Atla

Uyap Üzerinden Açılan Dava Türleri


Uyap Üzerinden Açılan Dava Türleri

Uyap Üzerinden Açılan Dava Türleri

Uyap Üzerinden Açılan Dava Türleri

 • 2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
 • Zilyet Olunan Taşınmaza (Korunma İstemli)
 • Zilyet Olunan Taşınmaza (İade İstemli)
 • Zilliyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli
 • Vesayet (Satışa İzin)
 • Vesayet
 • Velayetin Tevdii
 • Velayetin Nez'i
 • Vasiyetnamenin Tenfizi(Yerine Getirilmesi)
 • Vasiyetnamenin Tenfizi
 • Vasiyetnamenin İptali
 • Vasiyetnamenin İptali
 • Vasiyetname Açılması
 • Vasinin Görevinden Çekilmesi
 • Vasi Tayini - Hacir Altına Alma
 • Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması
 • Vakıf (Vakıf Yetkili Organ Kararlarının İptali İstemli)
 • Vakıf (Vakıf Senedinden Kaynaklanan Alacak İstemli)
 • Vakıf (Vakıf Senedi Tescilinin İptali İstemli)
 • Vakıf (Vakıf Senedi Tescili İstemli)
 • Vakıf (Vakıf (C. Savcılığınca Açılan Dağıtılma İstemli))
 • Vakıf (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli)
 • Vakıf (Tapu Sicilindeki Şerhin Kaldırılması İstemli)
 • Vakıf (Sükna Hakkına Müstehak Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli)
 • Vakıf (Amacın Ve Malların Değiştirilmesi İstemli)
 • Vakıf
 • Üst Hakkı Kurulması (Zorunlu Su Nedenli)
 • Üst Hakkı Kurulması (Üst Hakkından Kaynaklanan)
 • Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkının Kaldırılması)
 • Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
 • Üst Hakkı Kurulması
 • Tespit (Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
 • Tespit (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
 • Tespit (Sicil Kayıtları İle İlgili)
 • Tespit (Sağ Olduğunun Tespiti)
 • Tespit (Ölümün Tespiti)
 • Tespit (Odalar Ve Meslek Kuruluşları Üyeliğine İlişkin)
 • Tespit (Galleye Müstehak Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti)
 • Tespit (Fikir Ve Sanat Eseri Sahipliğinin Tespiti)
 • Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti
 • Tazminat (Trafik Kazası Sonucu Ölüm Ve Yaralanmadan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Trafik Kazası (Ölüm) Nedenli)
 • Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli)
 • Tazminat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Tapu Sicillerinin Tutulması Kaynaklı Rücuen)
 • Tazminat (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Kaynaklı)
 • Tazminat (Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı Rücuen)
 • Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı)
 • Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli)
 • Tazminat (Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Kaynağa Zarar Vermekten Kaynaklanan
 • Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat)
 • Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Maddi-Manevi Tazminat)
 • Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat)
 • Tazminat (İcra Görevlileri Kusurundan Kaynaklı Rücuen)
 • Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli)
 • Tazminat (Hayvan Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Hakim Sorumluluğundan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
 • Tazminat (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Fikir Ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Bina Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Basınyoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan Kaynaklanan)
 • Tazminat
 • Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti
 • Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı)
 • Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
 • Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan)
 • Tapusuz Taşınmaz Tescili
 • Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini
 • Tapu Kaydında Düzeltim (Yüzölçümü Düzeltilmesi)
 • Tapu Kaydında Düzeltim (Tespitten Önceki Hukuki Sebebe Dayalı Şerh İptali İstemli)
 • Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli)
 • Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi)
 • Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli)
 • Tapu Kaydında Düzeltim
 • Tapu İptali Ve Tescil (3367 Sayılı Yasaya Dayalı)
 • Tapu İptali Ve Tescil (2863 Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan Kaynaklanan)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımına Dayalı)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Yasal Mal Rejiminden Kaynaklanan)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Takasa Dayalı)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Kıyı Kanunu Gereğince Açılan)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası)
 • Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Çifte Tapu İddiasına Dayalı)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan)
 • Şikayet
 • Şahsi Münasebet
 • Sözleşmenin Uyarlanması (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Sözleşmenin İptali (Miras Paylaşım Sözleşmesinin İptali)
 • Sözleşmenin İptali (Miras Payının Devri Sözleşmesinin İptali)
 • Siyasi Parti Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
 • Sıra Cetveline İtiraz
 • Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz
 • Sınırlandırmanın Tapuya Dayalı İptali Ve Tescil
 • Satışa İzin
 • Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı
