2016

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesi Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
 • Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesi - Yorum
  EFSANE KAYADİBİ -
  14 Ağustos 2016

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesi Davayı açma şartları nelerdir..

  Cevapla
 • Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesi - Yorum
  ESENGÜL ALEMDAR -
  11 Eylül 2016

  Tanıma Ve tenfiz davası için gerekli belgeler nelerdir.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  21 Eylül 2016

  Tanıma Tenfiz davası açılırken en önemli hususlardan bir tanesi, yurtdışı mahkemesi tarafından verilen yabancı mahkemenin BOŞANMA KARARININ ASLI. yabancı boşanma kararın KESİNLEŞME ŞERHİ ( Örnek, İlgili Mahkemece verilen şu karar şu tarihte kesinleşmiştir şeklinde ibare olmalıdır.)olması ve APOSTİL ŞERHİ yapılmalıdır (özel tasdikname)

  Cevapla
 • Tanıma Ve Tenfiz Davası Dilekçesi - Yorum
  Mezarcı -
  19 Şubat 2017

  Avukat hanım merhabalar, almanyada bir arkadaşımında davasını başarı ile sonuçlandırmışsınız. Bende Tanıma ve tenfiz davası açmak istiyorum. Eğer ilgilenirseniz benimle iletişime geçermisiniz.

  Cevapla
Yorum Bırak