 • Satıcının Açtığı Paket Tur Sözleşmesi
 • Satıcının Açtığı Menfi Tespit
 • Satıcının Açtığı İtirazın İptali
 • Satıcı Tarafından Açılan Kampanyalı Satış
 • Satıcı Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
 • Rehnin Kaldırılması Talebi
 • Promosyon
 • Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin Yorumu)
 • Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali)
 • Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis)
 • Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Yoksunluğun Tespiti)
 • Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali)
 • Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Tenkis İstemli)
 • Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Geriverme İstemli)
 • Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali)
 • Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarma)
 • Ölüme Bağlı Tasarruf (Miras Sözleşmesinin İptali)
 • Ölüme Bağlı Tasarruf
 • Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)
 • Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)
 • Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi)
 • Ortaklığın Giderilmesi
 • Ortak Yerlerde Yapılan Onarım Bedelinin Tahsili İstemli
 • Ortak Yerlerde Onarım Yapılması Gerektiğinin Tespiti İstemli
 • Nüfus (Yaş Düzeltilmesi İstemli)
 • Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli)
 • Nüfus (Ölüm Kaydının İptali İstemli)
 • Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli)
 • Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli)
 • Nüfus (Doğum Yerinin Düzeltilmesi İstemli)
 • Nüfus (Doğum Tarihine Gün-Ay Eklenmesi İstemli)
 • Nüfus (Din Kaydının İptali İstemli)
 • Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli)
 • Nüfus (Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli)
 • Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli)
 • Nüfus (Adın İptali İstemli)
 • Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)
 • Nüfus
 • Nesebin Reddi
 • Mülkiyet (Yönetim Giderlerinden Kaynaklanan)
 • Mülkiyet (Tespit İstemli)
 • Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan)
 • Mülkiyet (Paydaşlıktan Çıkarma İstemli)
 • Mülkiyet
 • Muhdesat Aidiyetinin Tespiti
 • Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma
 • Mirasın Hükmen Reddi
 • Mirasın Gerçek Reddi
 • Mirası Reddinin İptali
 • Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali
 • Mirasçılık Belgesinin İptali
 • Mirasçılık Belgesi İstemi
 • Miras Ortaklığına Temsilci Atanması
 • Meskeniyet İddiası
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yayla Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Verilen Zararın Tazmini İstemli)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Yayla Olarak Sınırlandırma)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Mera Olarak Sınırlandırma)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Kışlak Olarak Sınırlandırma)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getime Bedelinin Tahsili)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Tespit Komisyonu Kararının İptali)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin İptali)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlak Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Kâl)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili)
 • Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar
 • Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (İİK 89/3 Kaynaklı (3. Şahıs Tarafından Açılan))
 • Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Mecra İrtifakı Kurulması
 • Lokavtın Durdurulması
 • Kredi Verence Açılan Tüketici Kredisi
 • Kredi Verence Açılan Kredi Kartı
 • Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi
 • Kişilik Hakları
 • Kiralananın Tahliyesi(İcra)
 • Kiralananın Tahliyesi (6570 Sayılı Yasadan Kaynaklanan)
 • Kiralananın Tahliyesi (2946 Sayılı Kamu Konutları Yasasından Kaynaklanan)
 • Kiralananın Tahliyesi (Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan)
 • Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan)
 • Kiralananın Tahliyesi
 • Kiracılık Sıfatının Tesbiti İstemli
 • Kira Sözleşmesinin İptali
 • Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli)
 • Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli)
 • Kira
 • Kıymet Takdirine İtiraz
 • Kazai Rüşt
 • Kayyımın Kaldırılması
 • Kayyım Atanması (Mal Memurunun Kayyım Tayini)
 • Kayyım Atanması (Borçlu Mirasçıya Kayyım Tayini)
 • Kambiyo Hukuku Şikayeti
 • İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye
 • İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 •  İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle)
 • İtirazın İptali (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İstirdat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İstirdat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İstirdat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
 • İstihkak (6183 Sayılı Yasadan Kaynaklanan)
 • İstihkak (Miras Sebebiyle)
 • İstihkak
 • İmzaya İtiraz
 • İhtiyati Haczin Kaldırılması
 • İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle)
 • İhalenin Feshi (Kira)
 • İhalenin Feshi (Alım Satım)
 • İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi)
 • Husumete İzin
 • Hakem Tayini
 • Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali)
 • Geçit Hakkı Kurulması
 • Geçit Hakkı
 • Garanti Sözleşmesi
 • Gaipliğe Karar Verilmesi
 • Fikir Ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi Ve Tazmini
 • Fikir Ve Sanat Eseri (Temin Edilen Kârın Devri İstemli)
 • Fikir Ve Sanat Eseri (Tecavüzün Tesbiti İstemli)
 • Fikir Ve Sanat Eseri (Tecavazün Meni İstemli)
 • Fikir Ve Sanat Eseri (Manevi Tazminat İstemli.)
 • Fikir Ve Sanat Eseri (Maddi Tazminat İstemli)
 • Endüstriyel Tasarım (Tasarımın İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
 • Endüstriyel Tasarım (Tasarımın Gaspı İddiasına Dayalı)
 • Endüstriyel Tasarım (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)
 • Endüstriyel Tasarım (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli)
 • Endüstriyel Tasarım (Manevi Tazminat İstemli)
 • Endüstriyel Tasarım (Maddi Tazminat İstemli)
 • Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımla İlgili Kurum Kararlarının İptali)
 • Endüstriyel Tasarım (Dellillerin Tespiti İstemli)
 • Endüstriyel Tasarım
 • Elatmanın Önlenmesi (Zilyet Olunan Taşınmaza)
 • Elatmanın Önlenmesi (Yükleniciden Bağımsız Bülüm Alımına Dayalı)
 • Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Tazminat)
 • Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Ecrimisil)
 • Elatmanın Önlenmesi (Yıkım)
 • Elatmanın Önlenmesi (Üst Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
 • Elatmanın Önlenmesi (Taşkın İnşaat Nedeniyle)
 • Elatmanın Önlenmesi (Taşınmazın Orman Nitleğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle
 • Elatmanın Önlenmesi (Tapu Tahsisi Belgesine Dayalı)
 • Elatmanın Önlenmesi (Suya El Atmanın Önlenmesi)
 • Elatmanın Önlenmesi (Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Dayalı)
 • Elatmanın Önlenmesi (Muarazanın Önlenmesi)
 • Elatmanın Önlenmesi (Mecra İrtifakına Elatmanın Önlenmesi)
 • Elatmanın Önlenmesi (Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi)
 • Elatmanın Önlenmesi (Kaynak Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
 • Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle)
 • Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi)
 • Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil)
 • Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Eski Hale Getirme)
 • Dernek (Üyelik Aidatının Tahsili İstemli)
 • Dernek (Genel Kurul Kararlarının İptali İstemli)
 • Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti)
 • Dernek (Derneğin Feshi)
 • Dernek
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
 • Çocuk Mallarının Korunması
 • Çek İptali (Hasımsız)
 • Çek İptali (Hasımlı)
 • Borca İtiraz (Resmi Makamlarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli)
 • Borca İtiraz (Kayyım Tayini İstemli)
 • Bekleme Müddetinin Kaldırılması
 • Basın İlan Kurumu Kararına İtiraz
 • Avrupa Sözleşmesi Gereğince Adli Yardım Talebi
 • Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili
 • Ana Baba Rızası Arama
 • Alacak (Vakıfların Teftiş Ve Denetleme Giderlerine Katılma Payının Tahsili)
 • Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Satıcının Açtığı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili)
 • Alacak (Kamulaştırma Bedelinin Taksitle Ödenmesinden Kaynaklanan Faiz Nedeniyle)
 • Alacak (Hayvan Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan)
 • Alacak (Fikir Ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan)
 • Alacak (Burs Ücretlerinin İadesi İstemli)
 • Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar)
 • Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi Kaynaklı)
 • Alacak (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı)
 • Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden Kaynaklı)
 • Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Abone Sözleşmesi Kaynaklı)
 • Alacak
 • Ad Üzerindeki Hakların Korunması
 • 6183 Sayılı Kanun Gereğince İhalenin Feshi
 • 5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
 • 4320 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı
 • 2828 Sayılı Yasanın 22. Maddesi Uyarınca Koruma Kararı
 • Yemin Tutanağı
 • Yemin Tayini
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması
 • Tevdii Mahali Tayini
 • Tespit (D.İş)
 • Terk İhtarı (Eve Dön Çağrısı)
 • Tereke Tespit
 • Tehiri İcra Teminat Şeklinin Belirlenmesi(İ.İ.K.36)
 • Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi
 • Öz Sermaye Tespiti
 • Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetimi Ve Değiştirilmesi)
 • Ödeme Emri Tespit
 • Noter Yemini
 • Noter Defter Tasdiki
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Hakim Kararını Yerine Getirmeyenlerin Cezalandırılması İstemli)
 • İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97)
 • İhtiyati Tedbir
 • İhtiyati Haciz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İhtiyati Haciz
 • Husumete İzin (TMK 462/8)
 • Diğer Değişik İşler
 • Denetim Makamının Onayı
 • Delil Tespiti
 • Bilirkişi
 • Banka Kanununa Göre
 • Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Uyap Üzerinden Açılan Dava Türleri - Yorum
  CEYDA ESENER -
  7 Ağustos 2016

  gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir. Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir.

  Cevapla
Yorum Bırak